aktualności :

Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Kościelna 5b, parter
Tel. 33/87-57-840, fax. 33/ 875-78-46

Naczelnik Wydziału – mgr inż. Jarosław Jażwiec

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00 w sprawach związanych z koniecznością uiszczenia opłaty, pozostałe sprawy od 7:30 do 14:45

 

Usuwanie pojazdów i przechowywanie na parkingu

USUWANIE POJAZDÓW Z DROGI I PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM


1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku, gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 lub 2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

1) policjant

2) strażnik gminny (miejski)

3) osoba dowodząca akcją ratowniczą

Pojazd usunięty z drogi w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 lub 2, umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.

 

Uchwała Rady Powiatu nr 119.pdf

 

Stacje kontroli pojazdów

Kategoria: Wydział Komunikacji i Transportu

 

 

Dokonanie wpisu lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:

Wniosek w zakładce: Wnioski i formularze

 

DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY (KLIENTA):

 1. Wniosek o dokonanie wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy potwierdzającym, że:

  a) dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą,

  b) wnioskodawca zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

 2. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 3. Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów – w przypadku dokonywania zmiany zakresu wpisu do rejestru.

OPŁATY:

1. Opłata skarbowa za:

a) dokonanie wpisu do rejestru - 412 zł,

b) rozszerzenie zakresu wpisu - 206 zł,

c) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł

 

Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy dołączyć do wniosku.

 

Wpłat z tytułu ww. opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sucha Beskidzka lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej.

 

Numery kont:

 

Opłata skarbowa: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010

 

FORMA ZAŁATWIENIA:

 1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

 2. Wydanie decyzji o odmowie dokonania wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

TERMIN ZAŁATWIENIA:

 1. W dniu złożenia kompletnego wniosku i oświadczenia.

 1. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów w umówionym przez wnioskodawcę terminie - do 7 dni.

 2. Decyzja o odmowie dokonania wpisu – do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.).

 2. Art. 64 oraz art. 67 ust. 1 i art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.).

 3. § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264).

 4. Art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

 5. Cześć I ust 36, pkt 1, kol. 3 i ust. 37, pkt 1, kol 3 oraz część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).

 

INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA:

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 

 

Udzielenie lub zmiana uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:

Wniosek

 

SPRAWĘ ZAŁATWIA:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Wydział Komunikacji i Transportu

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

Pokój nr 119, Pokój nr 109

tel 33 875 7842; 33 8757840

 

DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY (KLIENTA):

 1. Wniosek o udzielenie lub zmianę uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

 2. Załączniki do wniosku:

  a) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia technicznego,

  b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów,

  c) kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń dla diagnostów w zakresie przeprowadzanych badań technicznych pojazdów,

  d) kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym,

  e) dotychczasowe uprawnienie diagnosty – w przypadku wniosku o jego zmianę,

  f) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,

  g) potwierdzenie wniesienia opłat.

 3. Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.

 

OPŁATY:

1. Opłata skarbowa za:

a) udzielenie lub zmianę uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów – 48 zł,

b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.

 

Wpłat z tytułu ww. opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sucha Beskidzka lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej.

 

Numery kont:

 

Opłata skarbowa: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010

 

FORMA ZAŁATWIENIA:

  Decyzja Starosty Suskiego – udzielenie lub zmiana bądź odmowa udzielenia lub zmiany uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.TERMIN ZAŁATWIENIA:

 1. Do 7 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

 2. Do 30 dni - w przypadku konieczności uzupełnienia materiału dowodowego przedstawionego przez wnioskodawcę.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.).

 2. §16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836).

 3. Art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

 4. Cześć III ust. 13 pkt 2 kol. 3 oraz część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).

 

INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA:

Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, rozumie się:

 1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

  albo

 2. średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

  albo

 3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

  albo

 4. średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. c niniejszej procedury – zwolniona jest osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej. Zwolnienie to następuje, na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

 

 

WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW Z POWIATU SUSKIEGO


  Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Jordanowie

  34-240 Jordanów ul. Generała Maczka 115B

  Stacja: 34-240 Jordanów ul. Generała Maczka 115B

  18/ 267-51-24, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/001 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Jan Klimas – KSU/D/0001

  Zygmunt Majda – KSU/D/0003

  Jerzy Klimala – KSU/D/0020

  Piotr Klimas – KMY/D/0055

 

 

  Przedsiębiorstwo Turystyczne „Beskidy-Tourist” Sp. z O.O.

