aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Kategoria: Przetargi
Opublikowano: 23 październik 2015 Odsłony: 2997

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 183.2015

Zarządu Powiatu Suskiego

z dnia 20 października 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POWIATU SUSKIEGO

 

Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza 10 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w Jordanowie ( powiat suski, woj. małopolskie ).

Własność: Powiat Suski - KW Nr KR1B/00005036/7 IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. Wszystkie nieruchomości pozostają w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, prawo to zostanie wygaszone po wyłonieniu nabywców. W pozostałym zakresie nieruchomości bez obciążeń.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Jordanowa: nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oznaczone jako działki ewid. nr: 985/13, 985/14, 985/15, 985/17, 985/18, 985/19, 985/20, 985/21, 985/22 i 985/23 oraz działka 985/16 ( o pow. 0, 0801 ha ) wydzielona pod drogę dojazdową do działek budowlanych – teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej ( symbol z planu „MN29” ). Teren MN29 położony jest w strefie otulinowej zespołu „Chrobacze” – podział na działki wymaga uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Ponadto część dz. ewid. nr 985/18, 985/21 oraz 985/22, leży w granicy strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej obiektu wpisanego do rejestru zabytków – zespołu „Chrobacze”. Działka ewid. nr 985/10 ( o pow. 0,2148 ha ) wydzielona pod drogę dojazdową do w/w działek – w pasie drogowym drogi wewnętrznej ( symbol z planu „KW” ). Dz. 985/ 10 i 985/16 nie są urządzone jako drogi - są to pasy gruntu wydzielone pod przyszłe drogi – do urządzenia i wykonania przez nabywców. Powiat nie będzie partycypował w kosztach budowy, urządzenia i utrzymywania tych dróg. Ponadto przez dz. 985/10 przy granicy z działką ewid. nr 5707/1, stanowiącą drogę gminną, przebiega kablowa sieć energetyczna niskiego napięcia oraz gminny wodociąg.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest: wpłata wadium w podanych terminach – za każdą licytowaną nieruchomość na konto Starostwa Suskiego: BGŻ O / Wadowice Nr konta: 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450 bądź w kasie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul., Mickiewicza 19, I piętro ( w poniedziałki w godz. od 7.30 do 16.00, od wtorku – do piątku, w godz. od 7. 30 – do 14.00 ) oraz okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium w oryginale i dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku osób prawnych ich przedstawiciele winni nadto przedłożyć aktualny wypis z rejestru dla danego podmiotu i pełnomocnictwo w oryginale.

W stosunku do uczestnika, który przetarg wygra wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a w razie uchylenia się przez niego od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Cena sprzedaży płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej. Wszelkie opłaty i podatki związane ze sprzedażą ponoszą nabywcy.

Przetargi odbędą w poniższych terminach, w budynku Starostwa Powiatowego: Sucha Beskidzka, ul. Kościelna Nr 5B, sala B1 – parter.

Bliższe informacje: Wydz. Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Suskiego: Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, pok. Nr: 103 – I piętro, tel. ( 0 – 33 ) 87 – 57 – 830. Przed przystąpieniem do przetargów można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanych nieruchomości. Zdjęcie nieruchomości znajduje się na stronie internetowej Powiatu Suskiego www.powiatsuski.pl. Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

 

Opis nieruchomości, terminy i warunki przetargów:

 

A / Przetargi w dniu 02 grudnia 2015 r. – wpłata wadium do 25 listopada 2015 r.

 

 

 

 

Godz.

 

przetargu

 

Oznaczenie

nieruchomości jako przedmiotu

sprzedaży wg

ewidencji gruntów

 

( nr ew. działki )

Powierzchnia w ha

( dot. działek budowlanych; pow. działek wydzielonych pod drogi do działek budowlanych wynosi odpowiednio

985 / 10 - 0,2148 ha

985 / 16 – 0,0801 ha

 

 

 

Opis

nieruchomości

 

 

 

Cena

wywoławcza

 

 

 

Minimalne

postąpienie

 

( 1 % ceny wywoławczej )

 

 

 

Wadium

 

( w pieniądzu polskim )

 

Godz.

 

09. 00

 

985 / 13 + udział 1/6 cz. w dz. 985 / 16 oraz + udział 1/10 cz. w dz. 985 / 10 - - wydzielonych pod drogi do działek budowlanych

0,1583 ha

Niezabudowana, nieuzbrojona teren lekko pochyły, ze spadkiem w kierunku ul. Gen. Maczka, kształt działki regularny, zbliżony do trapezu

112 600,00 zł

 

+ 23 % VAT

1 390,00 zł

20 000,00 zł

 

Godz.

 

11. 00

 

985 / 14 + udział 1/6 cz. w dz. 985 / 16 oraz + udział 1/10 cz. w dz. 985 / 10 - - wydzielonych pod drogi do działek budowlanych

0,1788 ha

Niezabudowana, nieuzbrojona teren lekko pochyły ze spadkiem w kierunku ul. Gen. Maczka, kształt regularny zbliżony do trapezu

125 000,00 zł

 

+ VAT 23 %

1 540,00 zł

20 000,00 zł

Godz.

 

13. 00

985 / 15 + udział 1/6 cz. w dz. 985 / 16 oraz + udział 1/10 cz. w dz. 985 / 10 - - wydzielonych pod drogi do działek budowlanych

0,1610 ha

Niezabudowana, nieuzbrojona teren lekko pochyły, ze spadkiem w kierunku ul. Gen. Maczka, kształt działki regularny, zbliżony do trapezu, na granicy dz. zadrzewienia nieograniczające możliwości zagospodarowania działki

114 300,00 zł

 

+ VAT 23 %

1 410,00 zł

20 000,00 zł

 

B / Przetargi w dniu 03 grudnia 2015 r. – wpłata wadium do 26 listopada 2015 r.

