aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z Budżetu Państwa, funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Infrastruktura
Odsłony: 4040

W 2012 r. zakończona została największa z dotychczas realizowanych inwestycji drogowych w powiecie suskim,obejmująca przebudowę drogi powiatowej nr 1677 Zubrzyca – Łętownia, na którą pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007–2013.

Wartość projektu pn. „Poprawa dostępności dla rozwoju gospodarczego i wzmocnienie regionalnej sieci drogowej poprzez przebudowę drogi powiatowej Zubrzyca – Łętownia wyniosła 19.128.451,55 zł, w tym dotacja ze środków MRPO – 11.311.306,41 zł i wkład własny powiatu w kwocie 7.817.145,14 zł (w tym gminy Bystra-Sidzina 1.500.000 zł). Wykonawcą zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” była firma Dromil Sp. z o.o., z którą 6 kwietnia 2010 r. podpisano umowę na realizację zadania. Przedsięwzięcie objęło wykonanie prac związanych z poszerzeniem jezdni w obrębie pasa drogowego, budowę nowych i przebudowę istniejących przepustów, budowę 2 nowych mostów i remont kapitalny 6 istniejących obiektów mostowych, wykonanie murów oporowych, nawierzchni drogowych typu A, B i C oraz barier chodnikowych i energochłonnych. Ponadto realizowane były: nadzór inwestorski, zarządzanie projektem i działania promocyjne.

Podczas trwających dwa lata prac zrealizowano wszystkie założenia, w tym: położono 24150 m nowej nawierzchni z lokalnymi poszerzeniami jezdni oraz odwodnieniem liniowym, umocnieniem skarp i wykonaniem poboczy, przebudowano 45 obiektów inżynieryjnych, w tym 6 mostów i 39 przepustów, wybudowano 7 nowych obiektów inżynieryjnych, w tym 2 nowe mosty i 5 przepustów.

14 września 2012 r.  komisja powołana przez starostę suskiego Tadeusza Gancarza rozpoczęła odbiór robót, który odbywał się ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość wykonanych prac. Roboty budowlane ukończono 30 września 2012 r., a wszelkie rozliczenia zostały zamknięte 30 października 2012 r.

Projekt  realizowany był przez Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

 

Jesteś tutaj:   Strona główna InfrastrukturaPrzebudowa drogi powiatowej Zubrzyca - Łętownia
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008