  34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19/58

  Stacja: 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza

  33/ 874-21-50, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/003/P Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ABT/h

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Zdzisław Skrok – KSU/D/0006

  Stanisław Harańczyk – KSU/D/0005

  Marcin Zemlik – KSU/D/0022

 

 

  BESKIDUS” Sp. z O.O.

  34-210 Zembrzyce 663

  Stacja: 34-210 Zembrzyce 663

  33/ 874-20-32 w. 116, e-mial: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/004 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Łukasz Lipka – KSU/D/0012

  Łukasz Gruca – KSU/D/0030

  Piotr Krupczak - KSU/D/0028

  Mateusz Gruca - KSU/D/0037

 

 

  Galeria Budzów Spółka Jawna Jan Nowak, Małgorzata Sałapat

  34-211 Budzów 281

  Stacja: 34-211 Budzów 281

  33/ 874-07-51, e-mial: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/005 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Ryszard Kochaniewicz –KSU/D/0009

  Artur Kochaniewicz – KSU/D/0024

  Tadeusz Latoń – KMY/D/0009

 

 

  F.H.U. „HYDROBUD” Janusz Kołton

  34-240 Jordanów Wysoka 181

  Stacja: 34-240 Jordanów ul. 3-go Maja 66

  18/ 544-73-23, e-mial: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/007 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Kazimierz Wójtowicz – KSU/D/0018

  Franciszek Wróbel – KLI/D/0047

  Marek Czyszczoń - KNT/D/0079

  Tadeusz Pietrzak - KMY/D/0034

 

 

  Usługi Motoryzacyjne Janusz Machnik, Katarzyna Machnik S.C.

  32-088 Przybysławice ul. Gielniówka 39

  Stacja: 34-220 Maków Podhalański, Białka 668

  33/ 874-46-17, e-mial: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU 008/P Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ABTE/h

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Marian Grabiec – KSU/D/0016

  Rafał Grzyb – KRA/D/0089

  Zdzisław Skrok – KSU/D/0006

 

 

  IR-BUD TARGOSZ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

  34-323 Ślemień, Las ul. Spokojna 7

  Stacja: 34-205 Stryszawa 32c

  33/ 874-83-62, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/009 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Adam Szwed – KSU/D/0011

  Janusz Popielarczyk – KSU/D/0010

  Szymon Kubielas - KSU/D/0032

  Marek Jagosz - SZY/D/0022

   


  Usługi Motoryzacyjne „FAST-FIX” Grzegorz Kręt

  23-400 Biłgoraj ul. Wiejska 20a

  Stacja: 34-220 Maków Podhalański ul. Wolności 102c

  570-520-322, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/010/P Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ABT/h

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Paweł Paleczny – KSU/D/0019

  Paweł Łyga – KSU/D/0029

  Waldemar Sikora - KRA/D/0154

  Grzegorz Kręt – LBL/D/0041

  Mirosław Toczek - KSU/D/0027

  Artur Bereziuk - SJ/D/0029

  Michał Zając - SJ/D/0030

   

  Bartłomiej Jancarz, Piotr Jancarz

  AUTO-SERWIS Jancarz SC

  34-200 Sucha Beskidzka ul. Role 158

  Stacja: 34-200 Sucha Beskidzka ul. Role 158

  33/ 874 14 81, 509 707 910, 512 289 522 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  NUMER STACJI, ZAKRES BADAŃ:

  KSU/011/P Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ABT

  WYKAZ DIAGNOSTÓW:

  Michał Babiarczyk – KSU/D/0031

  Przemysław Brzukała – SZY/D/0072

  Bartłomiej Jancarz - KSU/D/0033

   

 

Dokonanie wpisu lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:

Wniosek dostępny w zakładce:  Wnioski i formularze

 

DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY (KLIENTA):

 1. Wniosek o dokonanie wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy potwierdzającym, że:

 • dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą,

 • wnioskodawca zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia kierowców.

