aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 17 grudzień 2015 Odsłony: 3260

Sucha  Beskidzka, dnia 05 stycznia 2015 r.

Znak: WG-II.6844.2.83.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


pozaustawowe na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z zamiarem dokonania ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sucha Beskidzka w użytkowaniu wieczystym Powiatu Suskiego, Starosta Suski zleci wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 9671/8 o powierzchni 0,1331 ha, położonej w Suchej Beskidzkiej, dla której Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1B/00056284/2 wraz z wartością rynkową prawa własności budynku.

II. Planowany termin wykonania:

Uzgodniony z rzeczoznawcą: nie dłużej niż jeden miesiąc od dnia sporządzenia umowy.

III. Kryterium oceny oferty:

Kryterium wyboru oferenta:

- 100 % - cena jednostkowa brutto;

IV. Termin składania ofert:

Oferty cenowe prosimy złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19 w sekretariacie ( parter ) do dnia: 11 stycznia 2016 r. włącznie. Zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty ) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta cenowa do Wydziału Geodezji – „Wykonanie operatu szacunkowego dla wyceny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkiem w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu”.

V. Równocześnie informujemy iż:

  1. z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki zamówienia,
  2. informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana Oferentom e-mailem.
  3. Dopuszcza się niezawarcie umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zawarcie takiej umowy nie będzie leżeć w interesie zamawiającego.

VI. Do oferty należy dołączyć:

  1. Kserokopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 174 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  3. Oświadczenie o posiadaniu aktualnie obowiązującego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, którym mowa w art. 175 ust. 4,
  4. Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ww. ustawy.

 

 

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Rafał Hajdyła

Naczelnik Wydziału Geodezji

Geodeta Powiatowy

 

 

 

Załącznik:

-formularz oferty-trwały zarząd urząd pracy.doc

 

 

 


Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe-ustalenie opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu dla nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem, stanowiącej własność Gminy Sucha Beskidzka w użytkowaniu wieczystym Powiatu Suskiego / dodatkowy termin na składanie ofert/
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008