aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 06 grudzień 2016 Odsłony: 3826

UCHWAŁA NR 412.2016
ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2016 r.

 


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 r. w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.
Na  podstawie  art. 4 pkt  22 i art. 32 ust. 1 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998 r.  o samorządzie  powiatowym
(Dz. U. z 2016 r.  poz.  814)  oraz  art. 5 ust. 1,  art. 11 ust. 1 i  2 i  art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 r.
o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie  (t.  j.  Dz. U. 2016 poz.  1817)  oraz  Uchwały  Nr
0007/XXIII/158/2016  Rady  Powiatu  Suskiego  z dnia  27 października  2016 r.  w sprawie:  uchwalenia  programu
współpracy  powiatu  suskiego  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie  na  rok  2017,  Zarząd  Powiatu  Suskiego
uchwala co następuje:

 


§ 1. 1. Ogłasza się konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 r., w zakresie:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
c) turystyki i krajoznawstwa,
d) ratownictwa i ochrony ludności,
realizowane  przez  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty  o których  mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. 1. Ustala się kartę oceny merytorycznej oferty
2. Treść karty oceny merytorycznej oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Ogłoszenie  zamieszcza  się  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  internetowej
www.powiatsuski.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej (ul. Mickiewicza
19, ul. Kościelna 5b).


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Suskiemu.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do pobrania:

- Konkurs_ofert_2017.pdf

- Wzor_oferty.docx

- Wzor - Zal.5_1.docx

 

 

 


Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweOgłoszenie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludn
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008