aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 07 listopad 2017 Odsłony: 3039

 

Sucha Beskidzka, 05.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI

30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiat Suski, ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka.

 

I.2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest:

- Marek Marchiński tel. 033 875 78 36, k.niziolek@powiatsuski.pl lub osobiście
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5 b.

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 562 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. 2017 poz. 106) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.).

Niniejsze zapytanie zostaje opublikowane na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. www.portalogloszen.arimr.gov.pl

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest kontrola i nadzór wykonawczy nad pracami scaleniowymi w ramach realizacji projektów:

 1. Scalenie części obszaru wsi Łętownia etap III.” o powierzchni obszaru scalenia 1063,3400 ha,

 2. Scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka” o powierzchni obszaru scalenia 1442,5942 ha,

 

realizowanych przez Powiat Suski.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa

 

III.1 Zakres prac Inspektora nadzoru:

  1. bieżące kontakty z Wykonawcą prac scaleniowych,

  2. kontrolę postępu i jakości prac scaleniowych,

  3. dokumentowanie czynności nadzoru i kontroli w dziennikach robót scaleniowych,

  4. udział w spotkaniach i zebraniach dotyczących wykonania prac scaleniowych,

  5. uczestnictwo w komisyjnym odbiorze poszczególnych prac scaleniowych,

  6. rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu scalenia, w ramach udzielonego przez Starostę Suskiego pełnomocnictwa,

  7. wykonanie odbioru końcowego operatu scaleniowego.

 

III.2 Kod CPV: 71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli

 

III.3 Przedmiot zamówienia składa się z 2 części:

 

Część 1 - Kontrola i nadzór wykonawczy nad pracami scaleniowymi na części obszaru wsi Łętownia

 

Część 2 - Kontrola i nadzór wykonawczy nad pracami scaleniowymi na obszarze wsi Wysoka

 

 

III.3.1 Część 1

Kontrola i nadzór wykonawczy nad pracami scaleniowymi na części obszaru wsi Łętownia

 

Planowany termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 31.12.2019

 

Miejsce realizacji:

Powierzchnia obiektów objętych zakresem przedmiotu zamówienia

1063,3400 ha.

Powierzchnia gruntów rolnych objętych zakresem przedmiotu zamówienia

638,7900 ha.

Powierzchnia gruntów leśnych

354,8400 ha.

Ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym przed scaleniem

8278.

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego w każdym miejscu, w którym wymagane są czynności realizowane w ramach zamówienia, w tym w szczególności w siedzibie Zamawiającego, na terenie objętym postępowaniem scaleniowym oraz w siedzibach i miejscach wyznaczonych przez organy upoważnione do kontroli i rozliczania realizacji projektu, w ramach którego Wykonawca świadczy usługi, w zakresie świadczonej usługi.

Wykonawca zapewni, że na każde wezwanie Zamawiającego, w sprawach nie cierpiących zwłoki, Inspektor nadzoru będzie obecny przy wskazanych czynnościach, w czasie nieprzekraczającym liczby dni roboczych, od momentu wezwania przez Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą.

 

III.3.2 Część 2

Kontrola i nadzór wykonawczy nad pracami scaleniowymi na obszarze wsi Wysoka

 

Planowany termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 31.12.2019

 

Miejsce realizacji:

Powierzchnia obiektów objętych zakresem przedmiotu zamówienia

1442,5942 ha,

Powierzchnia gruntów rolnych objętych zakresem przedmiotu zamówienia

741,8940 ha,

Powierzchnia gruntów leśnych

653,2653 ha,

Ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym przed scaleniem

4437,

 

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego w każdym miejscu, w którym wymagane są czynności realizowane w ramach zamówienia, w tym w szczególności w siedzibie Zamawiającego, na terenie objętym postępowaniem scaleniowym oraz w siedzibach i miejscach wyznaczonych przez organy upoważnione do kontroli i rozliczania realizacji projektu, w ramach którego Wykonawca świadczy usługi, w zakresie świadczonej usługi.

Wykonawca zapewni, że na każde wezwanie Zamawiającego, w sprawach nie cierpiących zwłoki, Inspektor nadzoru będzie obecny przy wskazanych czynnościach, w czasie nieprzekraczającym liczby dni roboczych, od momentu wezwania przez Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą.

 

IV. Przewidywany termin realizacji zamówienia

 

IV.1 Część 1

od podpisania umowy o świadczenie usługi inspektora nadzoru do dnia 31.12.2019 r.

