aktualności :

Uchwała Nr 0049/XLIII/262/2002
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 10 października 2002 r.

w sprawie: ustanowienia Nagrody Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości  artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przyznawania  honorowego tytułu „Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art.7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 nr 13 poz. 123) Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się Nagrodę Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, zwaną dalej „Nagrodą”

2. Ustanawia się nagrodę w formie honorowego tytułu "Mecenas Kultury Powiatu Suskiego", zwaną dalej „Tytułem”.

§ 2

1. Celem ustanowienia „Nagrody” jest uhonorowanie i wyróżnienie twórców, animatorów i organizatorów kultury za wybitne i oryginalne osiągnięcia w zakresie twórczości kulturalnej, upowszechnianie i wspieranie kultury i sztuki oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

2. Celem ustanowienia „Tytułu” jest wyróżnienie osób fizycznych i prawnych w szczególny sposób wspierających działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

§ 3

  1. Nagroda Starosty Suskiego przyznawana jest w formie nagrody pieniężnej i okolicznościowego dyplomu.

  2. Honorowy tytuł "Mecenas Kultury Powiatu Suskiego" jest honorowym wyróżnieniem, potwierdzonym specjalną statuetką oraz prawem posługiwania się tytułem i logo nagrody w działaniach reklamowych i promocyjnych laureata, przez jeden rok.

§ 4

  1. Za kryteria przyznawania „Nagrody” uznaje się: oryginalność, wartość, poziom oraz inne walory uznawane za ważne dla oceny osiągnięć i dzieł twórczych w dziedzinach określonych w § 2.

2.     Za kryteria przyznawania „Tytułu” uznaje się: wartość i znaczenie podejmowanych przez osoby i instytucje działań wspierających kulturę, w różnych formach pomocy materialnej lub rzeczowej, a w szczególności przedsięwzięć ważnych dla oblicza kulturalnego Powiatu Suskiego.

§ 5

1.  Zgłoszenia kandydatów do „Nagrody” i „Tytułu” mogą składać:

-    instytucje kultury,

-    stowarzyszenia kulturalne i związki twórcze,

-    Zarząd Powiatu Suskiego,

-    Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

2.  Zgłoszenie powinno zawierać:
- dane osobowe kandydata,
- informacje dotyczące dotychczasowej działalności lub osiągnięcia, za które „Nagroda” lub „Tytuł”  mają być przyznane.
- uzasadnienie zgłoszenia,

-    nazwę, adres i podpis zgłaszającego,

-    datę sporządzenia wniosku.


3. Zgłoszenia składa się składa się w biurze Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji      Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej do dnia 31 stycznia roku, w którym przyznawane są nagrody.

§ 6

  1. Powołuje się Kapitułę, która po rozpatrzeniu złożonych zgłoszeń przyznawać będzie Nagrodę Starosty Suskiego oraz honorowy tytuł „Mecenas Kultury Powiatu Suskiego”.

  2. W skład Kapituły wchodzą:

Starosta Suski, Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego, Członek Zarządu Powiatu wyznaczony przez Zarząd, Przewodniczący właściwej dla sprawy Komisji Rady Powiatu Suskiego, Naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji.

3.     Kapituła może poszerzyć swój skład o laureatów Nagrody z lat poprzednich.

§ 7

  1. Posiedzenia Kapituły zwołuje Starosta Suski.

  2. Regulamin pracy Kapituły przyjęty zostanie na jej pierwszym posiedzeniu.

§ 8

  1. Nagrody są finansowane ze środków wydzielonych na ten cel w budżecie Powiatu Suskiego na wniosek   Zarządu Powiatu Suskiego

  2. Wysokość środków przeznaczonych na Nagrodę Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wynosi: 3.000 zł.

  3. Kapituła może przyznać od 1 do 3 „Nagród” w ramach przeznaczonej na ten cel kwoty.

§ 9

Rada Powiatu Suskiego na wniosek Zarządu Powiatu, może w poszczególnych latach ustalić inną wysokość nagród.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Do pobrania:

zgoszenie do nagrody starosty suskiego.pdf

 

Poznaj Powiat Suski

Mapy

Mapa poglądowa Mapa administracyjna Mapa szczegółowa do pobrania plik

Historia

W okresie wczesnego średniowiecza tereny obecnego powiatu suskiego pokrywa

Kalendarz imprez

Najważniejsze imprezy na obszarze powiatu suskiego w 2020 r.STYCZEŃstyczeń – Sucha BeskidzkaG

Położenie

Powiat suski leży w Beskidach, na południowo-zachodnim krańcu województ

Informatory turystyczne

- INFORMATORY i FOLDERY »

Informatory o szlakach turystycznych w Powiecie Suskim:

Polski English
Deutsch Française
Jesteś tutaj:   Strona główna PowiatPołożenieWydziałyWydział Promocji, Kultury, Sportu i FunduszyNagroda Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego; przyznawanie honorowego tytułu "Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego"
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008