aktualności :

Wydział Środowiska

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00
Naczelnik Wydziału – Paweł Dyrcz

Dane kontaktowe »

Wydział Środowiska Kategoria: Wydział Środowiska

Zanieczyszczenia powietrza

www.powietrze.gios.gov.pl/pjp/home Portal jakości powietrza GIOŚ

http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/ System monitoringu jakości powietrza

https://airly.eu/map/pl/ Monitoring zanieczyszczenia powietrza Airly


Komunikaty dotyczące zanieczyszczenia powietrza

http://powiatsuski.pl/zanieczysczenie-powietrza 
Admin Kategoria: Wydział Środowiska

2014

 

dyplom od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

dyplom od Związku Powiatów Polskich

podziękowanie od Starosty Suskiego

 


2013

podziękowanie od Wójta Gminy Zawoja, Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych w Zawoi

statuetka za zajęcie II miejsca w konkursie "Najbardziej aktywni dla czystego powietrza"

statuetka za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej

 


2012

podziękowanie od Reba Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie

 

 

2011

podziękowanie od Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie

podziękowanie od Reba Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie

 

 

 

2010

podziękowanie od Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

podziękowanie od Stowarzyszenia Pszczelarzy "Jodła" w Suchej Beskidzkiej

podziękowanie od Federacji Zielonych Gaja


 

2009

podziękowanie od Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie

certyfikat od Narodowej Rady Ekologicznej w Warszawie

 

 

2007

podziękowanie od Urzędu Gminy Stryszawa, Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie

podziękowanie od Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zawoi Przysłop

 

 

 

2006

podziękowanie od Reba Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie

podziękowanie od Zarządu Lasów Uprawnionych w Sidzinie

podziękowanie od Zespołu Szkól w Makowie Podhalańskim

podziękowanie od Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy "Świnna Poręba", Rejonowej Sortowni w Suchej Beskidzkiej

 

 

2005

podziękowanie od Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych w Zawoi

podziękowanie od Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

podziękowanie od Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim

podziękowanie od Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

 

 

2003

podziękowanie od Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej

podziękowanie od Szefa OC - Starosty Suskiego

podziękowanie od Szefa OC - Starosty Suskiego

 

 

2001

podziękowanie od Wojewody Małopolskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Wydział Środowiska Kategoria: Wydział Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalsze informacje na stronie zobacz


Kalendarium prac

29.08.2016 r. - wyniki ankietyzacji dotyczącej wymiany kotłów węglowych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych - zobacz

21.07.2016 r. - trwają prace związane z przygotowaniem programu funkcjonalno - użytkowego, koniecznego do prowadzenia postępowania przetargowego

21.07.2016 r. - w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego naborem kart projektu złożono 2 karty na wymianę 200 kotłów na pelet i 800 kotłów na ekogroszek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

30.06.2016 r. - zakończono przyjmowanie ankiet

8 kwiecień 2016 r. - zachęcamy do zapoznania się z pismem skierowanym do mieszkańców powiatu suskiego oraz do składania ankiet, termin składania ankiet - 30.06.2016 r.

1.  pismo

2.  ankieta

 

Treść Programów Gospodarki Niskoemisyjnej

Budzów - zobacz

Jordanów gmina - zobacz

Jordanów miasto - zobacz

Maków Podhalański - zobacz

Sucha Beskidzka - zobacz

Stryszawa - zobacz

Zawoja - zobacz

Zembrzyce - zobacz


Zakończono prace nad wykonaniem PGN, programy przekazano do ostatecznej konsultacji Gminom.

9 wrzesień 2015 r . - odbyło się szkolenie z wdrażania PGN dla przedstawicieli Gmin i Powiatu

30 lipiec 2015 r. - odbyło się kolejne spotkanie w sprawie PGN z udziałerm Wykonawcy, przedstawicieli gmin oraz powiatu

06 maj 2015 r. - zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi programu (do pobrania)

Prosimy o wypełnienie interaktywnej ankiety dla zabudowy jednorodzinnej https://docs.google.com/forms/d/1bzyjuZ3eWMVigAcpaUluhXyCQuAGxRZ3GvkX-u5VxG4/viewform

16 kwiecień 2015 r. - odbyło się kolejne spotkanie w sprawie PGN, w którym wzięli udział wszyscy przedstawiciele gmin (oprócz Bystrej Sidziny), powiatu oraz Wykonawca - Firma Ecovidi. Omówiono przygotowane przez gminy ankiety dotyczące obiektów gminnych oraz wyznaczono kolejne działania.

