aktualności :

Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Kościelna 5b, parter
Tel. 33/87-57-840, fax. 33/ 875-78-46

Naczelnik Wydziału – mgr inż. Jarosław Jażwiec

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00 w sprawach związanych z koniecznością uiszczenia opłaty, pozostałe sprawy od 7:30 do 14:45

 

REJESTRACJA POJAZDU

 

Pojazd nowy

Załączniki do wniosku:

1) Dowód własności pojazdu. (np. oryginał faktury VAT, rachunku),

2) Dowód wpłaty lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

3) Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

4) Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

Powyższy dokument może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży (autoryzowanego dealera), że posiada oryginał lub kopię tego dokumentu.

5) Karta pojazdu.

6) Potwierdzenie wniesienie opłaty za rejestrację pojazdu

 

Pojazd używany zakupiony na terytorium RP

Załączniki do wniosku:

1) Dowód własności pojazdu (np. oryginał faktury VAT, rachunku, umowy kupna – sprzedaży, umowy darowizny).

2) Dowód rejestracyjny (z ważnym badaniem technicznym minimum miesiąc lub zaświadczeniem dopuszczającym pojazd do ruchu).

3) Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

4) Tablice rejestracyjne,

5) Potwierdzenie wniesienia opłat za rejestrację pojazdu

 

Pojazd sprowadzony z zagranicy

Załączniki do wniosku:

1) Dowód własności pojazdu a w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu – dokument potwierdzający powierzenie pojazdu.

2) Dowód rejestracyjny, jeśli pojazd był zarejestrowany

W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do rejestracji wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. Obowiązek ten nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie.

3) Tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

4) Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku sprzedaży pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dokument ten może być zastąpiony adnotacją na fakturze określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przywozowej oraz organ celny, który jej dokonał.*

5) Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. *

* Istnieje możliwość rozpoczęcia rejestracji pojazdu pomimo braku przedmiotowego dokumentu , jednakże musi on być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu – dotyczy właściciela sprowadzającego z zagranicy pojazd.


6) Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.

Termin ważności badania technicznego pojazdu, w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym pojazdu i jego terminie ważności uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalany na podstawie art. 81 ust. 5-10 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

7) Potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 500 złotych na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej III Oddział w Warszawie 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014, z zamieszczonym numerem identyfikacyjnym nadwozia pojazdu (dotyczy pojazdów osobowych kategorii M1, ciężarowych i specjalnych kategorii N1( do 3,5t) i motorowerów trójkołowych kategorii Le2- dotyczy pojazdów sprowadzonych przed dniem 01.01.2016r.

8) Potwierdzenie wniesienie opłaty za rejestrację pojazdu


Dokumenty do wglądu:
• dowód zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu,
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

 

 

WYREJESTROWANIE POJAZDU

 

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł - wpłata w kasie Starostwa Powiatowego lub na konto Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej (numer konta w zakładce Numery kont)


Załączniki do wniosku:
a) w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów:
• zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• tablice rejestracyjne,
• pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika


b) w przypadku kradzieży pojazdu:
• oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika


c) w przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę:
dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,
• stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
• pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika


d) w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:
dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• tablice rejestracyjne,
• pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika


e) w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności:
dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• tablice rejestracyjne
• dokument potwierdzający wniesienie opłaty rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,
• pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika


Uwaga: w przypadku wywozu pojazdu z kraju lub jego kasacji za granicą, dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.


Dokumenty do wglądu:
• dowód zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu,
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

 

CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
2. ciągniki samochodowe,
3. pojazdy specjalne,
4. autobusy

UWAGA: Pojazd może być wycofany z ruchu na okres 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak, łączny okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu.

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:


Załączniki do wniosku:
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• tablice rejestracyjne,
• dowód uiszczenia opłaty za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu,
• pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,


Dokumenty do wglądu:
• dowód zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu,
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

 

Przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Załączniki do wniosku:
a) karta pojazdu, jeżeli była wydana,
b) decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,

c) dowód opłaty za czasowe wycofanie z ruchu,
d) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,


Dokumenty do wglądu:
• dowód zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu,
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

 

ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO (POZWOLENIA CZASOWEGO)

ZATRZYMANEGO PRZEZ POLICJĘ

Załączniki do wniosku:
• pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe),
• zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeśli jest wymagane,

Dokumenty do wglądu:
• dowód zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu,
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

 


WYDANIE DECYZJI O NADANIU CECH IDENTYFIKACYJNYCH

Starosta wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadkach pojazdu:

1)       zbudowania przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia, ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”

Załączniki do wniosku:

- oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że pojazd został zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia, ramy konstrukcji własnej oraz że zespoły i części do zbudowania tego pojazdu stanowią własność właściciela składającego wniosek,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł (wpłata na konto lub w kasie Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej),

- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

2)       w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego,

Załączniki do wniosku

- dowód własności ramy, podwozia bez numeracji fabrycznej,

- dowód rejestracyjny

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (wpłata na konto lub w kasie Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej)

- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

3)       odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

Załączniki do wniosku

- dokument stwierdzający odzyskanie pojazdu po kradzieży, potwierdzający, że cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

- dowód rejestracyjny

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (wpłata na konto lub w kasie Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej)

- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

4)       nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

Załączniki do wniosku

- dokument stwierdzający nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa potwierdzający, że cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (wpłata na konto lub w kasie Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej)

- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

5)       w którym cecha identyfikacyjna ulegał zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,

Załączniki do wniosku

- prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu potwierdzające, że cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

- dowód rejestracyjny

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (wpłata na konto lub w kasie Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej)

- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

6)       w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy,

Załączniki do wniosku

- pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego wskazująca pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczająca ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jego zniszczenia lub zafałszowania,

- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem negatywnym, z uwagi na skorodowanie pierwotnej cechy identyfikacyjnej,

- dowód rejestracyjny

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (wpłata na konto lub w kasie Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej)

- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

7)       zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona

Załączniki do wniosku:

- pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego wskazującą na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej,

- dowód rejestracyjny

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (wpłata na konto lub w kasie Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej)

- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

 

Dokumenty do wglądu:
• dowód zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu, jeśli jest zarejestrowany
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

 

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO, DOPISANIE ADNOTACJI, ZMIANA

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:

1)      Wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na wpis kolejnego terminu ważności badania technicznego

Załączniki do podania:

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu, jeśli była wydana,

- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,

- opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego

- pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika

2)     Dopisanie adnotacji:

HAK, VAT

– zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu

- dowód rejestracyjny,

- karta pojazdu, jeśli była wydana

- pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika

GAZ

- wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

- faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji

- dowód rejestracyjny

- karta pojazdu, jeśli była wydana

- pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika

3)      Zmiana rodzaju pojazdu:

- dowód rejestracyjny

- karta pojazdu, jeśli była wydana,

- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe,

- dokument potwierdzający, ze dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu zostały wykonane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,

- pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika

4)       Zmiana danych właściciela pojazdu tj. adresu zamieszkania niepowodująca zmiany właściwości miejscowej, nazwiska właściciela

- dowód rejestracyjny

- karta pojazdu, jeśli była wydana,

- pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

- dowód osobisty potwierdzający zmianę danych właściciela pojazdu

 

OPŁATY

Opłaty za rejestrację czasową z urzędu:

Rejestracja samochodu - 180,50
Rejestracja motocykla, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego - 121,50
Rejestracja motoroweru - 111,50
Przerejestrowanie bez tablic (rejestracja z urzędu) - 81,50

Wydanie karty pojazdu 75,50 ( dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy)

Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego:
Wymiana dowodu rejestracyjnego (stare tablice) - 73,50
Wymiana/ Wtórnik dowodu rejestracyjnego (białe tablice)- 73,50

Opłata za wtórniki:
Wtórnik tablicy samochodowej 1szt, motocyklowej, ciągnikowej - 53,00
Wtórnik nalepki kontrolnej - 19,00
Wtórnik tablicy motorowerowej - 43,00
Wtórnik tablic samochodowych 2szt - 93,00
Wtórnik karty pojazdu - 75,50

Opłata za rejestrację czasową na wniosek strony:
Tablice tymczasowe samochodowe - 62,00
Tablice tymczasowe motocyklowe, motorowerowe, ciągnik rolniczy - 37,75
Tablice tymczasowe przyczepa, naczepa - 40,75
Tablice tymczasowe samochodowe na wywóz za granice - 112,00

Opłata za rejestrację – tablice indywidualne:
Rejestracja samochodu – tablice indywidualne - 1100,50
Rejestracja motocykla – tablice indywidualne -581,50

Opłata za rejestracje pojazdu zabytkowego:
Rejestracja samochodu zabytkowego - 200,50
Rejestracja motocykla zabytkowego - 131,50

Opłata za czasowe wycofanie z ruchu:
Opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu:

80 zł - za 2 pierwsze miesiące,

4 zł za każdy miesiąc od 3 do 12 miesięcy,

2 zł za każdy miesiąc od 13 do 24 miesięcy,

0,25 zł od 25 do 48 miesięcy.

 

Dokumenty do pobrania w zakładce: Wnioski i Formularze

Informację dotyczące dowodu rejestracyjnego w zakładce Status dowodu rejestracyjnego

Kasa Starostwa

Uwaga

Kasa Powiatowa mieści się przy ul. Kościelnej 5b.

Godziny otwarcia:

- poniedziałek w godzinach 7:30 – 16:00

- wtorek – piątek w godzinach 7:30 – 14:00

 


Jesteś tutaj:   Strona główna Rejestracja pojazdów
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008