 

IV.2 Część 2

od podpisania umowy o świadczenie usługi inspektora nadzoru do dnia 31.12.2019 r.

 

 

V. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY

Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy załączony do niniejszego ogłoszenia (zał. nr 3)

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu

Do niniejszego postępowania mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

 1. Wykaże, iż posiada zawodowe uprawnienia geodezyjne w zakresie 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych,

 2. Przedłoży następujące dokumenty:

  1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg. załączonego do ogłoszenia zał. nr 1,

  2. Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenia wg. załączonego do ogłoszenia zał. nr 2,

  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają spisu do rejestru lub ewidencji,

  4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie zawodowych uprawnień geodezyjnych w zakresie 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

 1. cena ofertowa - 60%

 2. termin przyjazdu Inspektora nadzoru na wezwanie Zamawiającego w sprawach niecierpiących zwłoki od momentu wezwania Zamawiającego - 40%

 

Kryterium 1. „cena ofertowa”

Wartość punktowa ceny oferty będzie liczona wg. wzoru:

 

Cn

wartość punktowa= ----------------- x 60

Cb

 

Cn - cena oferty najniższej

Cb - cena oferty badanej

 

Kryterium 2. „termin przyjazdu Inspektora nadzoru na wezwanie Zamawiającego w sprawach niecierpiących zwłoki od momentu wezwania przez Zamawiającego”

W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, że maksymalny czas stawienia się Inspektora nadzoru do wskazanych czynności od momentu wezwania przez Zamawiającego wynosi 5 dni.

W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna punkty:

- oferta z terminem przyjazdu Inspektora nadzoru do czynności od momentu wezwania przez Zamawiającego w ciągu 5 dni otrzyma 0 pkt,

- oferta z terminem przyjazdu Inspektora nadzoru do czynności od momentu wezwania przez Zamawiającego w ciągu 4 dni otrzyma 10 pkt,

- oferta z terminem przyjazdu Inspektora nadzoru do czynności od momentu wezwania przez Zamawiającego w ciągu 3 dni otrzyma 20 pkt,

- oferta z terminem przyjazdu Inspektora nadzoru do czynności od momentu wezwania przez Zamawiającego w ciągu 2 dni otrzyma 30 pkt,

- oferta z terminem przyjazdu Inspektora nadzoru do czynności od momentu wezwania przez Zamawiającego w ciągu 1 dnia otrzyma 40 pkt.

 

Otrzymane punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane, wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty na podstawie kryteriów.

 

VIII. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. złożenie oferty tylko na jedną z części zapytania.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

IX. WARUNKI WYKLUCZENIA

Oferta podlega wykluczeniu w przypadku, gdy:

 1. jej treść nie odpowiada treści przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu,

 2. została złożona przez podmiot:

  1. niespełniający warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu,

  2. powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem.

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym - osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:

 1. uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w lini prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w lini bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 1. Została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.

 2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 3. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

 

XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 

XI.1 Ofertę należy złożyć w formie:

Pisemnej (osobiście w Starostwie powiatowym w Suchej Beskidzkiej – dziennik podawczy, listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka), w nieprzejrzystej kopercie lub elektronicznej (email:k.niziolek@powiatsuski.pl) podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także adnotację:

Odpowiedź kontrola i nadzór wykonawczy nad pracami scaleniowymi w ramach realizacji projektów „Scalenie części obszaru wsi Łętownia etap III.” oraz „Scalanie gruntów obszaru wsi Wysoka”. Nie otwierać do dnia 15.11.2017 godz. 11:00.

 

XI.2. Oferta winna być wyrażona cyfrowo i słownie.

 

XI.3. Ofertę na załączonym druku (Załącznik nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 15.11.2017 r., do godz. 10:00.

XI.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.11.2017 r. o godz. 11:00.

 

XI.6. Oferty otrzymane po terminie ich składania, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

XI.7. Okres związania ofertą: 30 dni

 

XI.8. Do oferty należy załączyć:

a) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1);

b) oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2)

 

Zamawiający lub Oferent może żądać powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot / podmioty biorące w nim udział wpłynęły na jego wyniki
w sposób sprzeczny z prawem.

 

 

XII ZAŁĄCZNIKI

 1. formularz cenowo - ofertowy

 2. oświadczenia

 3. wzór umowy

 

 

 

DO POBRANIA:

- Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru - ZAŁĄCZNIKI.zip

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe - inspektor nadzoru
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008