aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 20 sierpień 2013 Odsłony: 2734

Sucha Beskidzka, dnia 19 sierpnia 2013 r.

Znak: WG.6812.1.4.2013

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

pozaustawowe na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

I.Opis przedmiotu zamówienia:

 

W związku z koniecznością ustanowienia prawa trwałego zarządu w stosunku do części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w udziałach i określenia opłat z tego tyt., Starosta Suski zamierza zlecić sporządzenie wyceny:

1. udziału wynoszącego 4822/241270 cz. we współwłasności działki ew. nr 2190/13 o pow. 0,2294 ha, położonej w Jordanowie, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1B/00052420/0,

2. udziału wynoszącego 175/10000 cz. we współwłasności działki ew. nr 7465/6 o pow. 0,1515 ha, położonej w Makowie Podhalańskim, objętej Księgą Wieczystą Nr KR1B/00055021/4,

II. Planowany termin wykonania:

Uzgodniony z rzeczoznawcą – najpóźniej do 27 września 2013 r.

III. Kryterium oceny oferty:

 

Jedynym kryterium wyboru oferenta, będzie w 100% cena jednostkowa brutto.

IV. Termin składania ofert:

Oferty cenowe prosimy złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19      w sekretariacie ( parter ) do dnia: 28 sierpnia 2013 r. włącznie.

Zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty ) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta cenowa do Wydziału Geodezji – „Wykonanie operatów szacunkowych dla określenia wartości prawa współwłasności Skarbu Państwa w celu ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu”.

V. Równocześnie informujemy iż:

 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych,
 2. Z oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa,
  w której zostaną określone szczegółowe warunki zamówienia,
 3. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom
  e-mailem.

VI. Do oferty należy dołączyć:

 1. Kserokopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 174 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 3. Oświadczenie o posiadaniu aktualnie obowiązującego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zmierzających do określenia wartości nieruchomości,
 4. Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ww. ustawy.

 

Z  poważaniem

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Rafał Hajdyła

Naczelnik Wydziału Geodezji

Geodeta Powiatowy

 

Załączniki:

formularz oferty-wycena dla ustalenia opat z tytuu trwaego zarzdu.doc

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe - " ustalenie opłaty tz"
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008