aktualności :
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 03 listopad 2017 Odsłony: 2768

Sucha Beskidzka dnia 05.10.2017 r.

WB. 8023.13.2017

 

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Suchej Beskidzkiej za rok 2017 i 2018

 


Procedura postępowania prowadzona jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Uchwałą Nr 255.2016 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 25.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, regulaminu pracy komisji przetargowej oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania w dwóch etapach i ocena sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej:

za rok 2017 sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2017 r.

za rok 2018 sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2018 r.

oraz przedstawienie Zleceniodawcy pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania za dany rok, zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym lub odmowę wyrażenia opinii, gdy biegły rewident nie jest w stanie wyrazić opinii o badanym sprawozdaniu, przeprowadzonego zgodnie z wymogami art. 83 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (j.t.Dz.U.2017.1089) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.Dz.U.2016.1047 z późn.zm.) i zgodnie z krajowymi standardami badania.

3. Termin realizacji zamówienia:

- za rok 2017 badanie wstępne do 30.11.2017 r. badanie zasadnicze do 11.05.2018 r.

- za rok 2018 badanie wstępne do 30.11.2018 r. badanie zasadnicze do 10.05.2019 r.

4. Kryteria wyboru oferty:

Cena = 90%

Doświadczenie w badaniu jednostek ochrony zdrowia = 10%

5. Sposób przygotowania oferty:

zgodnie z opisem w załączonej specyfikacji.

6. Miejsce i termin złożenia ofert:

ofertę należy złożyć do dnia 16.10.2017 roku, do godziny 11.00 – Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b.

7. Warunki i termin płatności:

Płatne przelewem na rachunek bankowy zleceniobiorcy w terminie minimum 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia faktury zleceniodawcy.

Fakturę należy wystawić na :

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

ul. Szpitalna 22,   34-200 Sucha Beskidzka, NIP: 552-12-74-352

Załączniki :

- Specyfikacja do zapytania ofertowego

- Załącznik nr 1 do specyfikacji: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 do specyfikacji: projekt umowy

- Załącznik nr 3 do specyfikacji: wykaz usług                           Krzysztof Kołacz Sekretarz Powiatu

Powiat Suski

ul. Kościelna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

 

 

 

 

 

Sucha Beskidzka, dnia 05.10.2017 r.

WB.8023.13.2017

 

 

 

SPECYFIKACJA do zapytania ofertowego na : „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej”

 

I. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY.

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania w dwóch etapach i ocena sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej:

za rok 2017 sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2017 r.

za rok 2018 sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2018 r.

oraz przedstawienie Zleceniodawcy pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania za dany rok, zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym lub odmowę wyrażenia opinii, gdy biegły rewident nie jest w stanie wyrazić opinii o badanym sprawozdaniu, przeprowadzonego zgodnie z wymogami art. 83 ustawy                o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja              2017 r. (j.t.Dz.U.2017.1089) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.Dz.U.2016.1047 z późn.zm.) i zgodnie z krajowymi standardami badania.

 

1.1.Etap I Badanie wstępne:

 • zapoznanie się ze sprawami ogólnymi i prawno –organizacyjnymi,
 • ocena funkcjonowania systemu informatycznego w powiązaniu z systemem rachunkowości,
 • ustalenie ryzyka badania dla określenia wielkości prób,
 • ocena stosowanych zasad rachunkowości i funkcjonowania kontroli wewnętrznej, przedstawienie uwag i stwierdzonych nieprawidłowości,
 • poddanie badaniom kontrolnym ciągłości bilansowej,  zgodności stanów bilansów otwarcia, zgodności urządzeń księgowych w układzie systematycznym z ewidencją analityczną,
 • sprawdzenie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych korekt zaleconych przez biegłych rewidentów, badających sprawozdanie finansowe za poprzedni rok,
 • badanie ksiąg, w tym badanie podatków, składek ZUS i innych świadczeń,

1.2.Etap II Badanie zasadnicze:

 • badanie operacji i zdarzeń nietypowych,
 • badanie zdarzeń po dacie bilansu i ich usunięcia w sprawozdaniu finansowym
 • badanie ksiąg i podatków  nie objętych badaniem wstępnym,
 • ocena sytuacji majątkowej i finansowej za rok badany i porównanie osiągniętych wyników ekonomicznych z ostatnich dwóch lat,
 • zakończenie badania wydaniem pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za dany rok,
 • uzyskanie od kierownictwa jednostki oświadczenia o kompletności i rzetelności  rocznego sprawozdania finansowego objętego badaniem,

 

 

 

2. Dane finansowe i kadrowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,

ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

 

Rodzaj prowadzonej działalności : ochrona zdrowia

Stan na  31.12.2016 r.

