aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z Budżetu Państwa, funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Infrastruktura
Odsłony: 3104

31 października 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr.: MRPO.06.03.02-12-533/09 pn. „Kompleksowa modernizacja domów pomocy społecznej w powiecie suskim” pomiędzy powiatem suskim, a zarządem województwa małopolskiego.

Dofinansowanie udzielanie powiatowi suskiemu ze środków publicznych w ramach realizacji tego  zadania polega na refundacji poniesionych nakładów w zakresie kosztów przygotowawczych  projektu oraz zrealizowanych robót budowlanych.

 

Celem ogólnym projektu było polepszenie oraz zabezpieczenie dostępu mieszkańców województwa do usług z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz wsparcie działania służb ratowniczych w regionie. Długofalowym efektem zrealizowanego projektu jest wzrost ilości miejsc w domu pomocy społecznej  w Łętowni i tym samym ilości osób korzystających z oferty placówki. Celem bezpośrednim było wzmocnienie bazy placówek opieki społecznej powiatu suskiego, poprawa standardu i jakości usług oferowanych przez domy pomocy społecznej, prowadzone przez powiat suski. Dzięki realizacji projektu nastąpiło częściowe dostosowanie zaplecza DPS-ów do obowiązujących standardów i podniesienie warunków życia pensjonariuszy. Prace budowlane były wykonywane w DPS w Makowie Podhalańskim oraz DPS w Łętowni i polegały na:

  • budowie przewiązki komunikacyjnej A-B w DPS w Makowie Podhalańskim,

  • budowie dwóch zewnętrznych szybów windowych w DPS w Makowie Podhalańskim,

  • budowie podjazdu dla niepełnosprawnych w DPS w Makowie Podhalańskim

  • nadbudowie części budynku dla pensjonariuszy DPS w Łętowni.

Ostatnim zadaniem związanym z realizacją przedmiotowej inwestycji była promocja projektu. Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 286 027,69 zł w tym dofinansowanie ze środków MRPO: 718 455,52 zł (55,87 % wydatków kwalifikowanych w ramach projektu) wkład własny powiatu suskiego wyniósł: 567 572,17 zł w tym środki pochodzące z rezerwy budżetu państwa: 81 763,86 zł, środki uzyskane z PFRON: 100 000,00 zł.

Okres realizacji projektu 10.11.2009 – 30.11.2013 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa nr 6 spójność wewnątrzregionalna.

 

 Jesteś tutaj:   Strona główna InfrastrukturaKompleksowa modernizacja domów pomocy społecznej w powiecie suskim
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008