aktualności :
Wydział Edukacji i Zdrowia Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 08 marzec 2016 Odsłony: 3012

OGŁOSZENIE

o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

POWIAT SUSKI

w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz. U.2016 poz. 217 ze zm.), ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego II” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 1. Cel Partnerstwa

Wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

2. Zakres tematyczny partnerstwa:

Partnerstwo polegać będzie na wspólnej realizacji zadań zaplanowanych w ramach projektu związanych z doskonaleniem umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli obejmujących m.in.:

 • Kursy i szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem;

 • Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne).

 

3. Zakres podmiotowy

Do naboru mogą przystąpić podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (wyłączenie to nie dotyczy jednak osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) spoza sektora finansów publicznych, które spełnią poniższe wymogi:

 • zadeklarują gotowość do współpracy partnerskiej z Powiatem suskim w realizacji Projektu;

 • dysponują zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu;

 • dysponują zasobami finansowymi lub wykażą gwarancje finansowe zapewniające bieżącą płynność finansową projektu;

 • dysponują  doświadczeniem i zasobami organizacyjnymi niezbędnymi do realizacji projektu;

 • posiadają cele statutowe/cele działania zgodne z celami projektu.

Szczegółowe wymagania wobec podmiotów starających się o status partnera oraz proponowany zakres zadań, określone są w Regulaminie otwartego naboru na partnera stanowiącego załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Suskiego nr 257.2016 z dnia 01.03.2016r.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. Oferta

Podstawą przystąpienia do otwartego naboru jest złożenie wypełnionej w języku polskim oferty współpracy w ramach Projektu wraz z dokumentacją określoną w pkt II.

 

 

II. Załączniki do oferty:

Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o współpracę w ramach projektu musi dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie następujących dokumentów w języku polskim:

 • statut (lub inny dokument potwierdzający zgodność celów statutowych/celów działania podmiotu z założeniami i/lub celami projektu),

 • aktualny wyciąg z właściwego rejestru, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty współpracy,

 • dokumenty określające sytuację finansową podmiotu ubiegającego się o współpracę za ostatni zamknięty rok, tj. sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków
  i strat (w przypadku podmiotów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie
  z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 2013 poz. 330 ze zm.), lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków
  i strat (w przypadku instytucji niezobligowanych do sporządzenia dokumentów, o których mowa powyżej) – oprócz wymienionych dokumentów potwierdzających sytuację finansową podmiot ubiegający się o współpracę może dołączyć posiadane gwarancje finansowe zapewniające bieżącą płynność projektu,

 • pisemne oświadczenie podmiotu o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz innych należności wobec podmiotów publiczno-prawnych
  i innych podmiotów,

 • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż wskazane do podejmowania wiążących decyzji w imieniu podmiotu),

 • pisemną deklarację współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu, wniosku aplikacyjnego oraz na każdym etapie realizacji projektu, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu;

Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu.

 

5. Formularze/ Wnioski do pobrania

  1. Regulamin otwartego naboru

  2. Załącznik nr 1 do regulaminu otwartego naboru – Wzór oferty współpracy,

  3. Załącznik nr 2 do regulaminu otwartego naboru – Wzór karty oceny formalnej,

  4. Załącznik nr 3 do regulaminu otwartego naboru – Wzór karty oceny merytorycznej,

  5. Załącznik nr 4 do regulaminu otwartego naboru – Wzór deklaracji współpracy

 

6. Jednostka/ osoba odpowiedzialna

 

Powiat Suski

ul. Mickiewicza 19,
34 – 200 Sucha Beskidzka

 

7. Miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: Otwarty nabór na Partnera – współpraca w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu otwartego naboru na partnera nie później niż do dnia 29.03.2016r. (tj. wtorek) do godz. 15:00 (decyduje data doręczenia/wpływu do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej):

 • osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,
  ul. Mickiewicza 19, 34 – 200 Sucha Beskidzka, w dni robocze w godzinach od 7.00 - 15.00,

 • listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34 – 200 Sucha Beskidzka.

 

8. Termin składania ofert upływa dnia: 29.03.2016r. (tj. wtorek) o godz. 15:00

9. Podstawa prawna

 • Uchwała nr 257.2016 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 01.03.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera  spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu naboru,

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U.2015.1445 z późn. zm).

 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r, poz.217 z późn. zm.).

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


10. Załączniki:

 1. Uchwała nr 257.2016 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 01.03.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera  spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu naboru,

 2. Regulamin otwartego naboru,

 3. Załącznik nr 1 do regulaminu otwartego naboru – Wzór oferty współpracy,

 4. Załącznik nr 2 do regulaminu otwartego naboru – Wzór karty oceny formalnej,

 5. Załącznik nr 3 do regulaminu otwartego naboru – Wzór karty oceny merytorycznej,

 6. Załącznik nr 4 do regulaminu otwartego naboru – Wzór deklaracji współpracyZałączniki do pobrania:

 

- Otwarty-nabor-partner_2016.zip

 

 

 

 

 

 


Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweOGŁOSZENIE o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008