 1. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 1. Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu - w przypadku dokonania rozszerzenia zakresu wpisu.

 2. Potwierdzenie wniesienia opłat.

 

OPŁATY:

1. Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł.

2. Opłata za rozszerzenie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł

 

Wpłat z tytułu ww. opłat można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (np. na poczcie, przelewem bankowym), lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

 

3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.

 

Wpłat z tytułu ww. opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sucha Beskidzka lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miasta w suchej Beskidzkiej.

 

Numery kont:

 

Opłata skarbowa: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010

 

Opłata za wpis: BGŻ o/Wadowice 15 2030 0045 1110 0000 0161 7310

 

FORMA ZAŁATWIENIA:

 1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu/rozszerzenia wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

 2. Wydanie decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

TERMIN ZAŁATWIENIA:

 1. W dniu złożenia kompletnego wniosku i oświadczenia.

 1. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów w umówionym przez wnioskodawcę terminie - do 7 dni.

 2. Decyzja o odmowie dokonania wpisu – do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 28 ust. 4, ust. 5, ust. 8, ust. 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155, z późn. zm.).

 1. Art. 65 ust. 1, ust. 5, art. 67, art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 584 z późn. zm.).

 1. § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U., poz. 31).

 1. Art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 2. Część IV kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.).

 

INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA:

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych

 

 

 

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany:

 

1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, listę uczestników kursu oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu,

2) prowadzić dokumentację kursu;

3)prowadzić harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kursu zawierający termin, miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć,

4)  umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach,

 

5) składać staroście dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach:

a) do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku,

b) w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.

 

WYKAZ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW Z POWIATU SUSKIEGO

 1. 00031215, Marek Jania Ośrodek Nauki Kierowania, Kategoria B,

  34-200 Sucha Beskidzka, Na Stawach 8/36

 2. 00051215, Stanisław Radoń Ośrodek Szkolenia Kierowców, Kategoria B,

  34-235 Bystra 562

 3. 00071215, Zbigniew Talaga Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców, Kategoria A1, A ,A2, AM, B,

  34-210 Tarnawa Dolna 397

 4. 00081215, Stanisław Dyrcz Ośrodek Szkolenia Kierowców, Kategoria A1, A, B,

  34-221 Skawica 494

 5. 00111215, Szkolenie Kierowców – Nauka Jazdy Grzegorz Hołowczak, Kategoria A1, A, A2, AM, B1, B, C, BE, CE, D,

  34-240 Jordanów, ul. Rynek 18a

 6. 00131215, Sławomir Trzop Ośrodek Szkolenia Kierowców, Kategoria, A1, A, B, C,

  34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 62

 7. 00141215, Jerzy Starzak Ośrodek Szkolenia Kierowców, Kategoria A1, A2, A, B,

  34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 62

 8. 00181215, Stanisław Wadowski Ośrodek Szkolenia Kierowców, Kategoria B,

  34-210 Marcówka 191

 9. 00201215, Wojciech Wilczek OSK Autobelfer, Kategoria B,

  34-220 Maków Podhalański ul. Moniuszki 6

 10. 00231215, Andrzej Kozieł, Kategoria A, B,

  34-220 Białka 604

 11. 00241215, Ośrodek Nauki Jazdy Janik Ryszard, Kategoria B,

  34-205 Stryszawa 584

 12. 00251215, Ośrodek Szkolenia Kierowców – Bogusław Surówka, Kategoria A, A2, B,

  34-205 Stryszawa 278B

 13. 00281215, OSK LUZIK Michał Cygan, Kategoria A1, A, B1, B,

  34-220 Grzechynia 316

 14. 00331215, OSK AGA Mariusz Przywara, Kategoria A1, A, B,

  34-220 Maków Podhalański ul. Piasta 12

 15. 00341215, Nauka Jazdy SPEED Sławomir Suwada, Kategoria B,

  34-210 Zembrzyce 609

 16. 00351215, Nauka Jazdy „Grzechyńka Jacek”, Kategoria B,

  34-234 Osielec 513

 17. 00361215, Szkolenie Kandydatów na Kierowców Marcin Szuber, Kategoria AM, A1, A2, A, B, C, BE, CE,

