aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 20 lipiec 2015 Odsłony: 2250

Sucha  Beskidzka, dnia 20 lipiec 2015 r.

WG-II.6840.1.5.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

pozaustawowe na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem o sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, Starosta Suski zamierza zlecić sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka ewid. nr 10228/1 o pow. 0,0262 ha, położona w Suchej Beskidzkiej oraz wartość prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, przy ul. 29 Stycznia Nr 32, znajdującego się na przedmiotowej działce. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr KR1B/00069379/9, prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

II. Planowany termin wykonania:

Uzgodniony z rzeczoznawcą: nie dłużej niż jeden miesiąc od dnia sporządzenia umowy.

III. Kryterium oceny oferty:

Kryterium wyboru oferenta:

- 100 % - cena jednostkowa brutto;

IV. Termin składania ofert:

Oferty cenowe prosimy złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19 w sekretariacie ( parter ) do dnia: 07 sierpnia 2015 r. włącznie. Zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty ) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta cenowa do Wydziału Geodezji – „Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz wartość prawa własności budynku, znajdującego się na tym gruncie, położonego w Suchej Beskidzkiej”.

V. Równocześnie informujemy iż:

  1. nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
  2. z oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki zamówienia,
  3. informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom e-mailem.

VI. Do oferty należy dołączyć:

  1. Kserokopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 174 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  3. Oświadczenie o posiadaniu aktualnie obowiązującego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, którym mowa w art. 175 ust. 4,
  4. Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ww. ustawy.

 

 

Załącznik:

-formularz oferty - prawo użytkowania wieczystego wraz z budynkiem.doc

 

Z  poważaniem

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Rafał Hajdyła

Naczelnik Wydziału Geodezji

Geodeta Powiatowy

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe-w sprawie sporzadzenia operatu szacunkowego dla określenia wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z wartością budynku
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008