aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 04 luty 2015 Odsłony: 1723

­

Uchwała Nr 44.2015

Zarządu Powiatu Suskiego

z dnia 03.02.2015 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2015 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1118 z póz. zm.) oraz Załącznika do Uchwały Nr 0007/XLI/293/2014 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, Zarząd Powiatu Suskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

1.Ogłasza się konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2015 r., w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2.Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1.Ustala się kartę oceny merytorycznej oferty.

 

2.Treść karty oceny merytorycznej oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Suskiemu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki do pobrania:

- Zacznik nr 1 do uchway ogoszenie konkursu ofert na realizacj zadania publicznego 2015.docx

- Zacznik nr 2 do uchway ogoszenie konkursu ofert na realizacj zadania publicznego 2015.docx

- Oferta - wzór.doc

- Sprawozdanie - wzór.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweOgłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Suskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008