aktualności :
Wydział Edukacji i Zdrowia Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 08 czerwiec 2016 Odsłony: 3208

OGŁOSZENIE
o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu planowanego przez Powiat Suski w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów -  SPR

 

Powiat suski
na  podstawie  art.  33  ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  roku  o  zasadach  realizacji  programów
w  zakresie  polityki  spójności  finansowanych  w  perspektywie  finansowej  2014-2020
(Dz.U. z 2016  roku poz.  217  z późn. zm.)  ogłasza otwarty nabór  na  partnera  spoza sektora finansów
publicznych.


Partnerstwo  zawiązuje  się  w  celu  wspólnego  przygotowania  i  realizacji  projektu  w  ramach  10  Osi
Priorytetowej  Wiedza  i  kompetencje  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Małopolskiego  na  lata  2014-2020,  Działanie  10.2  Rozwój  kształcenia  zawodowego,  Poddziałanie
10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów -  SPR.


I.  Cel partnerstwa
Wspólne przygotowanie  i  realizacja projektu w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata
2014-2020,  Działanie  10.2  Rozwój  kształcenia  zawodowego,  Poddziałanie  10.2.2  Kształcenie
zawodowe uczniów -  SPR.


II.  Zakres tematyczny partnerstwa
Zgodnie  z  regulaminem  konkursu  nr  RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16  (ogłoszonego  przez
Małopolskie  Centrum  Przedsiębiorczości  -  Instytucja  Pośrednicząca  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020)  w  ramach  10  Osi  Priorytetowej
Wiedza  i  kompetencje  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata
2014-2020,  Działanie  10.2  Rozwój  kształcenia  zawodowego,  Poddziałanie  10.2.2  Kształcenie
zawodowe  uczniów  -  SPR,  projekt  obejmował  będzie  działania  mające  na  celu  rozwój  Centrów
Kompetencji Zawodowego, poprzez m.in.:
nabywanie  dodatkowych  kwalifikacji  przez  uczniów  (w  systemie  formalnym  oraz  poza
formalnym);
tworzenie  warunków  zbliżonych  do  rzeczywistego  środowiska  pracy  zawodowej  poprzez
wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;
programy  współpracy  szkół  i  placówek  prowadzących  kształcenie  zawodowe  z  pracodawca mi  -
w  tym  przede  wszystkim  staże  zawodowe  dla  uczniów,  praktyki  zawodowe,  dodatkowe  zajęcia
specjalistyczne  realizowane  we  współpracy  z  podmiotami  z  otoczenia  społeczno-gospodarczego
szkół, przygotowanie zawodowe uczniów w charakterze młodocianego pracownika organizowane
u pracodawców, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy;
działania z obszaru doradztwa edukacyjno  –  zawodowego oraz orientacji zawodowej  –  elementy
doradztwa  dla  uczniów,  m.in.  ukierunkowane  na  aktywne  poszukiwanie  pracy,  możliwość
skorzystania z usług doradcy zawodowego
interwencje  przyczyniające  się  do  zwiększonego  i  pełnego  udziału  młodzieży  ze  szczególnymi
potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej;
dodatkowe  zajęcia  dydaktyczno  -  wyrównawcze  służące  wyrównaniu  dysproporcji  edukacyjnych
dla uczniów.
Szczegółowe wymagania wobec podmiotów starających się o status partnera oraz proponowany zakres
zadań,  określone  są  w  Regulaminie  otwartego  naboru  na  partnera  stanowiącego  załącznik  nr  2  do
Uchwały Zarządu Powiatu Suskiego nr 311.2016 z dnia 07.06.2016r.


III.  Sposób przygotowania i złożenia oferty


1.  Oferta
Podstawą  przystąpienia  do  otwartego  naboru  jest  złożenie  wypełnionej  w  języku  polskim  oferty
współpracy w ramach projektu wraz z dokumentacją określoną w pkt. 2.


