aktualności :

Regulacje odnoszące się do zmiany sposobu użytkowania regulowane są zapisami art. 71 ustawy Prawo budowlane.

Druki:

Przykłady uzupełnienia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i informacji uzupełniających dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

Informacje:
Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.
Zgłoszenia, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Załączniki:
Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 • Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • W przypadku zmiany sposobu użytkowania, zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
 • W zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Dodatkowe informacje:
Jeżeli zamierzona zmiana sposób użytkowania wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje odpowiednio w decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych. Dodatkowe dokumenty związane ze zmianą sposobu użytkowania należy załączyć odpowiednio do wniosku o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

Dokonanie zgłoszenia, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

 

Roboty i obiekty budowlane których realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu są określone zapisami art. 29 – 31 ustawy Prawo budowlane.


Przykłady uzupełnienia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wniosku zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i informacji uzupełniających  dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

Informacje:

Wykaz obiektów i robót budowlanych których realizacja nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę określa art. 29 i art. 31 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, natomiast art. 30 ust. 1 i art. 31 ust. 1ustawy jw. określa roboty które należy zgłosić przed terminem ich rozpoczęcia.

Wszystkie obiekty budowlane i roboty budowlane nie ujęte w powyższych wykazach wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Terminy:

Zgłoszenia należy dokonać minimum 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych (wpływu zgłoszenia na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego). W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, tut. Urząd może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Załączniki:

Budowa (w tym nadbudowa, rozbudowa), przebudowa oraz remont.

Do zgłoszenia budowy w tym rozbudowy, przebudowy oraz remontu należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami w tym wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozbiórka.

Zgłoszeniu rozbiórki wymagają budynki i budowle niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz na ich wzniesienie wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Do zgłoszenia rozbiórki należy dołączyć zgodę właściciela obiektu/urządzenia budowlanego na jego rozbiórkę oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami w tym wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obiekty (w tym budynki) i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki (uwzględniając zapisy miejscowego planu i gminną ewidencję zabytków), można rozebrać bez zgłoszenia i pozwolenia na budowę.

Dodatkowe informacje.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie powyższego obowiązku, przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykaz zgłoszeń robót budowlanych wymagających publikacji w BIP << wykaz >>
Wyszukiwanie aktualnych ustaw i rozporządzeń << ISAP >>


 

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia robót budowlanych wynika z regulacji zawartych w art. 40 ustawy Prawo budowlane.

Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę) jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Powyższe regulacje odnoszą się również do zgłoszeń wobec których organ nie wniósł sprzeciwu.


  Przykłady uzupełnienia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i informacji uzupełniających dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm   

  Regulacje odnoszące się do pozwolenia na budowę zawiera art. 28 i art. 32 - 40 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem obiektów wskazanych w art. 29 – 31 ustawy Prawo budowlane.

  Przykłady uzupełnienia powyższych druków dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa -  http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

  Informacje:
  Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

  1. Zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  2. Zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  3. Kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  4. Wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, a także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

  Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

  Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

  Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

  W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

  Załączniki do wniosku pozwolenia na budowę:
  Załącznikami obligatoryjnymi do wniosku pozwolenia na budowę są:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego sporządzonego przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami;
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na wszystkie nieruchomości objęte wnioskiem pozwolenia na budowę;

  Dodatkowe załączniki do wniosku pozwolenia na budowę wynikają z przepisów szczegółowych np.: decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  Załączniki do wniosku pozwolenia na rozbiórkę:
  Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

  • zgodę właściciela obiektu;
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

  Dodatkowe informacje:
  Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

  Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Wyszukiwanie aktualnych ustaw i rozporządzeń << ISAP >>   

  Poznaj Powiat Suski

  Mapy

  Mapa poglądowa Mapa administracyjna Mapa szczegółowa do pobrania plik

  Położenie

  Powiat suski leży w Beskidach, na południowo-zachodnim krańcu województ

  Historia

  W okresie wczesnego średniowiecza tereny obecnego powiatu suskiego pokrywa

  Kalendarz imprez

  Najważniejsze imprezy na obszarze powiatu suskiego w 2020 r.STYCZEŃstyczeń – Sucha BeskidzkaG

  Informatory turystyczne

  - INFORMATORY i FOLDERY »

  Informatory o szlakach turystycznych w Powiecie Suskim:

  Polski English
  Deutsch Française
  Jesteś tutaj:   Strona główna PowiatPołożenieWydziałyWydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
  Zobacz również


  klim
  Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008