aktualności :

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy

ul. Kościelna 5b, II piętro, pokój 201, 202, 222, tel. (33) 875-79-40, tel. centrala (33) 875-79-00, w.940, 941, 942
Naczelnik Wydziału - Janusz Kociołek

W GaleriiUchwała Nr 0049/XLIII/262/2002
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 10 października 2002 r.

w sprawie: ustanowienia Nagrody Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości  artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przyznawania  honorowego tytułu „Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art.7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 nr 13 poz. 123) Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się Nagrodę Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, zwaną dalej „Nagrodą”

2. Ustanawia się nagrodę w formie honorowego tytułu "Mecenas Kultury Powiatu Suskiego", zwaną dalej „Tytułem”.

§ 2

1. Celem ustanowienia „Nagrody” jest uhonorowanie i wyróżnienie twórców, animatorów i organizatorów kultury za wybitne i oryginalne osiągnięcia w zakresie twórczości kulturalnej, upowszechnianie i wspieranie kultury i sztuki oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

2. Celem ustanowienia „Tytułu” jest wyróżnienie osób fizycznych i prawnych w szczególny sposób wspierających działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

§ 3

 1. Nagroda Starosty Suskiego przyznawana jest w formie nagrody pieniężnej i okolicznościowego dyplomu.

 2. Honorowy tytuł "Mecenas Kultury Powiatu Suskiego" jest honorowym wyróżnieniem, potwierdzonym specjalną statuetką oraz prawem posługiwania się tytułem i logo nagrody w działaniach reklamowych i promocyjnych laureata, przez jeden rok.

§ 4

 1. Za kryteria przyznawania „Nagrody” uznaje się: oryginalność, wartość, poziom oraz inne walory uznawane za ważne dla oceny osiągnięć i dzieł twórczych w dziedzinach określonych w § 2.

2.     Za kryteria przyznawania „Tytułu” uznaje się: wartość i znaczenie podejmowanych przez osoby i instytucje działań wspierających kulturę, w różnych formach pomocy materialnej lub rzeczowej, a w szczególności przedsięwzięć ważnych dla oblicza kulturalnego Powiatu Suskiego.

§ 5

1.  Zgłoszenia kandydatów do „Nagrody” i „Tytułu” mogą składać:

-    instytucje kultury,

-    stowarzyszenia kulturalne i związki twórcze,

-    Zarząd Powiatu Suskiego,

-    Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

2.  Zgłoszenie powinno zawierać:
- dane osobowe kandydata,
- informacje dotyczące dotychczasowej działalności lub osiągnięcia, za które „Nagroda” lub „Tytuł”  mają być przyznane.
- uzasadnienie zgłoszenia,

-    nazwę, adres i podpis zgłaszającego,

-    datę sporządzenia wniosku.


3. Zgłoszenia składa się składa się w biurze Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji      Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej do dnia 31 stycznia roku, w którym przyznawane są nagrody.

§ 6

 1. Powołuje się Kapitułę, która po rozpatrzeniu złożonych zgłoszeń przyznawać będzie Nagrodę Starosty Suskiego oraz honorowy tytuł „Mecenas Kultury Powiatu Suskiego”.

 2. W skład Kapituły wchodzą:

Starosta Suski, Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego, Członek Zarządu Powiatu wyznaczony przez Zarząd, Przewodniczący właściwej dla sprawy Komisji Rady Powiatu Suskiego, Naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji.

3.     Kapituła może poszerzyć swój skład o laureatów Nagrody z lat poprzednich.

§ 7

 1. Posiedzenia Kapituły zwołuje Starosta Suski.

 2. Regulamin pracy Kapituły przyjęty zostanie na jej pierwszym posiedzeniu.

§ 8

 1. Nagrody są finansowane ze środków wydzielonych na ten cel w budżecie Powiatu Suskiego na wniosek   Zarządu Powiatu Suskiego

 2. Wysokość środków przeznaczonych na Nagrodę Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wynosi: 3.000 zł.

 3. Kapituła może przyznać od 1 do 3 „Nagród” w ramach przeznaczonej na ten cel kwoty.

§ 9

Rada Powiatu Suskiego na wniosek Zarządu Powiatu, może w poszczególnych latach ustalić inną wysokość nagród.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Do pobrania:

zgoszenie do nagrody starosty suskiego.pdf

 

 

1. Nagrody są przyznawane:

1.a) zawodnikom osiągającym najwyższe wyniki sportowe w okresie minionego roku kalendarzowego przez co rozumie się udział w zawodach rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, jak również zdobycie medalu Mistrzostw Polski oraz podczas oficjalnych zawodów rangi Pucharu Świata, Pucharu Europy, w szczególności dotyczących dyscyplin olimpijskich.