2.  Załączniki do oferty
Do  złożonej  oferty  podmiot  ubiegający  się  o  współpracę  w  ramach  projektu  musi  dołączyć
oryginały lub uwierzytelnione kopie następujących dokumentów w języku polskim:
a)  statut  (lub  inny  dokument  potwierdzający  zgodność  celów  statutowych/celów  działania
podmiotu z założeniami i/lub celami projektu)
b)  aktualny  wyciąg  z  właściwego  rejestru,  wydany  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  dniem
złożenia oferty współpracy
c)  pisemne oświadczenie podmiotu o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłacaniem składek
na  ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne,  Fundusz  Pracy,  Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, oraz innych należności wobec podmiotów publiczno  –  prawnych i
innych podmiotów
d)  pisemne  oświadczenie  podmiotu  o  niepodleganiu  wykluczeniu  z  możliwości  otrzymania
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:
art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013r.
885 z późn. zm.)
art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca  2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. 2012r. poz. 769 późn. zm.)
art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych  za  czyny  zabronione  pod  groźbą  kary  (tj.  Dz.U.  2015r.
poz. 1212 z późn. zm.).
e)  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  przez  podmiot  kryteriów  w  zakresie  posiadanego
doświadczenia (referencje, zaświadczenia, opis dotychczasowego doświadczenia itp.);
f)  pisemne oświadczenie podmiotu o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentach  programowych  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
g)  pisemną  deklarację  współpracy  z  beneficjentem  w  trakcie  przygotowania  projektu,  wniosku
aplikacyjnego oraz na każdym etapie realizacji projektu, której wzór stanowi załącznik nr 4 do
regulaminu naboru;
h)  pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały
osoby inne niż wskazane do podejmowania wiążących decyzji w imieniu podmiotu);
i)  dokumenty określające sytuację finansową podmiotu ubiegającego się o współpracę za ostatni
zamknięty  rok,  tj.  sprawozdanie  finansowe  –  bilans  oraz  rachunek  zysków  i  strat
(w przypadku podmiotów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy
o  rachunkowości  z  dnia  29  września  1994  r.  t.j.  Dz.  U.  2013  poz.  330  z  późn.  zm.),  lub
uproszczone sprawozdanie finansowe  –  uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w
przypadku  instytucji  niezobligowanych  do  sporządzenia  dokumentów,  o  których  mowa
powyżej) – oprócz wymienionych dokumentów potwierdzających sytuację finansową podmiot
ubiegający  się  o  współpracę  może  dołączyć  posiadane  gwarancje  finansowe  zapewniające
bieżącą płynność projektu.
Kopie  dokumentów  dołączonych  do  oferty  muszą  być  poświadczone  za  zgodność
z  oryginałem  oraz  opatrzone  pieczęcią  podmiotu,  aktualną  datą  i  własnoręcznym  podpisem
osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu


IV.  Formularze/ Wnioski do pobrania
a.  Regulamin otwartego naboru
b.  Załącznik nr 1 do regulaminu otwartego naboru – Wzór oferty współpracy,
c.  Załącznik nr 2 do regulaminu otwartego naboru – Wzór karty oceny formalnej,
d.  Załącznik nr 3 do regulaminu otwartego naboru – Wzór karty oceny merytorycznej,
e.  Załącznik nr 4 do regulaminu otwartego naboru – Wzór deklaracji współpracy
V.  Jednostka odpowiedzialna
Powiat Suski
ul. Mickiewicza 19,
34 – 200 Sucha Beskidzka


VI.  Miejsce składania dokumentów
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Otwarty nabór na partnera spoza sektora
finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu planowanego przez Powiat Suski w ramach 10
Osi  Priorytetowej  Wiedza  i  kompetencje  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Małopolskiego  na  lata  2014-2020,  Działanie  10.2  Rozwój  kształcenia  zawodowego,  Poddziałanie
10.2.2  Kształcenie  zawodowe  uczniów  -  SPR”  na  formularzu  stanowiącym  załącznik  nr  1  do
Regulaminu otwartego naboru na partnera nie później niż do dnia  29 czerwca 2016r.  do godz.  15:00
(decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej):
osobiście  w  siedzibie  Starostwa  Powiatowego  w  Suchej  Beskidzkiej,
ul. Mickiewicza 19, 34  –  200 Sucha Beskidzka, w dni robocze  od poniedziałku do piątku  w
godzinach od 7.00 - 15.00,
za  pomocą  poczty/kuriera  na  adres:  Starostwo  Powiatowe  w  Suchej  Beskidzkiej,
ul. Mickiewicza 19, 34 – 200 Sucha Beskidzka.


VII.  Termin składania ofert upływa dnia: 29 czerwca 2016r. o godz. 15:00


VIII.  Podstawa prawna
Uchwała  nr  311.2016    Zarządu  Powiatu  Suskiego  z  dnia  07.06.2016r.  w  sprawie  ogłoszenia
otwartego naboru na partnera   spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu
planowanego  przez  Powiat  Suski  w  ramach  10  Osi  Priorytetowej  Wiedza  i  kompetencje
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie
10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów -  SPR
oraz przyjęcia regulaminu naboru,
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U.2015.1445 z późn. zm).
Ustawa  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji  programów  w  zakresie  polityki  spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r, poz.217 z późn. zm.).
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


IX.  Załączniki:
a.  Uchwała  nr  311.2016  Zarządu  Powiatu  Suskiego  z  dnia  07.06.2016r.  w  sprawie  ogłoszenia
otwartego  naboru  na  partnera   spoza  sektora  finansów  publicznych  do  wspólnej  realizacji
projektu  planowanego  przez  Powiat  Suski  w  ramach  10  Osi  Priorytetowej  Wiedza  i
kompetencje  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata
2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie
zawodowe uczniów -  SPR oraz przyjęcia regulaminu naboru,
b.  Regulamin otwartego naboru,
c.  Załącznik nr 1 do regulaminu otwartego naboru – Wzór oferty współpracy,
d.  Załącznik nr 2 do regulaminu otwartego naboru – Wzór karty oceny formalnej,
e.  Załącznik nr 3 do regulaminu otwartego naboru – Wzór karty oceny merytorycznej,
f.  Załącznik nr 4 do regulaminu otwartego naboru – Wzór deklaracji współpracy

 

 

Załączniki:

 

- Ogoszenie o naborze.pdf

- Regulamin konkursu.docx

 

 

 

 


Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweOGŁOSZENIE o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008