aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 31 marzec 2016 Odsłony: 2854

Sucha  Beskidzka, dnia 30 marzec 2016 r.

WG-II.3032.13.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

pozaustawowe na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z koniecznością ustalenia odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością jednostek samorządu terytorialnego, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ), Starosta Suski zamierza zlecić sporządzenie wycen prawa własności wymienionych poniżej nieruchomości :

  1. położonej w Zembrzycach, oznaczonej jako dz. ewid. nr 5036/11 o pow. 0,1159 ha ( powstałej z podziału działki nr 5036/7, która operatem podziału nr 711908.156.12, zatwierdzonym decyzją Starosty Suskiego Nr 1/14 z dnia 12 listopada 2014 r. znak: WA.6740.1.429.2014.MK.AAR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa drogi gminnej klasy L przy wale i na wale przeciwpowodziowym rzeki Skawy o długości 1,145 km w Zembrzycach”, została wydzielona z kolei z działki 5036/2, objętej księgą wieczystą Nr KR1B/00029330/2 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej ), przejętej na podstawie decyzji Starosty Suskiego Nr 2/15 z dnia 15.09.2015 r. znak: WA.6740.1.475.2015.MK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa drogi gminnej klasy L wraz z budową mostu na potoku Paleczka, od km 0+000 do km 0+895 w miejscowości Zembrzyce. Etap II od km 0+814 do km 0+895”, stanowiącej własność Gminy Zembrzyce.
  2. położonych w Jordanowie, oznaczonych jako dz. ewid. nr 2462/1 o pow. 0,0248 ha, 2462/4 o pow. 0,0178 ha oraz 2463/5 o pow. 0,0567 ha, objętych księgą wieczystą Nr KR1B/00051330/5 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, przejętych na podstawie decyzji Starosty Suskiego Nr 1/16 z dnia 24 lutego 2016 r. znak: WA.6740.1.609.2013.MK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa drogi gminnej klasy „D” na odcinku km 0+004,15 – km 0+067,00 w miejscowości Jordanów wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 28 w km 59+642, kanalizacją deszczową, zjazdem publicznym z drogi gminnej w km 59+062,65 str. prawa oraz rozbiórka istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 28 w km 59+652 str. prawa”, stanowiącej własność Gminy Miasto Jordanów.

II. Planowany termin wykonania:

Uzgodniony z rzeczoznawcą – nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

III. Kryterium oceny oferty:

Kryterium wyboru oferenta:  - 100 % - cena jednostkowa brutto;

IV. Termin składania ofert:

Oferty cenowe prosimy złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19 w sekretariacie ( parter ) do dnia: 15 kwietnia 2016 r. włącznie.

Zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty ) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta cenowa do Wydziału Geodezji – „Wycena wartości prawa własności nieruchomości położonych w Zembrzycach oraz w Jordanowie”.

V. Równocześnie informujemy iż:

  1. nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
  2. z oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki zamówienia,
  3. informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom e-mailem.

VI. Do oferty należy dołączyć:

  1. Kserokopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 174 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  3. Oświadczenie o posiadaniu aktualnie obowiązującego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 175 ust. 4  ww. ustawy,
  4. Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ww. ustawy.

 

 

Z  poważaniem

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Rafał Hajdyła

Naczelnik Wydziału Geodezji

Geodeta Powiatowy

 

 

Załącznik:

-Formularz oferty - wykonanie operatów szacunkowych zembrzyce i jordanów.doc

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe-dotyczące sporządzenia wycen prawa własności nieruchomości położonych w Zembrzycach i Jordanowie dla ustalenia odszkodowań.
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008