 

 

Godz.

przetargu

Oznaczenie

nieruchomości wg

ewidencji gruntów

( nr ew. działki )

Pow. w ha

( pow. dz. 985 / 10 i 985 / 16 – jak w tabeli „ A” )

Opis

nieruchomości

Cena

wywoławcza

Minimalne

postąpienie

( 1 % ceny wywoławczej )

Wadium

( w pieniądzu polskim )

Godz.

 

09. 00

985 / 17 + udział 1/6 cz. w dz. 985 / 16 oraz + udział 1/10 cz. w dz. 985 / 10 - - wydzielonych pod drogi do działek budowlanych

0,1105 ha

Niezabudowana, nieuzbrojona teren lekko pochyły, ze spadkiem w kierunku ul. Gen. Maczka, kształt działki regularny, zbliżony do trapezu

84  200,00 zł

 

+ VAT 23 %

1 040,00 zł

15 000,00 zł

Godz.

 

10. 30

985 / 18 + udział 1/6 cz. w dz. 985 / 16 oraz + udział 1/10 cz. w dz. 985 / 10 - - wydzielonych pod drogi do działek budowlanych

0,2788 ha

Niezabudowana, nieuzbrojona teren lekko pochyły, ze spadkiem w kierunku ul. Gen. Maczka, kształt działki regularny, zbliżony do trapezu na granicy dz. zadrzewienia nieograniczające możliwości zagospodarowania działki

180 100,00 zł

 

+ VAT 23 %

2 220,00 zł

20 000,00 zł

Godz.

 

12. 00

985 / 19 + udział 1/6 cz. w dz. 985 / 16 oraz + udział 1 / 10 cz. w dz. 985 / 10 - - wydzielonych pod drogi do działek budowlanych

0,1574 ha

Niezabudowana, nieuzbrojona teren lekko pochyły, ze spadkiem w kierunku ul. Gen. Maczka, kształt działki regularny, zbliżony do trapezu

112 100,00 zł

 

+ VAT 23 %

1 380,00 zł

20 000,00 zł

Godz.

 

13. 30

985 / 20 + udział 1/10 cz. w dz. 985 / 10 wydzielonej pod drogę do działek budowlanych

0,1632 ha

Niezabudowana, nieuzbrojona teren lekko pochyły, ze spadkiem w kierunku ul. Gen. Maczka, kształt działki regularny, zbliżony do trapezu

108 200,00 zł

 

+ VAT 23 %

1 340,00 zł

20 000,00 zł

 

 

 

 

 

C / Przetargi w dniu 04 grudnia 2015 r. – wpłata wadium do 27 listopada 2015 r.

 

Godz.

przetargu

Oznaczenie

nieruchomości wg

ewidencji gruntów

( nr ew. działki )

Pow. w ha

( pow. dz.

985 / 10 - - jak w tabeli „ A” )

Opis

nieruchomości

Cena

wywoławcza

Minimalne

postąpienie

( 1 % ceny wywoławczej )

Wadium

 

(w pieniądzu polskim)

Godz.

 

09. 00

 

985 / 21 + udział 1/10 cz. w dz. 985 / 10 wydzielonej pod drogę do działek budowlanych

0,2735 ha

Niezabudowana, teren lekko pochyły, ze spadkiem w kierunku ul. Gen. Maczka, kształt działki regularny, zbliżony do trapezu, na granicy dz. zadrzewienia, nieograniczające możliwości jej zagospodarowania, przez działkę przebiega kablowa linia energetyczna niskiego napięcia

160 000,00 zł

 

+ VAT 23 %

1 970,00 zł

20 000,00 zł

Godz.

 

11. 00

985 / 22 + udział 1/10 cz. w dz. 985 / 10 wydzielonej pod drogę do działek budowlanych

0,2687 ha

Działka stanowiąca teren lekko pochyły, ze spadkiem w kierunku ul. Gen. Maczka, kształt działki regularny, zbliżony do trapezu; na działce zlokalizowana jest wiata na słomę – pow. zabudowy ok. 62,98 m2, konstrukcja stalowa, z drewnianym obiciem – nietrwale związana z gruntem, przez działkę przebiega kablowa linia energetyczna niskiego napięcia,

na granicy dz. drzewa, nieograniczające możliwości jej zagospodarowania.

160 000,00 zł

 

+ VAT 23 %

1 970 00 zł

20 000,00 zł

Godz.

 

13. 00

 

985 / 23 + udział 1/10 cz. w dz. 985 / 10 wydzielonej pod drogę do działek budowlanych

 

0,2266 ha

Działka stanowiąca teren lekko pochyły, ze spadkiem w kierunku ul. Gen. Maczka, kształt działki regularny, zbliżony do trapezu; na działce zlokalizowany jest garaż blaszak, wykonany z blachy trapezowej o pow. zabud. 19,30 m2, nietrwale związany z gruntem przez działkę przebiega kablowa linia energetyczna niskiego napięcia.

135 000,00 zł

 

+ VAT 23 %

1 670,00 zł

20 000,00 zł

 

 

Załączniki:

- ogloszenie-przetragow-zal.1-do-uchwaly-zarzadu.doc

- Zdjęcie nieruchomości >>

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum przetargówOGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POWIATU SUSKIEGO
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008