aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/posel.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/kultura_nagrody11.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Konferencja dotycząca ochrony środowiska

Utworzono: 24 czerwiec 2011 Wydział Środowiska

W dniu 22.06.2011 r. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej odbyła się konferencja dotycząca zagadnień ochrony środowiska.
Regulacje prawne związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawił poseł Tadeusz Arkit, współautor ustawy, doradca Ministra Środowiska. Koncepcję budowy w Chrzanowie zakładu termicznej utylizacji odpadów przedstawił Burmistrz Chrzanowa Ryszard Kosowski. W spotkaniu wziął udział starosta oraz wicestarosta suski, przedstawiciele samorządów gminnych, mieszkańcy. Konferencja została zorganizowana przez Przewodniczącego Powiatowego Koła PO Ryszarda Listwana.

 

 

Poprawiono: 24 czerwiec 2011
 

Wręczenie Nagród Starosty Suskiego w dziedzinie kultury

Utworzono: 24 czerwiec 2011 Admin

 


21 czerwca 2011 r., podczas VIII Sesji Rady Powiatu Suskiego, wręczone zostały Nagrody Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W tym roku otrzymali je: Marcin Pokusa i Kazimierz Surzyn, a tytułem Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego za rok 2010 uhonorowano Lokalną Grupę Działania „Podbabiogórze”.


MARCIN POKUSA
Marcin Pokusa urodził się 17.10.1978 r. w Żywcu. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu (w klasie fagotu) oraz Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu i Prywatnej Szkoły Operowej Aleksandra Teligi w Czeladzi (tenor). Pracował m.in. jako nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Ślemieniu i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Lasie, a także instruktor muzyczny. W latach 1998-2002 był członkiem chóru kameralnego UAM w Poznaniu, od 2000 r. gra i śpiewa w zespole „Siewcy Lednicy” (chrześcijańska grupa animatorów spotkań LEDNICA 2000), zespole „Fickowo Polana” (archaiczna kapela górali żywieckich), a od roku także w folkowej grupie „Besquidians”. Mieszka w Ślemieniu.
Marcin Pokusa swoją działalność na terenie powiatu suskiego rozpoczął w 2004 r., kiedy to Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej nawiązało z nim współpracę przy realizacji projektu „Babiogórska Szkoła Muzyk I” i następnie projektu „Babiogórska Szkoła Muzyk II”. Oba te projekty realizowane były latach 2004–2006 z Programu Phare CBC. W czasie ich trwania łącznie ponad 30 dzieci nauczyło się grać na takich instrumentach, jak: skrzypce, dudy, heligonka i basy góralskie. W latach 2006-2008 M. Pokusa prowadził zajęcia organizowane przez Starostwo, będące kontynuacją wcześniejszych projektów. W kolejnych latach naukę gry, głównie na skrzypcach, prowadził w kilku miejscowościach naszego powiatu, w ramach współpracy z LGD „Podbabiogórze”, ośrodkami kultury i lokalnymi stowarzyszeniami. W dużej mierze dzięki jego pomocy i zaangażowaniu udało się zapobiec realnemu zagrożeniu zaniknięcia tradycyjnego muzykowania, będącego częścią dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza. Uczniowie M. Pokusy występują dziś w takich zespołach, jak: „Juzyna” z Zawoi, „Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego, „Zbyrcok” z Juszczyna, „Mała Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej, „Stryszawskie Gronicki” ze Stryszawy i „Budzowskie Kliszczaki” z Budzowa. W 2007 r. M. Pokusa był konsultantem muzycznym przy przygotowaniu i nagraniu płyty „Góralskie nuty spod Babiej Góry”, która została wydana przez Starostwo Powiatowe w ramach projektu z programu Intrreg III.
Marcin Pokusa uczestniczył w prezentacjach naszego folkloru m.in. w czasie wizyt zagranicznych delegacji oraz podczas międzynarodowej konferencji „Tradycje i wartości obszarów wiejskich inspiracją rozwoju regionów Europy”, zorganizowanej przez WSTiE. Był również członkiem komisji konkursowych powiatowych przeglądów kolędniczych.

