aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 18 styczeń 2016 Odsłony: 3060

Sucha  Beskidzka, dnia 18 stycznia 2016 r.

Znak: WG-II.6821.1.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

pozaustawowe na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości położonej w Suchej Beskidzkiej, Starosta Suski zleci wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość ( wycenę ) nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1485/15 o pow. 0,0146 ha, położonej w Suchej Beskidzkiej, dla której Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1B/00012159/7 z określeniem wzrostu lub obniżenia wartości rynkowej oraz waloryzacją odszkodowania – ustaloną proporcjonalnie do powierzchni zwracanej nieruchomości.

II. Planowany termin wykonania:

Uzgodniony z rzeczoznawcą: nie dłużej niż jeden miesiąc od dnia sporządzenia umowy.

III. Kryterium oceny oferty:

Kryterium wyboru oferenta:

- 100 % - cena jednostkowa brutto;

IV. Termin składania ofert:

Oferty cenowe prosimy złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19 w sekretariacie ( parter ) do dnia: 01 lutego 2016 r. włącznie.

Zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty ) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta cenowa do Wydziału Geodezji – „Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości nieruchomości wraz z określeniem wzrostu lub obniżenia wartości rynkowej oraz waloryzacją odszkodowania - ustaloną proporcjonalnie do powierzchni zwracanej nieruchomości”.

Równocześnie informujemy iż:

  1. z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki zamówienia,
  2. informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana Oferentom e-mailem.
  3. Dopuszcza się niezawarcie umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zawarcie takiej umowy nie będzie leżeć w interesie zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć:

  1. Kserokopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 174 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  3. Oświadczenie o posiadaniu aktualnie obowiązującego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, którym mowa w art. 175 ust. 4,
  4. Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ww. ustawy.

 

 

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Rafał Hajdyła

Naczelnik Wydziału Geodezji

Geodeta Powiatowy

 

 

 

Załącznik:

- formularz do oferty rzeczoznawcy dot. zwrotu nier.doc

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe-na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności nieruchomości, położonej w Suchej Beskidzkiej, w związku z prowadzonym postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008