aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 13 luty 2015 Odsłony: 2111

Sucha  Beskidzka, dnia 13 luty 2015 r.

WG-II.3032.7.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

pozaustawowe na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

I.Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z koniecznością ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Zembrzyce na podstawie decyzji Starosty Suskiego Nr 1/14 z dnia 12 listopada 2014 r. znak: WA.6740.1.429.2014.MK.AAR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa drogi gminnej klasy L przy wale i na wale przeciwpowodziowym rzeki Skawy o długości 1,145 km w Zembrzycach”, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 687 – z późn. zm. ), Starosta Suski zamierza zlecić sporządzenie wyceny prawa własności nieruchomości oznaczonych jako dz. ewid. nr 2554/4 ( powstała z podziału działki nr 2554/2 ), 4915/2 ( powstała z podziału dz.4915), 2556/5 ( powstała z podziału dz. 2556/3 ) oraz 2636/9 ( powstała z dz. 2636/6 ), objęte KW NR KR1B/00029330/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz dz. ewid. nr 2558/3 ( powstała z dz. 2558/1 ), 2577/4 ( powstała z dz. 2577/2 ), 2624/6 ( powstała z dz. 2624/3 ), 2658/8 ( powstała z dz. 2658/5 ), 2664/3 ( powstała z dz. 2664/1 ), 4207/14 ( powstała z dz. 4207/11 ), 4261/7 ( powstała z dz. 4261/4 ), 4263/5 ( powstała z dz. 4263/3 ), 5036/6 ( powstała z dz. 5036/2 ), 5036/9 ( powstała z dz. 5036/4 ), 5037/4 ( powstała z dz. 5037/1 ), 5039/4 ( powstała z dz. 5039/1 ), 5041/5 i 5041/10 ( powstałe z dz. 5041/2 ), które na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 3/12 pozwoleniu na realizację inwestycji pn. „Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz obiektów odwodnienia zawala w ramach ochrony Zembrzyc przed wpływem zbiornika wodnego Świnna Poręba” z dnia 06.06.2012 r. znak: WI-IX.7840.1.2.2012, na dzień wydania decyzji, tj. 12.11.2014 r. stanowiły własność Skarbu Państwa, położonych w Zembrzycach.

II. Planowany termin wykonania:

Uzgodniony z rzeczoznawcą – jeden miesiąc od dnia podpisania umowy.

III. Kryterium oceny oferty:

Kryterium wyboru oferenta:

- 100 % - cena jednostkowa brutto;

IV. Termin składania ofert:

Oferty cenowe prosimy złożyć pisemnie  w siedzibie zamawiającego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19 w sekretariacie ( parter ) do dnia: 23 lutego 2015 r. włącznie.

Zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty ) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta cenowa do Wydziału Geodezji – „Wycena wartości prawa własności nieruchomości położonych w Zembrzycach”.

V. Równocześnie informujemy iż:

  1. nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
  2. z oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki zamówienia,
  3. informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom e-mailem.

VI. do oferty należy dołączyć:

  1. Kserokopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 174 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  3. Oświadczenie o posiadaniu aktualnie obowiązującego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 175 ust. 4  ww. ustawy,
  4. Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ww. ustawy.

 

Z  poważaniem

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Rafał Hajdyła

Naczelnik Wydziału Geodezji

Geodeta Powiatowy

 

Załączniki:

- formularz oferty - wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia wartości prawa własności w celu ustalenia odszkodowania.doc

- umowa o dzieło.doc

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe-zlecenie wyceny prawa własności nieruchomości w Zembrzycach w celu ustalenia odszkodowania
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008