aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 13 luty 2015 Odsłony: 2215

Sucha Beskidzka, dnia 10 lutego 2015 r.

Znak: WG-II.6825.1.1.2011

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

pozaustawowe na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Starosta Suski zamierza zlecić wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 12283 o pow. 0,7282 ha, położonej w Łętowni, dla której Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej - IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KR1B/00028326/4.

II. Planowany termin wykonania:  9 marca 2015 r.

III. Kryterium oceny oferty:

Jedynym kryterium wyboru oferenta, będzie w 100% cena jednostkowa brutto.

IV. Termin składania ofert:

Oferty cenowe prosimy złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19 w sekretariacie ( parter ) do dnia: 19 lutego 2015 r. włącznie.

Zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty ) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta cenowa do Wydziału Geodezji – „Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dla celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”.

V. Równocześnie informujemy iż:

 1. nie dopuszcza się składanie ofert częściowych,
 2. z oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa,
  w której zostaną określone szczegółowe warunki zamówienia,
 3. informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom
  e-mailem.

VI. Do oferty należy dołączyć:

 1. Kserokopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 174 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 3. Oświadczenie o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 175 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 4. Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ww. ustawy.

 

 

Z  poważaniem:

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Rafał Hajdyła

Naczelnik Wydziału Geodezji

Geodeta Powiatowy

 

Załącznik:

-formularz oferty-wycena prawa własności i prawa użytkowania wieczystego - Łętownia.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe dotyczące zlecenia wykonania operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dla celów przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008