aktualności :
Admin Kategoria: Biura
Odsłony: 13691

Biuro Obsługi Rady Powiatu

Małgorzata Miś

Tel. (33) 875 78 15

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna rady i jej komisji, w tym: gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy rady i poszczególnych komisji.

2. Przygotowanie sesji rady i posiedzeń komisji.

3. Udział w opracowaniu wniosków z obrad komisji rady oraz przekazywanie ich właściwym adresatom.

4. Sporządzanie protokołów z obrad rady i posiedzeń komisji rady.

5. Prowadzenie rejestrów uchwał rady, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji wniosków radnych.

6. Przekazywanie do realizacji uchwał rady organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie na ich terminowym załatwianiem.

7. Przekazywanie organom nadzoru uchwał rady.

8. Przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

9. Koordynowanie rozpatrywania skarg wpływających od rady.

10. Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków.

11. Przyjmowanie i przekazywanie właściwym organom oświadczeń majątkowych radnych oraz przekazywanie ich do publikacji w BIP.

12. Podejmowanie działań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymiana doświadczeń z innym radami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Admin Kategoria: Biura
Odsłony: 19048

Biuro Kontroli
ul. Kościelna 5b                                                                                                                                       
tel. (33) 875 - 79 - 50, fax (33) 874 - 15 - 52

Renata Czarny
Agata Moskal

Biuro Kontroli

1. Biuro wykonuje zadania określone w ustawie o finansach publicznych i innych ustaw w starostwie powiatowym, jednostkach organizacyjnych i organizacjach pożytku publicznego realizujących zadania publiczne powiatu. Pracą biura kieruje koordynator.

2. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności przeprowadzanie czynności kontrolnych poprzez:

1) badanie zgodności prowadzenia gospodarki finansowej z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

2) kontrolę prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności sprawozdań finansowych,

3) badanie zgodności działania jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

4) realizację  zadań kontroli w oparciu o plan kontroli, a także w przypadku zlecenia kontroli przez starostę w trybie doraźnym,

5) sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych,

6) dokonywanie analizy wyników z przeprowadzonych kontroli i opracowanie zbiorczych informacji dotyczących ustaleń z kontroli,

7) wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie zadań publicznych powiatu realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert na zadania publiczne,

8) koordynowanie i dokonywanie bieżących działań w zakresie kontroli zarządczej w starostwie oraz na poziomie powiatu (II poziom kontroli zarządczej)

9) przygotowanie oraz aktualizacja projektów aktów normatywnych wewnętrznych obejmujących swoim zakresem zadania określone w niniejszym paragrafie,

10) ustalanie rocznych planów kontroli na podstawie zgłoszeń dokonanych przez poszczególne komórki organizacyjne.

 

 

 

 
Admin Kategoria: Biura
Odsłony: 24410

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 78 50
Igor Głuc


Uwaga:

W dniach 29 marca i 26 kwietnia 2021 roku konsultacje telefoniczne z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów odbywać się będą jedynie pod numerem 533 305 233.


Zadania rzecznika
- zapewnia konsumentom bezpłatne poradnictwo i informacje prawne w zakresie ochrony ich interesów,
- wytycza powództwa na rzecz konsumentów,
- składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.


OCHRONA INTERESÓW KONSUMENTÓW


Zadaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest zapewnienie konsumentom w zakresie ochrony ich interesów:
- wytaczanie powództw na rzecz konsumentów,
- współdziałanie z organizacjami do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
- udzielanie obywatelom pomocy w innych formach w zakresie ochrony praw konsumentów

Jeśli kupiona rzecz ma wady albo jeśli wykonawca źle zrealizował zleconą mu usługę, mamy prawo wystąpić do sprzedawcy i do rzemieślnika z roszczeniami. Do podstawowych instrumentów ochrony konsumentów należy rękojmia i gwarancja. Z tytułu rękojmi zawsze odpowiada sprzedawca. Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może się zwrócić do powiatowego rzecznika konsumentów przedkładając:

przy rękojmi:
- dokument zakupu oryginał lub ksero,
- protokół reklamacyjny w którym jest określone żądanie np. wymiany towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy,
- odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy

przy gwarancji:
- kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu,
- należy pamiętać aby gwarancja była prawidłowo wystawiona, a więc powinna zawierać: nazwę i adres gwaranta oraz sklepu gdzie towar kupiono, określenie rzeczy sprzedanej, datę transakcji, czas na jaki udzielono gwarancji, adresy zakładów naprawczych /serwisowych/,
- ponieważ od 1 października 1992 roku w warunkach wolnego rynku gwarancja ma charakter dobrowolny gwarant decyduje o naszych uprawnieniach. Radzę więc wybierać takich gwarantów, którzy w karcie gwarancyjnej wymieniają więcej uprawnień, np. po ilu naprawach możemy żądać wymiany wadliwej rzeczy lub otrzymujemy sprzęt zastępczy na okres naprawy.
- konsument powinien pilnować, aby przy reklamacji w karcie gwarancyjnej zapisy były dokonywane w sposób czytelny i dokładny, aby wpisywano daty dostarczenia rzeczy do naprawy, daty wymiany, itp..., oraz wyraźnie określano rodzaj dokonanych napraw ( zapis "regulacja" oznacza, że nie było naprawy, czyli rzecz nie była wadliwa).

Niezałatwione roszczenia konsumentów w drodze negocjacji rzecznik może kierować do rozpatrzenia przez Polubowny Sąd Konsumencki w Krakowie (siedziba Inspekcji Handlowej i sądu konsumenckiego mieści się w Krakowie, ul. Wiślna 3) lub Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej przygotowując stosowne dokumenty.


Gdzie załatwiać:
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, tel. centr. 33 875 78 50


Kiedy:
W poniedziałki w godzinach 8.00 - 13.30

 
Zobacz również


klim




Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008