aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 10 marzec 2016 Odsłony: 2862

Sucha  Beskidzka, dnia 10 marzec 2016 r.

WG-II.3032.11.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


pozaustawowe na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( tj.: Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 – z późn. zm. ), Starosta Suski zamierza zlecić wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Lachowicach, gm. Stryszawa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 2217/1 o powierzchni 0,0042 ha, przejętej na rzecz Powiatu Suskiego decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 30 listopada 2015 r. znak: WS-IV.7533.1.3954.2013.EB;

II. Planowany termin wykonania:

Uzgodniony z rzeczoznawcą: nie dłużej niż jeden miesiąc od dnia sporządzenia umowy.

III. Kryterium oceny oferty:

Kryterium wyboru oferenta:

- 100 % - cena brutto za całość zamówienia;

IV. Termin składania ofert:

Oferty cenowe prosimy złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19 w sekretariacie ( parter ) do dnia: 25 marca 2016 r. włącznie. Zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty ) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta cenowa do Wydziału Geodezji – „Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości przejętej w trybie art. 73 położonej w Lachowicach”.

V. Równocześnie informujemy, iż:

  1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Podana przez oferenta cena dotyczy całego zamówienia.
  2. z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki zamówienia,
  3. informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana Oferentom e-mailem.
  4. Dopuszcza się niezawarcie umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zawarcie takiej umowy nie będzie leżeć w interesie zamawiającego.

VI. Do oferty należy dołączyć:

  1. Kserokopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 174 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  3. Oświadczenie o posiadaniu aktualnie obowiązującego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, którym mowa w art. 175 ust. 4,
  4. Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ww. ustawy.

 

Załącznik:

- formularz oferty dla rzeczoznawcy działka w Lachowicach.doc

 

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe-na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości położonej w Lachowicach, na potrzebę prowadzonego postepowania o ustalenie i wypłatę odszkodowania.
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008