aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 01 sierpień 2013 Odsłony: 2586

 

Sucha Beskidzka, dnia 30 lipiec 2013 r.

Znak: WG.6812.1.4.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

pozaustawowe na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

I. Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z koniecznością ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, Starosta Suski zamierza zlecić sporządzenie wyceny prawa własności nieruchomości oznaczonych jako:

1. działka ew. nr 9463/81 o pow. 0,0568 ha, położona w Suchej Beskidzkiej, objęta Księgą Wieczystą Nr KR1B/00066998/3,

2. działki ew. nr 872/8 o pow. 0,0185 ha, nr 872/9 o pow. 0,7791 ha, nr 872/10 o pow. 0,3613 ha, położone w Makowie Podhalańskim, objęte Księgą Wieczystą Nr KR1B/00067497/8,

3. działka ew. nr 9463/78 o pow. 0,0536 ha, położona w Suchej Beskidzkiej, objęta Księgą Wieczystą Nr KR1B/00067599/3.

4. działka ew. nr 9463/80 o pow. 0,0488 ha, położona w Suchej Beskidzkiej, objęta Księgą Wieczystą Nr KR1B/00067697/0.

II. Planowany termin wykonania:

Uzgodniony z rzeczoznawcą - najpóźniej do dnia: 20 września 2013 r.

III. Kryterium oceny oferty:

Jedynym kryterium wyboru oferenta, będzie w 100% cena jednostkowa brutto.

IV. Termin składania ofert:

Oferty cenowe prosimy złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19 w sekretariacie ( parter ) do dnia: 09 sierpnia 2013 r. włącznie.

Zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty ) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta cenowa do Wydziału Geodezji – „Wykonanie operatów szacunkowych dla określenia wartości prawa własności nieruchomości w celu ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa”.

V. Równocześnie informujemy iż:

1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych,

2. Z oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa,
w której zostaną określone szczegółowe warunki zamówienia,

3. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom
e-mailem.

VI. Do oferty należy dołączyć:

1. Kserokopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 174 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

3. Oświadczenie o posiadaniu aktualnie obowiązującego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zmierzających do określenia wartości nieruchomości,

4. Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ww. ustawy.

 

 

Z  poważaniem

STAROSTA  SUSKI

inż. Tadeusz Gancarz

Pliki do pobrania:

Formularz oferty-wycena dla ustalenia pierwszej oplaty z tytulu uzytkowania wieczystego

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZAPYTANIE OFERTOWE - W związku z koniecznością ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008