1.b) uczniom reprezentującym szkoły z terenu powiatu suskiego osiągającym najwyższe wyniki sportowe w okresie minionego roku szkolnego w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży województwa małopolskiego przez co rozumie się zdobycie medali w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim organizowanych w ramach tego współzawodnictwa.

1.c) trenerom – za osiągnięcie przez zawodników trenowanych przez tego trenera wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym opisanych w pkt 1a.

 

2. Zgłoszenia kandydatów do „Nagród” mogą składać:

a) dyrektorzy szkół, do których uczęszcza zawodnik,

b) zarządy klubów sportowych,

c) stowarzyszenia i instytucje kultury fizycznej,

d) organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego,

f)  Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Suskiego.

g) Naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji

 

3. Wnioski (tu dać odnośnik do wzoru wniosku)

 

4. Wnioski należy składać na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b 34-200 Sucha Beskidzka do dnia 30 czerwca roku w którym nagroda ma być przyznana. Decyduje data wpływu do kancelarii urzędu.

5. Gdzie załatwiać:
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji, ul. Kościelna 5b, I piętro, pokój 112-113, tel. (033) 875-79-40, tel. centrala (0-33) 875-79-00, w.940, 941

 

 

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin Nagrody Powiatu Suskiego

- Wniosek Nagroda Powiatu Suskiego

 

- organizuje działalność- kulturalną,
- ustala założenia programowo-artystyczne imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,
- podejmuje działania zapewniające rozwój twórczości artystycznej,
- opracowuje i rozpowszechnia materiały promocyjno-informacyjne o powiecie suskim,
- promuje potencjał kulturalny i turystyczny gmin powiatu suskiego w kraju i za granicą,
- realizuje kalendarz zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży na szczeblu powiatu,
- organizuje działalność w zakresie współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
- zajmuje się ochroną dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi przepisami, m.in. współpracuje

 

 

 

 


 

 

28.01.2019

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

W ramach konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Suskiego dokonał wyboru następujących ofert:
1. na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) oferta złożona przez Hufiec Jordanów Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej: „Harcerski Turniej Sprawnościowy
o Puchar Komendanta Hufca”; kwota przyznana: 4500 zł,
b) oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Jasień” w Suchej Beskidzkiej: „Popularyzacja i rozwój pływania wśród dzieci
i młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w Rodzinnych Mikołajowych Zawodach Pływackich”; kwota przyznana: 4500 zł,
c) oferta złożona przez Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej: „Organizacja zawodów strzeleckich i szkoleń strzeleckich dla
mieszkańców powiatu suskiego”; kwota przyznana: 3500 zł;
2. na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
- oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział „Ziemi Babiogórskiej” im. prof. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej: „Konserwacja szlaków turystycznych oraz montaż urządzeń poprawiających
bezpieczeństwo na szlakach turystycznych”; kwota przyznana: 4874 zł;
3. na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności:
- oferta Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka: „Zadania ratownictwa górskiego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach”; kwota przyznana: 5000 zł.

