aktualności :
Admin Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 25 maj 2018 Odsłony: 1987

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Sucha Beskidzka, 05.11.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA
NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI
30 000 EURO


I. ZAMAWIAJĄCY
I.1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiat Suski, ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha
Beskidzka.
I.2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest:
- Marek Marchiński tel. 033 875 78 36, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub osobiście
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5 b.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na
podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. 2018 poz. 627), oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.).
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest kontrola i nadzór wykonawczy nad pracami scaleniowymi w
ramach realizacji projektu:
„Scalenie części obszaru wsi Łętownia etap III.” o powierzchni obszaru scalenia 1063,3400
ha,
realizowanych przez Powiat Suski.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa
III.1 Zakres prac Inspektora nadzoru:
a) bieżące kontakty z Wykonawcą prac scaleniowych,
b) kontrolę postępu i jakości prac scaleniowych,
c) dokumentowanie czynności nadzoru i kontroli w dziennikach robót scaleniowych,
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
d) udział w spotkaniach i zebraniach dotyczących wykonania prac scaleniowych,
e) uczestnictwo w komisyjnym odbiorze poszczególnych prac scaleniowych,
f) rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu scalenia, w ramach udzielonego przez
Starostę Suskiego pełnomocnictwa,
g) wykonanie odbioru końcowego operatu scaleniowego.


III.2 Kod CPV: 71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli
III.3 Przedmiot zamówienia
Kontrola i nadzór wykonawczy nad pracami scaleniowymi na części obszaru wsi
Łętownia
Planowany termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 31.12.2019
Miejsce realizacji:
Powierzchnia obiektów objętych zakresem przedmiotu zamówienia 1063,3400 ha.
Powierzchnia gruntów rolnych objętych zakresem przedmiotu zamówienia 638,7900 ha.
Powierzchnia gruntów leśnych 354,8400 ha.
Ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym przed scaleniem8278.
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego w każdym
miejscu, w którym wymagane są czynności realizowane w ramach zamówienia, w tym
w szczególności w siedzibie Zamawiającego, na terenie objętym postępowaniem
scaleniowym oraz w siedzibach i miejscach wyznaczonych przez organy upoważnione
do kontroli i rozliczania realizacji projektu, w ramach którego Wykonawca świadczy
usługi, w zakresie świadczonej usługi.
Wykonawca zapewni, że na każde wezwanie Zamawiającego, w sprawach nie
cierpiących zwłoki, Inspektor nadzoru będzie obecny przy wskazanych czynnościach,
w czasie nieprzekraczającym liczby dni roboczych, od momentu wezwania przez
Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą.
IV. Przewidywany termin realizacji zamówienia
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
od podpisania umowy o świadczenie usługi inspektora nadzoru do dnia 31.12.2019 r.
V. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY
Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy załączony do niniejszego ogłoszenia (zał.nr 3)


VI. Warunki udziału w postępowaniu
Do niniejszego postępowania mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:
1. Wykaże, iż posiada zawodowe uprawnienia geodezyjne w zakresie 5. geodezyjne
urządzanie terenów rolnych i leśnych,
2. Przedłoży następujące dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg.
załączonego do ogłoszenia zał. nr 1,
b) Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenia wg. załączonego do
ogłoszenia zał. nr 2,
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają spisu do rejestru lub
ewidencji,
d) Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie zawodowych uprawnień
geodezyjnych w zakresie 5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów i wag:
1. cena ofertowa - 60%
2. termin przyjazdu Inspektora nadzoru na wezwanie Zamawiającego w sprawach
niecierpiących zwłoki od momentu wezwania Zamawiającego - 40%
Kryterium 1. „cena ofertowa”
Wartość punktowa ceny oferty będzie liczona wg. wzoru:
Cn
wartość punktowa= ----------------- x 60
Cb
Cn - cena oferty najniższej
Cb - cena oferty badanej

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Kryterium 2. „termin przyjazdu Inspektora nadzoru na wezwanie Zamawiającego w sprawach
niecierpiących zwłoki od momentu wezwania przez Zamawiającego”
W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, że maksymalny czas stawienia się
Inspektora nadzoru do wskazanych czynności od momentu wezwania przez Zamawiającego
wynosi 5 dni.
W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna punkty:
- oferta z terminem przyjazdu Inspektora nadzoru do czynności od momentu wezwania przez
Zamawiającego w ciągu 5 dni otrzyma 0 pkt,
- oferta z terminem przyjazdu Inspektora nadzoru do czynności od momentu wezwania przez
Zamawiającego w ciągu 4 dni otrzyma 10 pkt,
- oferta z terminem przyjazdu Inspektora nadzoru do czynności od momentu wezwania przez
Zamawiającego w ciągu 3 dni otrzyma 20 pkt,
- oferta z terminem przyjazdu Inspektora nadzoru do czynności od momentu wezwania przez
Zamawiającego w ciągu 2 dni otrzyma 30 pkt,
- oferta z terminem przyjazdu Inspektora nadzoru do czynności od momentu wezwania przez
Zamawiającego w ciągu 1 dnia otrzyma 40 pkt.
Otrzymane punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane, wynik będzie
traktowany, jako wartość punktowa oferty.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w wyniku oceny oferty na podstawie kryteriów.
VIII. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IX. WARUNKI WYKLUCZENIA
Oferta podlega wykluczeniu w przypadku, gdy:
1. jej treść nie odpowiada treści przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu,
2. została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu,
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym - osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub
osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
na:
a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej,
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w lini prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
lini bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
3. Została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.
4. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
5. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia
okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron
umowy w sprawie zamówienia publicznego albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
XI.1 Ofertę należy złożyć w formie:
Pisemnej (osobiście w Starostwie powiatowym w Suchej Beskidzkiej – dziennik podawczy,
listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200
Sucha Beskidzka), w nieprzejrzystej kopercie lub elektronicznej
(email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także
adnotację:
Odpowiedź kontrola i nadzór wykonawczy nad pracami scaleniowymi w ramach
realizacji projektów „Scalenie części obszaru wsi Łętownia etap III.”. Nie otwierać do
dnia 24.05.2018 godz. 11:00.
XI.2. Oferta winna być wyrażona cyfrowo i słownie.
XI.3. Ofertę na załączonym druku (Załącznik nr 1) należy złożyć w terminie do dnia
30.05.2018 r., do godz. 10:00.
XI.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.05.2018 r. o godz. 11:00.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
XI.6. Oferty otrzymane po terminie ich składania, zostaną zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.
XI.7. Okres związania ofertą: 30 dni
XI.8. Do oferty należy załączyć:
a) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1);
b) Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2)
Zamawiający lub Oferent może żądać powtórzenia czynności albo unieważnienia
postępowania, jeżeli podmiot / podmioty biorące w nim udział wpłynęły na jego wyniki
w sposób sprzeczny z prawem.
XII ZAŁĄCZNIKI
1) formularz cenowo - ofertowy
2) oświadczenia
3) wzór umowy

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru.pdf

- zal 1 - formularz ofertowy.docx

- zal 2 oswiadczenia wykonawcy.docx

- zal 3 wzor umowy.docx

 

 

 


Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe - kontrola i nadzór wykonawczy nad pracami scaleniowymi w ramach realizacji projektu: „Scalenie części obszaru wsi Łętownia etap III.” o powierzchni obszaru scalenia 1063,3400 ha, realizowanych przez Powiat Suski
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008