  34-221 Skawica 676

 18. 00381215, Michał Elżbieciak „EZBI”, Kategoria B,

  34-232 Lachowice 12

 19. 00401215, Nauka Jazdy Szkolenia Kierowców Jacek Stanaszek, Kategoria B,

  34-220 Grzechynia 13

 20. 00411215, Irena Szramowiat Ośrodek Szkolenia Kierowców, Kategoria B,

  34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 30

 21. 00421215, Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Gałka, Kategoria B,

  34-236 Sidzina 734

 22. 00451215, OSK LUZIK Tomasz Huber, Kategoria B,

  34-210 Tarnawa Dolna 52

 

 

 

POŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE DODATKOWYCH WYMAGAŃ

PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

 

Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców może wystąpić do starosty z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań, jeżeli:

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, co najmniej od 5 lat;

2) prowadzi ośrodek szkolenia kierowców, co najmniej w zakresie kategorii A, B, C i D prawa jazdy;

3) posiada:

a) odpowiednie warunki lokalowe, w tym, co najmniej:– lokal biurowy, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,– salę wykładową, która jest wyposażona w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,– plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzony oraz umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia,

b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, przy czym:– co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem umowy leasingu,– pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,

c) pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenie szkolenia zgodnie z obowiązującym programem szkolenia w zakresie:– uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D,– uzyskiwania uprawnień instruktorów nauki jazdy,– szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową;

4) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym:

a) dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,

b) jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub B, C, D oraz

c) osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz

5) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 68b akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 

Do wniosku przedsiębiorca załącza kopie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymagań.

 

Starosta wydaje poświadczenie po uiszczeniu opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców w wysokości 500 zł oraz po sprawdzeniu spełniania dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców.

Starosta wydaje decyzję o cofnięciu poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli ośrodek szkolenia kierowców przestał spełniać wymagania. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia. Przedsiębiorca jest obowiązany w terminie 14 dni zawiadomić starostę, który wydał poświadczenie, o zmianie stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania poświadczenia.

 

INSTRUKTOR

1. Instruktorem jest osoba, która:

1) posiada, co najmniej wykształcenie średnie;

2) posiada prawo jazdy:

a) kategorii A co najmniej przez okres 3 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

b) kategorii B co najmniej przez okres 3 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

3) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

9) jest wpisana do ewidencji instruktorów.

 

1. Instruktor jest obowiązany:

1) przekazywać staroście:

a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,

b) informację o zmianie danych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, wynikające z ukończonego kursu i zakresu złożonego egzaminu, poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie, których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego,

3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego,

4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;

5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;

6) posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.

 

WYKŁADOWCA

Wykładowcą jest osoba, która:

1. spełnia wymagania:

1) posiada, co najmniej wykształcenie średnie,

2) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;

3) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

2. jest wpisana do ewidencji wykładowców.

 

Wykładowca jest obowiązany:

1) przekazywać staroście:

a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,

b) informację o zmianie danych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, wynikające z zakresu złożonego egzaminu poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania- w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

2) corocznie uczestniczyć w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego

3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego;

4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;

5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;

6) posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

 

 

Dokonanie wpisu lub zmiany wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:

Wniosek

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów wykładowców.pdf


SPRAWĘ ZAŁATWIA:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Wydział Komunikacji i Transportu

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

Pokój nr 119, Pokój nr 109

tel 33 875 7842; 33 8757840

 

DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY (KLIENTA):

 1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

 2. Ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców).

 3. Ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców).

 4. Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu kandydatów na instruktorów.

 5. Oświadczenie, że wnioskodawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:

  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 6. Wyraźną fotografię.

 7. W przypadku instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 3 – letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz dotychczasową legitymację instruktora.

 8. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 9. Potwierdzenie wniesienia opłat.

