aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 01 lipiec 2020 Odsłony: 1065

Jedne z najważniejszych uchwał, jakie podejmuje rada powiatu w ciągu roku, były poddane pod głosowania podczas sesji, która odbyła się 30 czerwca br. Jako pierwsza podjęta została uchwała o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania. 

Głosowanie poprzedziło przedstawienie przez starostę raportu o stanie powiatu za 2019 rok. Następnie głosowana była uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu suskiego za 2019 rok. Najważniejsze pozycje w budżecie to: dochody, które na koniec ub.r. wyniosły 114.911.307,26 zł oraz wydatki ogółem, w kwocie 102.163.831,79 zł. W zeszłorocznym budżecie znalazły się też pozycje takie jak: nadwyżka w kwocie 12.747.475,47 (złożyły się na nią w głównej mierze środki z programu gospodarki niskoemisyjnej oraz z Funduszu Dróg Samorządowych, które pojawiły się na koncie powiatu pod koniec 2019 r., a przeznaczone są na zadania realizowane w roku bieżącym), przychody w postaci tzw. wolnych środków w kwocie 857.134,24 zł, a także rozchody budżetu w wysokości 1.070.000 zł, będące pochodną spłaty zaciągniętych przed laty kredytów.

Po przegłosowaniu obu tych uchwał przystąpiono do procedowania najważniejszego punktu porządku obrad, jakim było udzielenie przez radę absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu 2019 r. Radni powiatowi, po wcześniejszym wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium. Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Ryszard Hadka złożył z tego tytułu Staroście Suskiemu Józefowi Bałosowi serdeczne gratulacje w imieniu rady, podkreślając jednocześnie fakt, że wszystkie wymienione wyżej uchwały podjęte zostały jednogłośnie.

Na zakończenie tej części obrad głos zabrał raz jeszcze starosta, który podziękował za udzielone absolutorium, podziękował też za współpracę wicestaroście Zbigniewowi Hutniczakowi i pozostałym członkom zarządu powiatu: Joannie Stypule, Piotrowi Surzynowi i Krzysztofowi Chudzikowi, a także skarbnikowi Krystynie Kozinie. Słowa podziękowania skierowane zostały także do wszystkich radnych, bo jak podkreślił starosta to dzięki wspólnej, zgodnej pracy udało się uzyskać dobre wyniki, na które zapracowali też wszyscy pracownicy starostwa.


Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościAbsolutorium i wotum zaufania jednogłośnie!
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008