 

L.p.

Pozycja

Dane

1

Liczba etatów

607

2

Roczne przychody ze sprzedaży (zł)

90 702 000

3

Suma bilansowa (zł)

47 761 000

4

Wynik finansowy za rok poprzedni (+,-)

213 000

5

Liczba kontrahentów

1 700

6

Liczba dokumentów księgowych rocznie

20 000

7

Liczba magazynów (szt.)

3

8

Liczba sklepów (szt.)

2

9

Liczba oddziałów

18

10

Sposób prowadzenia ksiąg

komputerowy

 

3. Do obowiązków Zleceniobiorcy  należy:

- przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania finansowego za 2017 r. i 2018 r.

- wydanie pisemnego sprawozdania sformułowanego w sposób jasny i jednoznaczny                       z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 i rok 2018 zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym lub odmowę wyrażenia opinii, gdy biegły rewident nie jest w stanie wyrazić opinii                       o badanym sprawozdaniu, zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz  nadzorze publicznym.

Zleceniobiorca i osoby, badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów do których mieli dostęp w toku prac.

4. Termin realizacji.

Badanie należy przeprowadzić w następujących terminach:

za rok 2017:

a) wstępne w terminie do 30.11.2017 r.

b) zasadnicze wraz z przekazaniem pisemnego sprawozdania z badania w terminie                       do 11.05.2018 r.

za rok 2018:

c) wstępne w terminie do 30.11.2018 r.

d) zasadnicze wraz z przekazaniem pisemnego sprawozdania z badania w terminie                       do 10.05.2019 r.

 

5. Wartość oferty ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (np. koszty dojazdów , delegacji itp.)

 

6. Warunki płatności :

Płatne przelewem na rachunek bankowy zleceniobiorcy w terminie minimum 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia faktury zleceniodawcy.

II   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 

1. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy  umieścić:

a)  dokładny adres oferenta (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),

b)  oznaczenie „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej” Nie otwierać przed 16.10.2017 r. godz. 1100

2. Oferta musi zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do specyfikacji),

b)  zaparafowany projekt umowy (dokument ten stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji),

c) wypełniony wykaz usług, polegających na wykonaniu co najmniej 5 badań sprawozdania finansowego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert                             w jednostkach ochrony zdrowia, publicznych szpitalach, podmiotach niepublicznych, których suma bilansowa w okresie badanym przekroczyła 30 mln zł, (wg załączonego wzoru – załącznik nr 3 do specyfikacji) wraz z załączeniem dowodu, czy zostały wykonane należycie i potwierdzeniem wielkości sumy bilansowej badanych jednostek,

d) informację o firmie i jej kierownictwie,

e) oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów niezależności wymaganego art. 74  ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j.Dz.U.2017.1089), pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

f) aktualny odpis z właściwego  rejestru wystawiony nie wcześniej niż                                       6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

g) odpis aktu rejestrowego Biura Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

h) umowa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej z tytułu  wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz  z poświadczonym przez oferenta tłumaczeniem na język polski.

5. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.   

6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i oferenta.

7. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i  oferenta.

a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z  oryginałem),

b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) oferenta, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
W przypadku udzielenia  pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

8. Oferent ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz  z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

10. Celem dokonania zmian bądź poprawek oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego                              w specyfikacji terminu składania ofert.

 

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz                   z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę.

12. Informacji i wyjaśnień związanych z przedmiotem zamówienia i prowadzonego postępowania udzielają :

1. Barbara Papież – Główna księgowa ZOZ w Suchej Beskidzkiej;  tel. 33-872-32-68 w godz. 9.00-13.00

2. Barbara Macias – Podinspektor Wydziału Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej tel.33-875-79-63 w godz. 8.00-14.00

 

III. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej jak w Rozdziale II pkt. 1 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 16.10.2017 r. do godz. 11.00 na Dzienniku Podawczym w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b.

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwarcia.

3. Oferta nie zawierająca wszystkich wymaganych załączników/dokumentów nie będzie brana pod uwagę przy ocenie złożonych ofert.

IV. ZASADY OCENY OFERT I WARUNKI UMOWY

 

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę punktów przyznanych, z kryteriów podanych poniżej.

Złożone oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

I. cena – 90%

II. doświadczenie zawodowe w badaniu jednostek ochrony zdrowia – 10%

RAZEM: 100%

Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100, zgodnie z posiadaną wagą, np. cena – waga 90% maksymalna ilość punktów 90.

