aktualności :
Kategoria: Zapytania ofertowe

UCHWAŁA NR 699.2017

ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO

z dnia 30 listopada 2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

 

Na podstawie art. 4 pkt 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 5 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1817) oraz Uchwały Nr 0007/XXXVI/246/2017 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, Zarząd Powiatu Suskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.Ogłasza się konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2018 r., w zakresie:

a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

c) turystyki i krajoznawstwa

d) ratownictwa i ochrony ludności,

realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2.Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

  1. Ustala się kartę oceny merytorycznej oferty.

2.Treść karty oceny merytorycznej oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.powiatsuski.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej

(ul. Kościelna 5b).

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Suskiemu.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

DOKUMENTY:

- Uchwala nr 699.docx

- Zalcznik nr 1 do uchway nr.docx

- Zalcznik nr 2 do uchway nr.docx

 

 

 

zalacznik nr 1.pdf

zalacznik nr 2.pdf

zalacznik nr 3.pdf

 

 

 

Oferta - beskidzki klub karate 2018 r.pdf

 

 


Poznaj Powiat Suski

Mapy

Mapa poglądowa Mapa administracyjna Mapa szczegółowa do pobrania plik

Kalendarz imprez

Najważniejsze imprezy na obszarze powiatu suskiego w 2020 r.STYCZEŃstyczeń – Sucha BeskidzkaG

Historia

W okresie wczesnego średniowiecza tereny obecnego powiatu suskiego pokrywa

Położenie

Powiat suski leży w Beskidach, na południowo-zachodnim krańcu województ

Informatory turystyczne

- INFORMATORY i FOLDERY »

Informatory o szlakach turystycznych w Powiecie Suskim:

Polski English
Deutsch Française
Jesteś tutaj:   Strona główna PowiatPołożenieStarostwoZapytania ofertoweOgłoszenie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludn
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008