aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 11 wrzesień 2013 Odsłony: 4114

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 27 czerwca 2013 r. do 4 września 2013 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 9 posiedzeń zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2013 r. (4 uchwały)

 • w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2013 r. (6 uchwał)

 • w sprawie przekazania w zarząd czasowy drogi powiatowej Nr K 1710 ul. Turystyczna - ul. Zasypnica w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2013.

 • w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniach: 25.07.2013 r., 29.07.2013 r., 31.07.2013 r., 01.08.2013 r.

 • w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie przyznania nagrody rocznej dla zastępcy dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za rok 2012.

 • w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych Nr 2 w Sidzinie P. Maciejowi Zimoniowi.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.

 • w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.

 • w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.

 • w sprawie zaopiniowania wstępnego podziału nieruchomości, oznaczonej jako działka ewid. nr 9788/ 7, położonej w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie przyjęcia „Regulaminu Komisji Stypendialnej" powoływanej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", realizowanego przez Powiat Suski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9. 2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • w sprawie oddania w najem (ARiMR) lokalu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b.

 • w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o łącznej powierzchni 36,20 m2 (z przeznaczeniem na sklep ortopedyczny)

 • w sprawie wyrażenia zgody na zamontowanie skarbony stacjonarnej w holu głównym szpitala w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie powołania komisji stypendialnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" realizowanego przez Powiat Suski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu suskiego, wieloletniej prognozy finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2013 r.

 • w sprawie współorganizacji imprezy sportowej „I Bieg Pamięci Wojciecha Pazdura,, w dniu 01 września 2013 r. w Makowie Podhalańskim.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów najmu z dotychczasowymi podmiotami.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi podmiotami.

 • w sprawie zmiany uchwały Nr 455.2013 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 23.08.2013 r. w sprawie oddania w najem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b.

 • w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o łącznej powierzchni 213 m2 (z przeznaczeniem na warsztat samochodowy) oraz wydzierżawienie gruntu o powierzchni 276 m2 i 62 m2 (z przeznaczeniem na parking i plac manewrowy oraz trawnik).

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa: wejście poprzez zakładkę BIP na stronie internetowej starostwa: www.powiatsuski.pl lub bezpośrednio:  http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na zawarcie trzech umów tj. z inspektorem nadzoru oraz firmą geodezyjną na obsługę III etapu scalania gruntów w miejscowości Łętownia oraz umowy z firmą geodezyjną na aktualizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla terenu miasta Sucha Beskidzka,w ramach środków z rezerwy celowej budżetu wojewody małopolskiego.

 • Zatwierdził liczbę oddziałów klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/ 2014 (35 oddziałów klas pierwszych w sześciu Zespołach Szkół, z łączną liczbą 942 kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia)

 • Zaakceptował przedstawioną przez dyrektorów szkól ponadgimnazjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego propozycję podziału środków na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr roku szkolnego 2012/ 2013.

 • Z uwagi na brak podstaw prawnych negatywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Klubu Sportowego „Strzelec" Budzów o wsparcie finansowe przejazdu drużyny piłkarskiej na ogólnopolskie zawody odbywające się w dniu 10.07.2013 r. w Prószkowie k/ Opola.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie nawierzchni dróg powiatowych w gminie Stryszawa tj. w Hucisku, Kurowie, Stryszawie.

 • Udzielił P. mgr Maciejowi Zimoniowi - dyrektorowi Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych i majątkowych związanych z prowadzeniem i bieżącym utrzymaniem jednostki organizacyjnej w ramach jej planu finansowego na dany rok budżetowy. Upoważniono również P. mgr Macieja Zimonia do występowania przed organami administracji publicznej i innymi podmiotami jako inwestor w stosunku do nieruchomości będącej w zarządzie Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie stanowiącą własność powiatu suskiego.

 • Wyraził zgodę na zlecenie wykonania robót związanych z awaryjnym remontem przepustu pod drogą powiatową nr K1700 Jeleśnia - Pewelka - Hucisko w miejscowości Pewelka, na potoku „Kocurowi" ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg.

 • Wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługowo - Budowlanej „Transco" Adam Miernik z Łętowni wykonania prac na drodze powiatowej w miejscowości Naprawa, obejmujących remont trzech przepustów, wybranie rowów i ścięcie poboczy na niektórych odcinkach drogi - za kwotę 46 tyś. zł.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie wójta gminy Budzów o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Budzów, w granicach administracyjnych gminy.

 • Pozytywnie uzgodnił projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wieś Żarnówka oraz wieś Wieprzec w gminie Maków Podhalański.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej o zawarciu pierwszej umowy najmu hali sportowej z nowym podmiotem - F.H.U. Marago Agnieszka Niziołek.

 • Wyraził zgodę na podpisanie aneksu nr 14 do umowy nr VIII/ 339/ZDW/ 1158/03 z dnia 08 lipca 2003 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Suskim oraz Gminą Zembrzyce w przedmiocie współfinansowania przygotowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obejścia Zembrzyc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 956”. Na mocy niniejszego porozumienia powiat zobowiązuje się do pokrycia kosztów nabycia nieruchomości w wysokości 18 776 zł. 89/100 ze środków rezerwy ogólnej.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014.

 • Wyraził zgodę na wykonanie prac związanych z rozdziałem ciepłej wody w kotłowni gazowej pomiędzy starostwem powiatowym a Zespołem Szkół im. W. Goetla w Suchej B.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej wyrażono zgodę na przekazanie wnioskowanej kwoty 4 000 € z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji projektu MOVE w jednostce.

 • Wyraził zgodę na dofinansowanie zadania pn. modernizacja drogi dojazdowej i parkingu koło kotłowni szpitala w Suchej Beskidzkiej w kwocie 30 000 zł.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na odnowę nawierzchni na drodze powiatowej K1706 w miejscowości Zachełmna w gminie Budzów.

 • Wyraził zgodę na zakup serwera umożliwiającego wprowadzenie danych w ramach „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, powiatu suskiego".

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie portalowi Powiatsuski24 3 karnetów wejść na basen o wartości 101 zł. każdy z przeznaczeniem na nagrody dla trzech finalistek konkursu Miss Powiatu Suskiego 2013.

 • Wyraził zgodę na przekazanie 1000 zł. na nagrody dla wyróżniających się rolników ze wszystkich gmin powiatu suskiego i wręczenie ich podczas XII Dożynek Powiatowych Zawoja 2013.

 • Rozpatrzył wnioski dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu dotyczące organizacji pracy jednostek w roku szkolnym 2013/2014.

 • Postanowił wystąpić z wnioskiem o nagrodę kuratora oświaty dla Pana Zbigniewa Kołata - dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie.

 • Zaakceptował treść pozwu o zapłatę 52 582,70 zł. tytułem należnego powiatowi zwrotu części bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 • Zadecydował, że udział powiatu w kosztach budowy chodnika o długości 833 m w miejscowości Toporzysko przy drodze powiatowej Nr K 1683 stanowić będzie kwotę 110 tyś. zł., co stanowi 20% wartości zadania.

 • Wyraził zgodę na zawarcie z Panem Rafałem Hajdyła umowy- zlecenia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Hucisko, Targoszów w gminie Stryszawa za kwotę 9 tyś. zł. brutto.

 • Wyraził zgodę na przeznaczenie 30 000 zł ze środków rezerwy ogólnej na doposażenie ZS im. bł. P. Dańkowskiego w Jordanowie związane z nowym kierunkiem kształcenia (technik budownictwa) w tym na pokrycie kosztów usługi sprzątania do końca bieżącego roku.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej Zarządowi Powiatowego Koła Polskiego Związku Niewidomych w Suchej Beskidzkiej celem zorganizowania w dniu 8.10.2013 r. obchodów 50-lecia powstania koła.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia od 111 do 119)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008