aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 07 maj 2015 Odsłony: 2699

Sucha  Beskidzka, dnia  27 kwiecień  2015 r.

WG-II.3032.14.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

pozaustawowe na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z koniecznością ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Gminy Zembrzyce na podstawie decyzji Starosty Suskiego Nr 1/13 z dnia 04 kwietnia 2013 r. znak: WA.6740.1.408.2012.MK.AAR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa drogi gminnej klasy L na terenie gminy Zembrzyce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ( urządzeniami oświetlenia drogi wraz z siecią zasilającą) w km 3+170,00 – 5+406,74”, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 – z późn. zm. ), Starosta Suski zamierza zlecić sporządzenie wyceny prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewid. nr 3182/22 ( powstałej z dz. ewid. nr 3182/12 ), 3182/25 ( powstałej z dz. ewid. nr 3182/13 ), 3192/6, 3192/7 ( powstałych z dz. ewid. nr 3192/4 ), oraz 3192/10 ( powstałej z dz. ewid. nr 3192/5 ), położonych w  Zembrzycach.

II. Planowany termin wykonania:

Uzgodniony z rzeczoznawcą nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

III. Kryterium oceny oferty:

Kryterium wyboru oferenta:

- 100 % - cena jednostkowa brutto;

IV. Termin składania ofert:

Oferty cenowe prosimy złożyć pisemnie na dzienniku podawczym w siedzibie zamawiającego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, ( parter ) do dnia: 15 maja 2015 r. włącznie.

Zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty ) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta cenowa do Wydziału Geodezji – „Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości prawa własności nieruchomości położonych w Zembrzycach”.

V. Równocześnie informujemy iż:

  1. nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
  2. z oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki zamówienia,
  3. informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom e-mailem.

VI. Do oferty należy dołączyć:

  1. Kserokopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 174 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  3. Oświadczenie o posiadaniu aktualnie obowiązującego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zmierzających do określenia wartości nieruchomości,
  4. Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ww. ustawy.

 

Z  poważaniem

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Rafał Hajdyła

Naczelnik Wydziału Geodezji

Geodeta Powiatowy

 

Załączniki:

1. projekt umowy o dzieło.doc

2. zapytanie ofertowe wycena działek z zasiedzenia.doc

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe-zlecenie wyceny w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które stały sie z mocy prawa własnością Gminy Zembrzyce.
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008