aktualności :
Admin Kategoria: Biura
Odsłony: 6860

Biuro Obsługi Rady Powiatu

Małgorzata Miś

Tel. (33) 875 78 15

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna rady i jej komisji, w tym: gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy rady i poszczególnych komisji.

2. Przygotowanie sesji rady i posiedzeń komisji.

3. Udział w opracowaniu wniosków z obrad komisji rady oraz przekazywanie ich właściwym adresatom.

4. Sporządzanie protokołów z obrad rady i posiedzeń komisji rady.

5. Prowadzenie rejestrów uchwał rady, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji wniosków radnych.

6. Przekazywanie do realizacji uchwał rady organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie na ich terminowym załatwianiem.

7. Przekazywanie organom nadzoru uchwał rady.

8. Przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

9. Koordynowanie rozpatrywania skarg wpływających od rady.

10. Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków.

11. Przyjmowanie i przekazywanie właściwym organom oświadczeń majątkowych radnych oraz przekazywanie ich do publikacji w BIP.

12. Podejmowanie działań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymiana doświadczeń z innym radami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Admin Kategoria: Biura
Odsłony: 13675

STANOWISKO DS. KONTROLI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
ul. Kościelna 5B, tel. centrala 33 874 15 52
Renata Czarny

Do zadań Stanowiska ds. Kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu należy prowadzenie kontroli w podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Suskiego, mianowicie:

- Badanie zgodności prowadzenia gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Kontrola prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodność sporządzania sprawozdawczości finansowej.
- Sprawdzanie poprawności dokumentacji niezbędnej do zapewnienia
prawidłowości ewidencji księgowej i sprawozdawczości.
- Sprawdzanie funkcjonowania kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych powiatu.
- Kontrola celowości i prawidłowości dokonywania wydatków ze środków publicznych.
- Sprawdzanie realizacji zarządzeń pokontrolnych.
- Dokonywanie analizy wyników z przeprowadzonych kontroli i opracowanie zbiorczych informacji dotyczących przeprowadzenia kontroli.
- Sporządzanie rocznego planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu suskiego.

 

 

 

 

 
Admin Kategoria: Biura
Odsłony: 17191

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 78 50
Igor Głuc

Zadania rzecznika
- zapewnia konsumentom bezpłatne poradnictwo i informacje prawne w zakresie ochrony ich interesów,
- wytycza powództwa na rzecz konsumentów,
- składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

 

OCHRONA INTERESÓW KONSUMENTÓW


Zadaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest zapewnienie konsumentom w zakresie ochrony ich interesów:
- wytaczanie powództw na rzecz konsumentów,
- współdziałanie z organizacjami do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
- udzielanie obywatelom pomocy w innych formach w zakresie ochrony praw konsumentów

Jeśli kupiona rzecz ma wady albo jeśli wykonawca źle zrealizował zleconą mu usługę, mamy prawo wystąpić do sprzedawcy i do rzemieślnika z roszczeniami. Do podstawowych instrumentów ochrony konsumentów należy rękojmia i gwarancja. Z tytułu rękojmi zawsze odpowiada sprzedawca. Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może się zwrócić do powiatowego rzecznika konsumentów przedkładając:

przy rękojmi:
- dokument zakupu oryginał lub ksero,
- protokół reklamacyjny w którym jest określone żądanie np. wymiany towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy,
- odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy

przy gwarancji:
- kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu,
- należy pamiętać aby gwarancja była prawidłowo wystawiona, a więc powinna zawierać: nazwę i adres gwaranta oraz sklepu gdzie towar kupiono, określenie rzeczy sprzedanej, datę transakcji, czas na jaki udzielono gwarancji, adresy zakładów naprawczych /serwisowych/,
- ponieważ od 1 października 1992 roku w warunkach wolnego rynku gwarancja ma charakter dobrowolny gwarant decyduje o naszych uprawnieniach. Radzę więc wybierać takich gwarantów, którzy w karcie gwarancyjnej wymieniają więcej uprawnień, np. po ilu naprawach możemy żądać wymiany wadliwej rzeczy lub otrzymujemy sprzęt zastępczy na okres naprawy.
- konsument powinien pilnować, aby przy reklamacji w karcie gwarancyjnej zapisy były dokonywane w sposób czytelny i dokładny, aby wpisywano daty dostarczenia rzeczy do naprawy, daty wymiany, itp..., oraz wyraźnie określano rodzaj dokonanych napraw ( zapis "regulacja" oznacza, że nie było naprawy, czyli rzecz nie była wadliwa).

Niezałatwione roszczenia konsumentów w drodze negocjacji rzecznik może kierować do rozpatrzenia przez Polubowny Sąd Konsumencki w Krakowie (siedziba Inspekcji Handlowej i sądu konsumenckiego mieści się w Krakowie, ul. Wiślna 3) lub Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej przygotowując stosowne dokumenty.


Gdzie załatwiać:
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, tel. centr. 33 875 78 50

 

Kiedy:
W poniedziałki w godzinach 8.00 - 13.30

 
Admin Kategoria: Biura
Odsłony: 14644

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
ul. Kościelna 5B, tel. centrala 33 875 79 50, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-


Audytor wewnętrzny

Celem audytu jest wspieranie Starosty Suskiego w realizacji celów i zadań Powiatu Suskiego poprzez : dostarczenie niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych, wykonywanie czynności doradczych.

Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

1.Ocena ogółu działań podejmowanych w procesie kontroli zarządczej przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu mających na celu zapewnienie:
a. zgodności działalności z prawem i przepisami wewnętrznymi
b. skuteczności i efektywności działania
c. wiarygodności sprawozdań
d. ochrony zasobów
e. przestrzegania i promowania etycznego postępowania
f. efektywności i skuteczności przepływu informacji
g. zarządzania ryzykiem

2.Wykonywanie planowanych zadań zapewniających, czynności doradczych i sprawdzających.
3.Wykonywanie zadań poza planem audytu na zlecenie Starosty.
4.Wydawanie rekomendacji usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej w audytowanych obszarach.
5.Monitorowanie realizacji rekomendacji oraz podejmowanie w uzasadnionych przypadkach czynności sprawdzających.
6.Opracowywanie planu audytu wewnętrznego i sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego.
7.Opracowanie i doskonalenie metod pracy audytu wewnętrznego.Audyt wewnętrzny prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), przepisy wykonawcze i Kartę audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Dokumenty do pobrania:
- Zarządzenie w sprawie karty audytu wewnętrznego
- Karta audytu wewnętrznego

 
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008