12 marzec 2015 r. - odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie PGN, w którym udział wzięli przedstawiciele gmin, powiatu oraz Wykonawcy planu. Na spotkaniu omówiono sprawy związane z wykonaniem planu m.in. ankietyzacje mieszkańców, obiektów gminnych

26 luty 2015 r. - podpisano umowę z Wykonawcą - Firmą ECOVIDI z Krakowa

24 luty 2015 r. - złożono pierwszy (sprawozdawczy) wniosek o płatność do NFOŚiGW

20 luty 2015 r. - ogłoszenie wyników postępowania przetargowego - spośród złożonych 3 ofert została wybrana Firma ECOVIDI z Krakowa

10 luty 2015 r. - otwarcie ofert

2 luty 2015 r. - ogłoszono ponowny przetarg

23 styczeń 2015 r. - unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na brak ofert

15 styczeń 2015 r. - ogłoszono przetarg na opracowanie ośmiu planów gospodarki niskoemisyjnej, programu ograniczenia niskiej emisji dla 8 gmin Powiatu Suskiego wraz z przygotowaniem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz

6 listopad 2014 r. - podpisano z NFOŚiGW umowę na dofinansowanie projektu "Plany gospodarki niskoemisyjnej dla 8 gmin w obszarze Natura 2000, Powiatu Suskiego"

22 sierpień 2014 r. - odbyły się negocjacje w sprawie PGN w których uczestniczył Wicestarosta Suski P. Jan Woźny oraz Naczelnik Wydziału Środowiska P. Paweł Dyrcz

7 sierpień 2014 r. -Zarząd Powiatu Suskiego upoważnił Wicestarostę Suskiego oraz Naczelnika Wydziału Środowiska do prowadzenia negocjacji w NFOSiGW w Warszawie w sprawie PGN

5 sierpień 2014 r. - trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych zawarcia umowy dotacji

lipiec 2014 r. – pismo dotyczące pozytywnej oceny wniosku  zobacz pismo

25 listopad 2013 r. - uzupełnienie wniosku

14 listopad 2013 r. - pismo w sprawie uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Plany gospodarki niskoemisyjnej dla 8 gmin w obrębie obszarów Natura 2000 Powiatu suskiego”

8 listopad 2013 r. - zarejestrowanie wniosku pod numerem 2POIiŚ/9.3/2013/NFOŚiGW/1147

październik 2013 r. -przesunięcie terminu składania wniosków do grudnia 2013 r.

25 październik 2013 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Plany gospodarki niskoemisyjnej dla 8 gmin w obrębie obszarów Natura 2000 Powiatu suskiego” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

wrzesień/październik 2013 r. -zwrot podpisanych umów przez gminy

wrzesień 2013 r. - rozesłanie projektów umów do gmin

wrzesień 2013 r. - przygotowywanie projektów umów dla gmin

 

Bliższych informacji udzieli:

Elwira Listwan - Podinspektor Wydziału Środowiska tel. 33 8757 935

Paweł Dyrcz - Naczelnik Wydziału Środowiska tel. 33 8757 936

 

Powiat suski zawarł umowy z 8 gminami z terenu powiatu suskiego, których celem jest realizacja opracowania dotyczącego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) oraz wdrażania jego zapisów.Strony niniejszej umowy zgodnie stwierdzają:


1.  jakość powietrza zgodnie ze wskazaniami stacji monitoringu  przekracza wartości dopuszczalne

2.  należy podjąć działania zmierzające do poprawy jakości powietrza które w szczególności winny zgodnie z Wojewódzkim Programem Ochrony Powietrza skupić się w obrębie  emisji z budynków mieszkalnych   będących głównym źródłem zanieczyszczenia

3. dostępność do  rozwiązań  chroniących środowisko  zależy wprost proporcjonalnie  do warunków finansowych  na jakich oferowane będą te urządzenia

4. zakres  prac  ujętych  w PGN  przekracza możliwości  finansowe  Gmin i Powiatu, a realizacja  ich zapisów  możliwa jest  jedynie po pozyskaniu środków  finansowych z funduszy  zajmujących się ochroną środowiska lub  programów pomocowych

5. ukształtowanie  terenu (doliny, kotliny górskie, rozproszenie budynków, podłoże skaliste) wymuszają wprowadzanie indywidualnych  rozwiązań chroniących środowisko

6. wspólne  działania Gmin Miast i Powiatu  mają szczególny  wpływ  m. in. na:

a/  zdrowie i świadomość ekologiczną  Mieszkańców

b/  obszary NATURA 2000

c/   Babiogórski  Park Narodowy wpisany na listę  UNESCO

d/  kształtowanie  jakości powietrza w obszarze przygranicznym 

7. opracowanie PGN jak  i jego wdrażanie  nie jest możliwe bez wsparcia finansowego Funduszy, programów pomocowych