I.Cena: oferta o najniższej cenie otrzyma 90 punktów

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

 

wartość oferty o najniższej cenie

---------------------------------------------     x 90 punktów

wartość oferty badanej

II.Doświadczenie zawodowe w badaniu jednostek ochrony zdrowia, oferta otrzyma liczbę punktów uzależnioną od ilości zrealizowanych badań, zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) zrealizowane badania w okresie ostatnich 5 lat, których suma bilansowa                         w okresie badanym przekroczyła 30 mln zł: 5 badań: 0 pkt,

b) zrealizowane badania w okresie ostatnich 5 lat, których suma bilansowa                         w okresie badanym przekroczyła 30 mln zł: 6 – 10 badań: 5 pkt,

c) zrealizowane badania w okresie ostatnich 5 lat, których suma bilansowa                           w okresie badanym przekroczyła 30 mln zł: 10 badań i więcej: 10 pkt,

Wyżej wykazane zostały punkty procentowe, co oznacza, iż nie podlegają one dalszemu przeliczeniu tylko zostają dodane wprost do punktów uzyskanych w kryterium cena.

Oferta, która otrzyma najwyższą łączną ilość punktów jest uważana za ofertę najkorzystniejszą.

2. Zasada wyboru oferty i udzielenia zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta spełnia łącznie następujące warunki :

a) została złożona w terminie, jest kompletna i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej specyfikacji;

b) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

3. Wybór Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu Suskiego.

 

4. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji. Ze strony zamawiającego jako zleceniodawca stroną umowy będzie Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka.

Załączniki do specyfikacji :

załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

załącznik nr 2 (projekt umowy)

załącznik nr 3 (wykaz usług)

 

 

Krzysztof Kołacz

Sekretarz Powiatu

 

Załącznik nr 1

 

 

_______________________________

(pieczęć nagłówkowa firmy)

 

 

 

Nazwa firmy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

z siedzibą

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie oferty

tel/fax _________________________

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej oferuję/oferujemy wykonanie  zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji za cenę:

 

netto ………..……zł(słownie………………………………………………………………………………………………………)

 

brutto …………….zł(słownie……………………………………………………………………………………………………..)

 

w tym:

 

1. za rok 2017 netto……………zł (słownie: ……………………………………………..), brutto………………zł (słownie:…………………………………………………).

Warunki płatności przelew __________dni (min. 30 dni)

 

2. za rok 2018 wynosi netto……………zł (słownie: ……………………………………………..), brutto………………zł (słownie:…………………………………………………).

Warunki płatności przelew __________dni (min. 30 dni)

 

 

 

 

___________________________

 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

 

Załącznik nr 2

PROJEKT UMOWY

O BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 

zawarta w dniu ___________ r. pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, reprezentowanym przez:

lek. Marek Haber – Dyrektor

zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą,

a _________________________ z siedzibą__________________________

reprezentowanym przez:

_________________________

zwanym  w dalszej treści Zleceniobiorcą

w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego WB.8023….2017 powiatu suskiego, zostaje zawarta umowa następującej treści:

 

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego:

za rok 2017 sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2017 r.

za rok 2018 sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2018 r.

oraz przedstawić Zleceniodawcy pisemne sprawozdania z przeprowadzonego badania za każdy rok odrębne, zawierające opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym lub odmowę wyrażenia opinii, gdy biegły rewident nie jest w stanie wyrazić opinii o badanym sprawozdaniu, przeprowadzonego zgodnie z wymogami art. 83 ustawy               o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja              2017 r. (j.t.Dz.U.2017.1089) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.Dz.U.2016.1047 z późn.zm.) i zgodnie z krajowymi standardami badania.

 

 

§ 2

1. Ustala się następujące zakresy przeprowadzenia prac:

1.1 Etap I Badanie wstępne:

zapoznanie się ze sprawami ogólnymi i prawno –organizacyjnymi,

ocena funkcjonowania systemu informatycznego w powiązaniu z systemem rachunkowości,

ustalenie ryzyka badania dla określenia wielkości prób,

ocena stosowanych zasad rachunkowości i funkcjonowania kontroli wewnętrznej, przedstawienie uwag i stwierdzonych nieprawidłowości,

poddanie badaniom kontrolnym ciągłości bilansowej,  zgodności stanów bilansów otwarcia, zgodności urządzeń księgowych w układzie systematycznym z ewidencją analityczną ,

sprawdzenie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych korekt zaleconych przez biegłych rewidentów, badając sprawozdanie finansowe za poprzedni rok,

badanie ksiąg, w tym badanie podatków, składek ZUS i innych świadczeń.