 


 

 

7.01.2019

Wykaz ofert na realizacje zadania publicznego na 2019 rok niespełniających wymogów formalnych

 

 

 


10.12.2018

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

uchwaa_nabr.pdf

 


 

24.05.2017r

Z wizytą u słowackich dudziarzy

18.07.17r

Warsztaty muzyczne w Zawoi

19.09.17r

Warsztaty muzyczne i koncert na Słowacji

25.01.18r

Koncert na zakończenie projektu „Na dudziarską nutę”

 

 


19.11.2018

 

 

 


 

05.01.2018

- Wykaz ofert na realizacje zadania publicznego na 2018 rok niespełniających wymogów formalnych

 

 1.12.2017

-Ogłoszenie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności

 


26.01.2017

oferta-beskidzki-klub-karate.pdf

 


 

06.12.2016

 

 

- Wykaz ofert na realizacje zadania publicznego na 2017 rok niespełniających wymogów formalnych >>

 

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 r. >>

 


Opublikowano: 21.01.2016r

 

UCHWAŁA NR 235.2016
ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2016 r.


w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia


Na  podstawie  art.  11  ust.  2  i  art.  15  Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o wolontariacie  (t.  j.  Dz.  U.  2014  poz.  1118  z  późn.  zm.)  oraz  §  10  pkt.  1  Załącznika  nr  1  do  uchwały  Nr  209.2015 Zarządu  Powiatu  Suskiego  z  dnia  1  grudnia  2015  r.  w  sprawie:  ogłoszenia  konkursu  ofert  na  zadania  publiczne Powiatu  Suskiego  na  2016  r.  w  zakresie  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego, wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej,  turystyki  i  krajoznawstwa  oraz  ochrony  i  promocji  zdrowia, Zarząd Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:\

§ 1. W  ramach  konkursu  ofert  na  zadania  publiczne  Powiatu  Suskiego  na  2016  rok  w  zakresie  kultury,  sztuki, ochrony  dóbr  kultury  i  dziedzictwa  narodowego,  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej,  turystyki  i krajoznawstwa  oraz  ochrony  i  promocji  zdrowia,  po  zapoznaniu  się  z  opinią  Komisji  Konkursowej,  dokonuje  się wyboru następujących ofert:
1. Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) oferty Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce: „Koncert patriotyczny z okazji Dnia Niepodległości”; kwota przyznana: 2000,00 zł,
b) oferty  Stowarzyszenia  Gmin  Babiogórskich  z  siedzibą  w  Suchej  Beskidzkiej:  „XX  Jubileuszowy  Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2016”; kwota przyznana: 5000,00 zł,
c) oferty ZHP Chorągwi Krakowskiej Hufiec im. A. Kamińskiego w Jordanowie: „Harcerskie  spotkania  z tradycją i kulturą regionu – Biwak z Piosenką – Sidzina 2016”; kwota przyznana: 4000,00 zł.


2. Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) oferty  Beskidzkiego  Klubu  Karate  w  Suchej  Beskidzkiej:  „Organizowanie  zajęć  w  sztuce  walki  Seido  Karate”; kwota przyznana: 2000,00 zł,
b) oferty  Stowarzyszenia  Kultury  Fizycznej  „Klub  Orlika  Wilki”  w  Zawoi:  „Siatkarski  Puchar  Królowej Beskidów”; kwota przyznana: 3690,00 zł,
c) oferty  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  „Jasień”  w  Suchej  Beskidzkiej:  „Popularyzacja  i  rozwój  pływania wśród  dzieci  i  młodzieży  poprzez  organizację  i  uczestnictwo  w  rodzinnych  mikołajowych  zawodach pływackich”; kwota przyznana: 4000,00 zł,


3. Na  zadania  z  zakresu  turystyki  i  krajoznawstwa:  oferty  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno Krajoznawczego,  Oddział  „Ziemi  Babiogórskiej”  im.  prof.  W.  Goetla  w  Suchej  Beskidzkiej:  „Odnowa  szlaków turystycznych pieszych na terenie powiatu suskiego”; kwota przyznana: 2765,00 zł


4. Na  zadania  z  zakresu  ochrony  i  promocji  zdrowia:  oferty  Małopolskiego  Oddziału  Okręgowego  Polskiego Czerwonego  Krzyża  w  Krakowie:  „Promocja  honorowego  krwiodawstwa  poprzez  organizację  akcji  honorowego krwiodawstwa  na terenie powiatu suskiego”; kwota przyznana: 3500,00 zł,


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Suskim oraz Wicestaroście.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


 

 

Opublikowano: 29.12.2015r

ZAPROSZENIE

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

do udziału w pracach Komisji Konkursowej

 

Starosta Suski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pracy w Komisji Konkursowej, oceniającej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.