8.   wspólne działania Gmin i Powiatu suskiego mają na celu m. in.:

a/  zwiększenie  efektu ekologicznego  podjętych  działań

b/   pozyskanie środków finansowych na realizację PGN

c/   stworzenie jednolitego  PGN obejmującego całość obszaru geograficznego  Gminy, Powiatu

d/   skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS)
ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym,

e/   objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne),

f/   podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne),

g/  podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),

h/  spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza

i/    inwentaryzacje  źródeł  zanieczyszczeń, identyfikacje potrzeb mieszkańców,

j/    opracowanie  alternatywnych metod  rozwiązania  problemu niedostatecznej jakości powietrza  wraz z określeniem ich kosztów, harmonogramu realizacji oraz wskaźników ich  osiągnięcia

k/    szkolenia pracowników Gmin i Powiatu na temat wdrażania PGN

l/    informowanie i promowanie PGN

Środki na realizację mają pochodzić ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Wydział Środowiska Kategoria: Wydział Środowiska

siedziba Wydziału:

ul. Kościelna 5 b

34 - 200 Sucha Beskidzka

GPS N 49o44'19,64'' , E 19o36'11,08''


adres do korespondencji:

ul. Kościelna 5 b

34 - 200 Sucha Beskidzka33 875 - 79 - 31 - pokój nr  116

1. mgr inż. Sylwia Knapczyk ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - fotowoltaika

2. inż. Ewelina Krupiak ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) – fotowoltaika


33 875 - 79 - 38 - pokój nr  113

1. mgr Paulina Tokarz - Mansour ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - solary

2. mgr inż. Maria Fabiś ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - solary


33 875 - 79 - 39 - pokój nr  112

1. mgr inż. Elwira Listwan ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - gospodarka odpadami, ochrona powietrza

2. mgr inż. Ewa Kolber ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) – geologia


33 875 - 79 - 35 - pokój nr 111

1. mgr inż. Teresa Jasiewicz ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - gospodarka wodna, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, dofinansowania do wymiany pieców

2. mgr inż. Grzegorz Malinowski ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - nadzór nad lasami (gmina Zawoja, gmina Maków Podhalański) tel. 730 - 623 - 077

3. mgr inż. Grzegorz Zachura ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - nadzór nad lasami (miasto Sucha Beskidzka, miasto Maków Podhalański, gmina Stryszawa, gmina Budzów, gmina Zembrzyce) tel. 730 - 623 - 076

4. mgr inż. Krzysztof Hernas ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - nadzór nad lasami (miasto i gmina Jordanów, gmina Bystra - Sidzina) tel. 730 - 623 - 078


33 875 -79 - 37 - pokój nr 110

1. mgr inż. Izabela Sikora ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - gospodarka wodna, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wspólnoty gruntowe, pompy ciepła

2. mgr inż. Marek Mrugacz ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - ochrona przyrody, gospodarka leśna, rybactwo śródlądowe, hałas, łowiectwo, pompy ciepła


33 875 -79 - 35 - pokój nr 109

1. dr inż. Paweł Dyrcz ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) - nadzór nad wymienionymi zadaniami


 
Wydział Środowiska Kategoria: Wydział Środowiska
Od 1.01.2018 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (z wyłączeniem Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi) będzie prowadzony przez pracowników

Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Osoba sprawująca nadzór

Zasięg obwodu

Termin dyżuru

Telefon/ email


mgr inż. Grzegorz ZachuraGmina Stryszawa

Gmina Zembrzyce

Gmina Budzów

Miasto Maków Podhalański

Miasto Sucha Beskidzkakażdy piątek

9:00 – 11.00

Wydział Środowiska

pok. 110

730 623 076

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


mgr inż. Grzegorz MalinowskiGmina Maków Podhalański

Gmina Zawoja

(z wyłączeniem Babiogórskiego Parku Narodowego)
każda środa

9:00 – 11.00

Wydział Środowiska

pok. 110

730 623 077

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


mgr inż. Krzysztof Hernas
Miasto Jordanów

Gmina Jordanów

Gmina Bystra-Sidzina
każdy poniedziałek 9:00 – 11.00

Wydział Środowiska

pok. 110

730 623 078

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Pracownicy sprawujący nadzór pracują w następujących godzinach

poniedziałek - 9.00 - 17.00

wtorek - piątek - 7.00 - 15.00


Świadectwa legalności pozyskania drewna wydawane są w oparciu

1. dane z ewidencji gruntów

2. dane z uproszczonych planów urządzenia lasu


Legalizacja i cechowanie drewna odbywa się przy użyciu

1. systemu informatycznego

2. systemu płytkowego


Do pobrania


1. zasady cechowania drewna w lasach urządzonych

zawiadomienie o pozyskaniu drewna


2. zasady cechowania drewna w lasach nieurządzonych

wniosek o wydanie decyzji w zakresie pozyskania drewna i wydanie świadectwa legalności


Sposób wyyliczenia masy drewna do pozyskania według uproszczonego planu urządzenia lasu


Przed przystąpieniem do wycinki należy zapoznać się z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej Pobierz


Do pobrania:

A las nam rośnie - poradnik dla właścicieli lasów


Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi nadzór nad lasami prywatnymi będzie prowadzony tak jak dotychczas tel. kont. 33/877 51 10
 
Jesteś tutaj:   Strona główna Nagrody i podziękowaniaWydziałyWydział Środowiska
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008