aktualności :
Admin Kategoria: Biura
Opublikowano: 04 styczeń 2016 Odsłony: 6640

w przygotowaniu

 
Admin Kategoria: Biura
Opublikowano: 08 wrzesień 2011 Odsłony: 13534

STANOWISKO DS. KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
ul. Kościelna 5B, tel. centrala 33 874 15 52
Renata Czarny

Do zadań Stanowiska ds. Kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu należy prowadzenie kontroli w podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Suskiego, mianowicie:

- Badanie zgodności prowadzenia gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Kontrola prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodność sporządzania sprawozdawczości finansowej.
- Sprawdzanie poprawności dokumentacji niezbędnej do zapewnienia
prawidłowości ewidencji księgowej i sprawozdawczości.
- Sprawdzanie funkcjonowania kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych powiatu.
- Kontrola celowości i prawidłowości dokonywania wydatków ze środków publicznych.
- Sprawdzanie realizacji zarządzeń pokontrolnych.
- Dokonywanie analizy wyników z przeprowadzonych kontroli i opracowanie zbiorczych informacji dotyczących przeprowadzenia kontroli.
- Sporządzanie rocznego planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu suskiego.

 

 

 

 

 
Admin Kategoria: Biura
Opublikowano: 08 wrzesień 2011 Odsłony: 16983

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 78 50
Igor Głuc

Zadania rzecznika
- zapewnia konsumentom bezpłatne poradnictwo i informacje prawne w zakresie ochrony ich interesów,
- wytycza powództwa na rzecz konsumentów,
- składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

 

OCHRONA INTERESÓW KONSUMENTÓW


Zadaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest zapewnienie konsumentom w zakresie ochrony ich interesów:
- wytaczanie powództw na rzecz konsumentów,
- współdziałanie z organizacjami do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
- udzielanie obywatelom pomocy w innych formach w zakresie ochrony praw konsumentów

Jeśli kupiona rzecz ma wady albo jeśli wykonawca źle zrealizował zleconą mu usługę, mamy prawo wystąpić do sprzedawcy i do rzemieślnika z roszczeniami. Do podstawowych instrumentów ochrony konsumentów należy rękojmia i gwarancja. Z tytułu rękojmi zawsze odpowiada sprzedawca. Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może się zwrócić do powiatowego rzecznika konsumentów przedkładając:

przy rękojmi:
- dokument zakupu oryginał lub ksero,
- protokół reklamacyjny w którym jest określone żądanie np. wymiany towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy,
- odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy

przy gwarancji:
- kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu,
- należy pamiętać aby gwarancja była prawidłowo wystawiona, a więc powinna zawierać: nazwę i adres gwaranta oraz sklepu gdzie towar kupiono, określenie rzeczy sprzedanej, datę transakcji, czas na jaki udzielono gwarancji, adresy zakładów naprawczych /serwisowych/,
- ponieważ od 1 października 1992 roku w warunkach wolnego rynku gwarancja ma charakter dobrowolny gwarant decyduje o naszych uprawnieniach. Radzę więc wybierać takich gwarantów, którzy w karcie gwarancyjnej wymieniają więcej uprawnień, np. po ilu naprawach możemy żądać wymiany wadliwej rzeczy lub otrzymujemy sprzęt zastępczy na okres naprawy.
- konsument powinien pilnować, aby przy reklamacji w karcie gwarancyjnej zapisy były dokonywane w sposób czytelny i dokładny, aby wpisywano daty dostarczenia rzeczy do naprawy, daty wymiany, itp..., oraz wyraźnie określano rodzaj dokonanych napraw ( zapis "regulacja" oznacza, że nie było naprawy, czyli rzecz nie była wadliwa).

Niezałatwione roszczenia konsumentów w drodze negocjacji rzecznik może kierować do rozpatrzenia przez Polubowny Sąd Konsumencki w Krakowie (siedziba Inspekcji Handlowej i sądu konsumenckiego mieści się w Krakowie, ul. Wiślna 3) lub Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej przygotowując stosowne dokumenty.


Gdzie załatwiać:
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, tel. centr. 33 875 78 50

 

Kiedy:
W poniedziałki w godzinach 8.00 - 13.30

 
Admin Kategoria: Biura
Opublikowano: 08 wrzesień 2011 Odsłony: 14438

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
ul. Kościelna 5B, tel. centrala 33 875 79 50, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-


Audytor wewnętrzny

Celem audytu jest wspieranie Starosty Suskiego w realizacji celów i zadań Powiatu Suskiego poprzez : dostarczenie niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych, wykonywanie czynności doradczych.

Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

1.Ocena ogółu działań podejmowanych w procesie kontroli zarządczej przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu mających na celu zapewnienie:
a. zgodności działalności z prawem i przepisami wewnętrznymi
b. skuteczności i efektywności działania
c. wiarygodności sprawozdań
d. ochrony zasobów
e. przestrzegania i promowania etycznego postępowania
f. efektywności i skuteczności przepływu informacji
g. zarządzania ryzykiem

2.Wykonywanie planowanych zadań zapewniających, czynności doradczych i sprawdzających.
3.Wykonywanie zadań poza planem audytu na zlecenie Starosty.
4.Wydawanie rekomendacji usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej w audytowanych obszarach.
5.Monitorowanie realizacji rekomendacji oraz podejmowanie w uzasadnionych przypadkach czynności sprawdzających.
6.Opracowywanie planu audytu wewnętrznego i sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego.
7.Opracowanie i doskonalenie metod pracy audytu wewnętrznego.Audyt wewnętrzny prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), przepisy wykonawcze i Kartę audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Dokumenty do pobrania:
- Zarządzenie w sprawie karty audytu wewnętrznego
- Karta audytu wewnętrznego

 
Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyBiuraAUDYTOR WEWNĘTRZNYWydziałyBiura
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008