 

Kandydata do pracy w Komisji może zgłosić organizacja lub podmiot, wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego siedziba lub filia mieści się na terenie powiatu suskiego.

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. dane organizacji zgłaszającej kandydata,

 2. imię, nazwisko i dane kontaktowe kandydata (adres, e-mail, telefon),

 3. krótki opis rodzaju i zakresu działalności organizacji zgłaszającej kandydata,

 4. krótką informację prezentującą kandydata i określającą jego kwalifikacje, przydatne do pracy w Komisji,

 5. oświadczenie kandydata, zawierające: wyrażenie zgody na kandydowanie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zgłoszenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19 lub przesłać pocztą (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19) w terminie do dnia 7 stycznia 2016 r. (decyduje data wpływu do Starostwa).

 

Formularze zgłoszenia oraz oświadczenia kandydata są dostępne na stronie internetowej powiatu suskiego www.powiatsuski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl).

 

Komisja oceniała będzie oferty w następujących zakresach:

 1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

 3. turystyka i krajoznawstwo,

 4. ochrona i promocja zdrowia.

 

Ostatecznego wyboru składu Komisji dokona Zarząd Powiatu Suskiego.

W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje lub podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie. Członkowie Komisji Konkursowej składają oświadczenia o bezstronności na pierwszym posiedzeniu Komisji.

 

W sprawie udziału w pracach komisji należy kontaktować się z Wydziałem Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (tel. 33 875 79 40).

 

 

 

Starosta Suski

Józef Bałos

 

Dokumenty do pobrania:

 

Zaproszenie_dla_organizacji.doc

 

 


Opublikowano: 05.01.2016r

 

Wykaz ofert na realizacje zadania publicznego na 2016 rok niespełniających wymogów formalnych

 

Informujemy, że zakończony został nabór w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.

 

Zgodnie z § 8 pkt. 6 Załącznika nr 1 do uchwały Nr 209.2015 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 01.12.2015 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia, przedstawiamy wykaz ofert, nie spełniających części wymogów formalnych:

 

1. Oferta na zadanie Koncert patriotyczny z okazji Dnia Niepodległości – złożona przez Orkiestrę Dętą „RYTM” Zembrzyce

2. Oferta na zadanie „Harcerskie spotkania z tradycją i kulturą regionu Biwak z Piosenką – Sidzina 2016” – złożona przez Hufiec ZHP im. A. Kamińskiego z Jordanowa.

3. Oferta na zadanie Organizowanie zajęć w sztuce walki Seido Karate – złożona przez Beskidzki Klub Karate z Suchej Beskidzkiej

4. Oferta na zadanie Siatkarski Puchar Królowej Beskidów – złożona przez Klub Orlika „Wilki” z Zawoi Wilcznej

5. Oferta na zadanie Popularyzacja i Rozwój Piłki Siatkowej wśród Dzieci i Młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w turniejach siatkarskich – złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” w Suchej Beskidzkiej

6. Oferta na zadanie Popularyzacja i Rozwój Pływania wśród Dzieci i Młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w Rodzinnych Mikołajkowych Zawodach Pływackich – złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „JASIEŃ” z Suchej Beskidzkiej

7. Oferta na zadanie Odnowa szlaków turystycznych pieszych na terenie powiatu suskiego – złożona przez PTTK Oddział Ziemi Babiogórskiej z Suchej Beskidzkiej

 

Szczegółowe informacje nt. zaistniałych braków formalnych można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy (Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5b, pokój 112, tel. 33 875 79 40).

Przypominamy, że zgodnie z § 8 pkt. 7 i 9 Załącznika nr 1 do ww. uchwały  oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, jest zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych do dnia 11.01.2016 r., osobiście w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka (decyduje data wpływu na dziennik podawczy). Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej i nie uzyskują rekomendacji do dofinansowania, o czym decyduje ostatecznie Komisja Konkursowa.

 

 

 


 

Informatory turystyczne

- INFORMATORY i FOLDERY »

Informatory o szlakach turystycznych w Powiecie Suskim:

Polski English
Deutsch Française

 

Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyWydział PromocjiWydziałyWydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008