aktualności :

Wynik zapytania ofertowego na dostawę środków czystości

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, iż w wyniku weryfikacji ofert na dostawę środków czystości na 2013 r. umowa zostanie podpisana z firmą Tabox Sp. z o.o., pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Wydział zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa.

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

Wydział prowadzi sprawy organizacji i funkcjonowania starostwa, zapewnia warunki techniczne, administruje obiektami, gospodaruje nieruchomościami powiatowymi nie oddanymi w trwały zarząd, a także odpowiada za konserwację sprzętu i wyposażenia technicznego oraz prowadzi sprawy zaopatrzenia i transportu. Ponadto wydział prowadzi sprawy kadrowe i informatyczne. Wydziałem kieruje naczelnik.

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

1. W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
- prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty,
- prowadzenie dzienników podawczych przy ul. Mickiewicza 19 i ul. Kościelnej 5b,
- obsługa kancelaryjno - biurowa zarządu,
- administrowanie komputerami i siecią komputerową,
- prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych,
- gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Starostwa,
- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia powiatu,
- zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
- załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami,
- gospodarka taborem samochodowym,
- koordynacja prac pracowników obsługi (kierowcy, konserwatorzy, sprzątaczki, goniec),
- prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych:
- przyjmowanie przedmiotów znalezionych do depozytu biura oraz prowadzenie magazynu tych rzeczy,
- współpraca z policją w sprawie rzeczy znalezionych,
- likwidacja niepodjętych depozytów i nieodebranych rzeczy.

 

2. W zakresie zarządu nieruchomościami:
- administrowanie budynkami Starostwa oraz nieruchomościami Powiatu nieoddanymi w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym,
- współpraca z władzami lub urzędami oraz udzielanie odpowiedzi na pisma dotyczące nieruchomości Powiatu:
- przyjmowanie wniosków od najemców lokali oraz nadawanie im stosownego biegu,
- współudział w ustalaniu i regulacji stanu prawnego nieruchomości,
- reprezentowanie Zarządu Powiatu w sprawach dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych,
- dokonywanie wszelkich czynności ustanowionych pełnomocnictwem Zarządu w stosunku do nieruchomości nieoddanych w trwały zarząd jednostkom
organizacyjnym, a zawiązanych z zapewnieniem właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej oraz zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji, bieżącym administrowaniem i utrzymaniem w stanie niepogorszonym zgodnie z przeznaczeniem,
- nadzór nad eksploatacją kotłowni gazowych przy ul. Kościelnej 5 b i ul. Mickiewicza 19.

 

Poznaj Powiat Suski

Kalendarz imprez

Najważniejsze imprezy na obszarze powiatu suskiego w 2020 r.STYCZEŃstyczeń – Sucha BeskidzkaG

Historia

W okresie wczesnego średniowiecza tereny obecnego powiatu suskiego pokrywa

Mapy

Mapa poglądowa Mapa administracyjna Mapa szczegółowa do pobrania plik

Położenie

Powiat suski leży w Beskidach, na południowo-zachodnim krańcu województ

Informatory turystyczne

- INFORMATORY i FOLDERY »

Informatory o szlakach turystycznych w Powiecie Suskim:

Polski English
Deutsch Française
Jesteś tutaj:   Strona główna PowiatPołożenieWydziałyWydział Organizacyjny
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008