KAZIMIERZ SURZYN
Kazimierz Surzyn pracuje jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie w Zespole Szkół w Zembrzycach. Z zamiłowania jest regionalistą, w wolnych chwilach poświęca się pisaniu wierszy i fotografowaniu zabytków oraz przyrody powiatu suskiego. Mieszka w Juszczynie. Od wielu lat zajmuje się działalnością mającą na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego i historii regionu. Jest m.in. autorem książek: „Rys historyczny Śleszowic, Tarnawy Dolnej i Tarnawy Górnej”, „Lata wojny, okupacji, wyzwolenia i okres powojenny w oczach świadków z Zembrzyc i Marcówki”, „Ocalmy od zapomnienia”, „Opowieści, legendy i podania Gminy Zembrzyce”, „Opowieści spod Beskidów”, „Legendy Podbabiogórskie”, współautorem kilku wydawnictw Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, a także ponad 100 artykułów, publikowanych w różnych czasopismach i periodykach. Wydał także kilka tomików poezji.
W swojej pracy pedagogicznej poświęca bardzo wiele uwagi rozbudzaniu wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do swojej małej Ojczyzny. Jego podopieczni od lat, corocznie biorą licznie i z sukcesami udział w różnych konkursach, zarówno ogólnopolskich, jak i tych organizowanych na terenie powiatu, takich jak m.in. Powiatowy Konkurs Literacki „Podbabiogórskie Opowieści”, Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Zabytki znane i nieznane”, Konkurs historyczny „Ocalić od zapomnienia – Sucha Beskidzka i okolice” i in. W dwóch pierwszych spośród wymienionych konkursów często sam bierze udział, prezentując swoje prace.
K. Surzyn w 1999 r. założył w Zespole Szkół w Zembrzycach izbę historyczno-regionalną. Systematycznie organizuje dla uczniów spotkania m.in. z kombatantami i regionalistami, przygotowuje wystawy pokonkursowe prac uczniów, prezentowane na terenie Gminy Zembrzyce i poza nią. Aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami, zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego regionu, m.in. ze Stowarzyszeniem Gmin Babiogórskich i Biblioteką Suską, biorąc udział w pracach różnych komisji konkursowych.
K. Surzyn jest wielokrotnym laureatem licznych nagród i wyróżnień, m.in. w Ogólnopolskich Konkursach Poetyckich i Literackich im. ks. kan. Józefa Jamroza „O autentyczną wiarę”, Powiatowych Konkursach Literackich i Fotograficznych.
W 2010 r. otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę, nadany przez Prezydenta RP.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PODBABIOGÓRZE”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” powstało 28 lutego 2006 r. Obecnie liczy 93 członków. Jest stowarzyszeniem, które łączy partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych. W skład członków LGD wchodzi 8 członków sektora publicznego, 5 członków sektora gospodarczego (firmy), 8 członków sektora społecznego, posiadających osobowość prawną (organizacje pozarządowe) oraz 72 członków sektora społecznego (osoby fizyczne).
Partnerstwo obejmuje swoim zasięgiem siedem gmin powiatu suskiego: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja i Zembrzyce.
Głównym celem stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich regionu podbabiogórskiego, ze szczególnym naciskiem na zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki oraz promocję produktu lokalnego.
Do ważniejszych działań zrealizowanych przez LGD należą: prowadzenie warsztatów muzyki regionalnej dla dzieci i młodzieży, certyfikacja oraz nadanie znaków promocyjnych produktom lokalnym z terenu Podbabiogórza, oznakowanie Szlaku Ekomuzealnego – tras turystycznych pieszych, konnych i rowerowych, wydanie, opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych o regionie podbabiogórskim, organizacja szkoleń, współorganizacja imprez kulturalnych w siedmiu gminach objętych projektem, udział w targach turystycznych oraz wymiana doświadczeń z Lokalnymi Grupami Działania z kraju i z zagranicy. Od 2009 roku stowarzyszenie wdraża Lokalną Strategię Rozwoju „Podbabiogórza”, opracowaną wspólnie z mieszkańcami obszaru objętego partnerstwem, angażując w działania objęte LSR m.in. samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne i przedsiębiorców. W ramach wdrażania strategii LSR i funkcjonowania LGD zrealizowano wiele projektów związanych z dziedzictwem kulturowym. Do ważniejszych należą: remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Grzechyni, Żarnówce, Kojszówce i Budzowie, utworzenie i wyposażenie świetlicy w Juszczynie, organizacja warsztatów muzycznych w Sidzinie, Osielcu, Łętowni, Makowie Podhalańskim, Zawoi i Stryszawie, organizacja warsztatów tańca i śpiewu w Kojszówce oraz warsztatów potraw i rękodzieła ludowego w Kukowie i w Makowie Podhalańskim, zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych dla zespołów regionalnych „Budzowska Nutka” w Budzowie, „Juzyna” w Zawoi i „Zbójnik” w Skawicy oraz orkiestry dętej „Rytm” w Zembrzycach i Sidzinie, zakup strojów regionalnych dla Kół Gospodyń Wiejskich w Palczy i Kojszówce, zakup umundurowania dla Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w Toporzysku, opracowanie materiałów promocyjnych, m.in. mapy turystycznej Podbabiogórza, katalogu produktów lokalnych, bazy noclegowej Podbabiogórza, folderu i mapy „Podbabiogórskie Ekomuzeum”, realizację z TVP Kraków filmu promocyjnego pt. „Szlaki Podbabiogórza”, odnowienie elewacji zabytkowego budynku w Makowie Podhalańskim. Poprzez realizację projektów w ramach wdrażania LSR stowarzyszenie wpływa na podniesienie estetyki gmin powiatu suskiego m.in. poprzez odnowienie centrów wsi w Sidzinie, Zembrzycach, Zawoi, Wysokiej i Budzowie.
Od trzech lat stowarzyszenie organizuje stoiska promocyjno–informacyjne podczas siedmiu imprez w gminach obszaru działania LGD, podczas których promuje produkt lokalny i twórców lokalnych. Stowarzyszenie wspiera lokalnych twórców i promuje produkt lokalny poprzez współpracę z Lokalnymi Grupami Działania Gorce–Pieniny i Leader Gränslandet ze Szwecji. Celem projektów jest wzajemna promocja kultury ludowej, dorobku artystycznego, sztuki regionalnej, turystyki i edukacji oraz ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych.

Poprawiono: 24 lipiec 2011
 

Page 463 of 477

<< Start < poprz. 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 nast. > End >>
Jesteś tutaj:   Strona główna StarostwoAktualności Starostwa
Zobacz również

 

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.