aktualności :
Wydział Edukacji i Zdrowia
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 17 marzec 2017 Odsłony: 1382

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr  501.2017
Zarządu Powiatu Suskiego

z dnia 14.03.2017r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja

w Jordanowie

Adres:

ul. Kolejowa 9

34-240 Jordanów

 

1.1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania:

 

1)        ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie;

2)        ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)        posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)        uzyskała:

  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

5)        spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)        nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1379, z późn. zm), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7)        nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)        nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)        nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.).

 

1.2.  Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w pkt.1.1 pkt. 2-9.

 

1.3. 1. Do konkursu może także przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)  posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)  ukończyła studia magisterskie;

3)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
na stanowisku kierowniczym;

4)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5)  nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5)  spełnia wymagania określone w pkt 1.1 ppkt 2), 5), 7)  9).

 

 

  1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie;

2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo;

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo;

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;

5)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;

7)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.);

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. 2016 poz. 1721 z póź. zm.);

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

12)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1379, z późn) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1842 z późn. zm.), - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.Dz. U. z 2016 r. poz. 922 późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem kandydata, adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona  Kołłątaja w Jordanowie”, w terminie 14 dni, od dnia ukazania się ogłoszenia
    na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, na adres:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5 b

34-200 Sucha Beskidzka

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Suskiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej, na adres podany na kopercie zawierającej ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca  2017 r.

Podstawy  prawne:

- art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1943 z póź. zm.);

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek - (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.);

- art.32 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 814  z późn. zm.),

 

Załączniki:

- ogoszenie o konkursie zshk 2017.pdf

 

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościOGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008