 

OPŁATY:

1. Opłata za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców – 50 zł.

 

Wpłat z tytułu ww. opłat można dokonywać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (np. na poczcie, przelewem bankowym), lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

 

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.

 

Wpłat z tytułu ww. opłat skarbowych można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sucha Beskidzka lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej.

 

Numery kont:

 

Opłata skarbowa: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010

Opłata za wpis: BGŻ o/Wadowice 15 2030 0045 1110 0000 0161 7310

 

FORMA ZAŁATWIENIA:

 1. Decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji instruktorów/wykładowców.

 2. Legitymacja instruktora lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców.

 3. Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców.TERMIN ZAŁATWIENIA:

 1. W dniu wpływu kompletnej dokumentacji wraz z załącznikami.

 2. Nie później niż 30 dni – w przypadku wezwania do uzupełnienia braków.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 33 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.).

 2. § 22, § 23, § 25, § 26 i § 31 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r. poz. 93).

 3. Art. 35, art. 36, art. 75 § 2 i art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

 4. Część IV kol. 3 oraz część II kol. 3 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

 

INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA:

Oprócz wymagań określonych w pkt. 5 niniejszej procedury, osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktorów powinna posiadać prawo jazdy:

 

 1. Kategorii A przez okres co najmniej 2 lat (dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A).

 2. Kategorii B przez okres co najmniej 2 lat (dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii B).

 3. Kategorii T przez okres co najmniej 2 lat (dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T).

 4. Odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć w kategorii: B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E przez okres co najmniej roku (dotyczy wyłącznie instruktorów, którzy posiadają co najmniej 3 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B).

 5. Kategorii B przez okres co najmniej 2 lat oraz pozwolenie do kierowania tramwajem (dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem).

 

 

 

Wnioski i formularze

Pełnomocnictwo.doc

 

Prawa jazdy

Wniosek prawo jazdy strona 1.pdf

Wniosek prawo jazdy strona 2.pdf

Zgoda rodzica.odt

Oświadczenie o zagubieniu dokumentu prawa jazdy.odt


Rejestracja pojazdów

wk-1-Wniosek o rejestrację /wyrejestrowanie.odt

wk-2 Podanie o wymian dowodu rejestracyjnego adnotacje.odt

wk-3 Wniosek o dopisanie współmałżonka.odt

wk-4 Wniosek o nadanie vin i tabliczki znamionowej.odt

wk-5 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu.odt

wk-6 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.odt

wk-7 Podanie o zwrot zatrzymanego dowodu rej. pozwolenia czasowego.odt

wk-8 Podanie o wtórnik.odt

wk-9 Wniosek o czasowe wycofanie.odt

wk-10 Wniosek o dokonanie adnotacji o ustanowieniu wpisu skreśleniu zastawu rejestrowego.odt

wk-11 Wniosek o dopisanie wykreślenie współwaściciela.odt

 

 

Transport


1. Wniosek o wydanie zaświadczenie na potrzeby własne.odt

2. Wniosek o zmianę zaświadczenia na potrzeby własne.odt

3. Wniosek o udzielenie licencji- sam. osobowy lub pojazdem  7-9.odt

4. Wniosek o udzielenie licencji pośrednictwo przy przewozie rzeczy.odt

5. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.odt

6. Wniosek o zmianę w  licencji lub zezwoleniu.odt

7. Zawiadomienie o zawieszenie.odt

8. Zawiadomienie o zakończeniu działalności.odt

9. Podanie o wydanie zaświadczenie art. 7 WE 1071.odtStacje kontroli pojazdów


Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.pdf

Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.pdf

 

Ośrodki szkolenia kierowców

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców .pdf

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów wykładowców 2016.pdf


 

Kasa Starostwa

Uwaga

Kasa Powiatowa mieści się przy ul. Kościelnej 5b.

Godziny otwarcia:

- poniedziałek w godzinach 7:30 – 16:00

- wtorek – piątek w godzinach 7:30 – 14:00

 


Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyWydział Komunikacji i TransportuWydziałyWydział Komunikacji i Transportu
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008