aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 06 grudzień 2016 Odsłony: 3689

UCHWAŁA NR 413.2016
ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2016 r.


 


w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 r.
w zakresie kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Na  podstawie  art. 32 ust. 1 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998 r.  o samorządzie  powiatowym  (jednolity  tekst
ogłoszony  w Dz. U. z 2016 r.  poz.  814),  art. 15 ust. 2d  ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku
publicznego  i o  wolontariacie  (jednolity  tekst  ogłoszony  w Dz. U. z 2016 r.  poz.  1817),  Zarząd  Powiatu  Suskiego
uchwala, co następuje:


§ 1.

Na  stronie  internetowej  Starostwa  Powiatowego  w Suchej  Beskidzkiej,  w Biuletynie  Informacji  Publicznej
oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w budynku  Starostwa  Powiatowego  zamieszcza  się  ogłoszenie  o naborze  przedstawicieli
organizacji  pozarządowych  i podmiotów  wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego
i o  wolontariacie  na  kandydatów  do  komisji  konkursowej,  opiniującej  ofery  składane  w otwartym  konkursie  ofert
na  zadania  publiczne  Powiatu  Suskiego  na  2017 r.  w zakresie  kultury,sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i dziedzictwa
narodowego,  wspierania  i upowszechniania  kultury  fizycznej,  turystyki  i krajoznawstwa  oraz  ratownictwa
i ochrony ludności.


§ 2.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3.

Do  ogłoszenia,  o którym  mowa  w § 1 dołącza  się  wzór  formularza  zgłoszeniowego  na  członka  komisji
konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Suskiemu.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki do pobrania:

Nabor _rzedstawicieli_do_komisji_konkursowej_2017.pdf

 

 

 


Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweOgłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008