aktualności :

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

ul. Kościelna 5b, pokój 104-108, tel. centrala (33) 875-79-00


W związku z zaistniałym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą do wszystkich interesantów aby w miarę możliwości odroczyć wizyty w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Sprawy, które nie wymagają osobistego wstawiennictwa i nie są pilne można załatwić drogą telefoniczną lub korespondencją elektroniczną ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lub przez ePUAP.


Naczelnik Wydziału – inż. Marian Kaleta

Dane kontaktowe:

875-79-28 - pokój nr 108 – Marian Kaleta /Naczelnik Wydziału/

875-79-27 - pokój nr 107 – Agnieszka Wala / Pomoc administracyjna/

Alicja Targosz /Pomoc administracyjna/

875-79-26 - pokój nr 106 – Maciej Kołodziejczyk /Podinspektor/

Paweł Kozina /Referent/

875-79-25 - pokój nr 105 – Anna Adamek-Rusin /Zastępca Naczelnika/

Justyna Stopa /Podinspektor/
875-79-61 - pokój nr 104 – Agata Zborowska-Lenik /Inspektor/

Mariusz Gałecki /Podinspektor/


 Godziny pracy:

Poniedziałek 7-17

Wtorek - Piątek 7-15Regulacje odnoszące się do zmiany sposobu użytkowania regulowane są zapisami art. 71 ustawy Prawo budowlane.

Druki:

Przykłady uzupełnienia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i informacji uzupełniających dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

Informacje:
Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi.
Zgłoszenia, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Załączniki:
Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  • Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • W przypadku zmiany sposobu użytkowania, zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  • W zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Dodatkowe informacje:
Jeżeli zamierzona zmiana sposób użytkowania wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje odpowiednio w decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych. Dodatkowe dokumenty związane ze zmianą sposobu użytkowania należy załączyć odpowiednio do wniosku o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

Dokonanie zgłoszenia, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008