1.2 Etap II Badanie zasadnicze:

badanie operacji i zdarzeń nietypowych,

badanie zdarzeń po dacie bilansu i ich usunięcia w sprawozdaniu finansowym,

badanie ksiąg i podatków  nie objętych badaniem wstępnym,

ocena sytuacji majątkowej i finansowej za rok badany i porównanie osiągniętych wyników ekonomicznych z dwóch ostatnich lat,

zakończenie badania wydaniem pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za dany rok,

uzyskanie od kierownictwa jednostki oświadczenia o kompletności                                             i rzetelności  rocznego sprawozdania finansowego za dany rok.

 

§ 3

Badanie należy przeprowadzić w następujących terminach:

za rok 2017:

a) wstępne w terminie do 30.11.2017 r.

b) zasadnicze wraz z przekazaniem pisemnego sprawozdania z badania w terminie                       do 11.05.2018 r.

za rok 2018:

c) wstępne w terminie do 30.11.2018 r.

d) zasadnicze wraz z przekazaniem pisemnego sprawozdania z badania w terminie                       do 10.05.2019 r.

 

§ 4

1. Wynagrodzenie za przeprowadzenia badania i wydanie pisemnego sprawozdania za rok 2017 wynosi netto……………zł (słownie: ……………………………………………..), brutto………………zł (słownie:…………………………………………………). Zleceniodawca zobowiązuje się dokonać zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia na rachunek bankowy Zleceniobiorcy  w terminie …… dni od daty wykonania zlecenia.

 

2. Wynagrodzenie za przeprowadzenia badania i wydanie pisemnego sprawozdania za rok 2018 wynosi netto……………zł (słownie: ……………………………………………..), brutto………………zł (słownie:…………………………………………………). Zleceniodawca zobowiązuje się dokonać zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie …… dni od daty wykonania zlecenia.

 

§ 5

Prawa i obowiązki Zleceniobiorcy.

Badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym lub odmowę wyrażenia opinii, gdy biegły rewident nie jest w stanie wyrazić opinii o badanym sprawozdaniu następuje zgodnie z postanowieniami art. 83 ustawy z dnia 11 maja              2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (j.t.Dz.U.2017.1089), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.Dz.U.2016.1047 z późn.zm.) i zgodnie z krajowymi standardami badania.

Sprawozdanie z badania powinno być formułowane w sposób jasny i jednoznaczny.

Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności i działania związane ze sporządzeniem sprawozdania z badania.

Zleceniobiorca i osoby, badające w jego imieniu sprawozdanie finansowe, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów do których mieli dostęp w toku prac. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.

Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do wykonanej opinii na wszystkich polach eksploatacji bez odrębnego wynagrodzenia.

 

 

§ 6

Zleceniodawca zobowiązuje się do :

Udostępnienia Zleceniobiorcy sprawozdania finansowego i wszelkich innych dokumentów oraz udzielić  informacji i wyjaśnień, niezbędnych do sporządzania sprawozdania z badania.

Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania ze Zleceniobiorcą  w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania umowy,  a w szczególności:

informowania o terminach  inwentaryzacji znaczących składników majątkowych                 w celu umożliwienia udziału biegłego rewidenta w tych czynnościach,

ujawnienia wszelkich zobowiązań warunkowych oraz zdarzeń  jakie nastąpiły po dacie bilansu, a także innych ważnych zdarzeń rzutujących na rzetelność i prawidłowość sprawozdania  finansowego i ksiąg, których drogą badania nie da się ustalić,

korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian,

ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości wykonawców umowy w sprawach prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania wersji sprawozdania finansowego, w terminie umożliwiającym wykonanie zobowiązań wynikających                  z niniejszej umowy.

§ 7

Rozwiązanie umowy o badanie jest możliwe jedynie w sytuacji zaistnienia uzasadnionej podstawy, za którą uznaje się w szczególności:

wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu,

niedotrzymania warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii  negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii,

przekształcenia, zmiany właścicielskie, zmiany organizacyjne uzasadniające zmianę firmy audytorskiej lub nieprzeprowadzenia badania.

Różnice poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego.

§ 8

Zleceniodawca, przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wymóg określony w art. 66 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości został spełniony.

 

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosować się będzie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

§ 10

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 11

Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

Zleceniobiorca : Zleceniodawca:

 


Załącznik nr 3

Wykaz usług

L.p.

Rok w którym przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego

Nazwa i adres jednostki ochrony zdrowia      w której przeprowadzono badania sprawozdania finansowego

Suma bilansowa

jednostki ochrony zdrowia w której przeprowadzono badania sprawozdania finansowego

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

 

 

 

Do pobrania:

zapytanie ofertowe 2017.pdf

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

rozstrzygnicie zapytania ofertowego.doc


Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za rok 2017 i 2018
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008