aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 29 maj 2012 Odsłony: 3194

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podstawie art. 4 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz P.P.H. SŁARO sp. jawna, położonej                       w Zawoi, oznaczonej jako działki ewid. nr 22757/3 o pow. 0,0857 ha, 22785/1 o pow. 0,5257 ha, 22785/2 o pow. 0,4119 ha, 22795/6 o pow. 0,2679 ha, 22803/2 o pow. 0,0670 ha, 22805 o pow. 0,0115 ha, 22809/16 o pow. 0,3875 ha, 22809/19 o pow. 0,4865 ha, 22809/21 o pow. 0,0868 ha, 22809/22 o pow. 0,3910 ha oraz 22809/23 o pow. 0,0905 ha, Starosta Suski, zamierza zlecić wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości.

 1. Planowany termin wykonania: 29 czerwiec 2012 r.
  1. Kryterium oceny oferty:

Jedynym kryterium wyboru oferenta, będzie w 100% cena jednostkowa brutto.

 1. Termin składania ofert:

Oferty cenowe prosimy złożyć pisemnie  w siedzibie zamawiającego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19 w sekretariacie ( parter ) do dnia:  01 czerwca 2012 r. włącznie.

Zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta cenowa do Wydziału Geodezji – „Wykonanie operatu szacunkowego dla określenia wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zawoi”.

 1. Równocześnie informujemy iż:
 2. nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
 3. z oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa,
  w której zostaną określone szczegółowe warunki zamówienia,
 4. informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom
  e-mailem.

 

zapytanie-ofertowe-slaro_wykonanie_operatu_szacunkowego_2012.doc

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZAPYTANIE OFERTOWE
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008