aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 29 październik 2013 Odsłony: 3697

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 6 września do 23 października 2013 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2013 r. (3 uchwały )

 • w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2013 r. (4 uchwały)

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu, z dotychczasowym podmiotem (2 uchwały).

 • w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego Programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 • w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Starosty Suskiego w roku 2013.

 • w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej B. kolejnej umowy najmu z Fideltronik Poland sp. z o.o. na okres 3 lat.

 • w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Makowie Podhalańskim.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa: wejście poprzez zakładkę BIP na stronie internetowej starostwa: www.powiatsuski.pl lub bezpośrednio:  http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Odpowiednio do wniosków Dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej postanowił: a) zatwierdzić liczbę oddziałów klas I Szkół dla Dorosłych na rok szkolny 2013/ 2014, b) wyrazić zgodę na przydział 32 godzin nocnych w internacie Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej w roku szkolnym 2013/ 2014

 • Udzielił P. Jadwidze Fuja – Podinspektorowi ds. Kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Suskiego oraz P. Annie Witek – Inspektorowi w Wydziale Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w/m upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w Niepublicznym Medycznym Studium Zawodowym w Suchej B. działającego w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Dorosłych w Suchej B., przyznanej w roku 2012.

 • Wyraził zgodę na objęcie patronatu nad IV Maratonem Matematycznym oraz na wsparcie finansowe inicjatywy. Zadeklarowano kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu.

 • Wyraził zgodę na zwiększenie udziału powiatu w realizacji zadania przebudowy ul. Zasypnica w Suchej B. o kwotę 70 tys. zł. ze środków własnych powiatu. Łączny udział powiatu w w/w zadaniu wyniesie 370 tys. zł.

 • Wyrażono zgodę na zwiększenie o kwotę 27 tys. zł. środków na realizację robót związanych z remontem nawierzchni dróg powiatowych na terenie wsi Zachełmna. Fundusze pochodzić będą ze środków własnych powiatu. W sumie na realizację w/w zadania przeznacza się kwotę 367 tys. zł.

 • Wyraził zgodę na zlecenie Spółdzielni Socjalnej „Grosik” z Jordanowa  realizacji zadania - remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1669 Jordanów – Wysoka – Spytkowice – ul. Kolejowa za kwotę 37 tys. 500 zł. (brutto).

 • Wyraził zgodę na zlecenie firmie "Projektowanie i Nadzór Budowlany" z siedzibą w Makowie Podhalańskim wykonania projektu budowy mostu w Jachówce.

 • Udzielił dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej B. pełnomocnictwa do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy finansowej oraz do zaciągania zobowiązań finansowych na realizację projektu zatytułowanego WE LEARN TO TEACH BETTER złożonego w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszawa dla wsi: Stryszawa, Targoszów, Pewelka, Lachowice, Hucisko, Krzeszów, Kuków, Kurów.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie dyrekcji Zespołu Szkół im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim o zawarciu umowy najmu sali gimnastycznej z Beskidzkim Klubem Karate.

 • Zapoznał się z treścią informacji dyrekcji Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej o zawarciu umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem.

 • Wyraził zgodę na podpisanie z Zarządem Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki z siedzibą w Toruniu porozumienia, którego przedmiotem będzie przekazanie kwoty 2 000 zł. na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu (Pana J. L.) mieszkańca Stryszawy na Lekkoatletyczne Mistrzostwa Olimpijskie Weteranów w Brazylii.

 • Wyraził zgodę na: montaż barier w miejscowości Palcza na długości przebudowy chodnika (ok. 100 m.), wykonanie remontu przepustu w miejscowości Baczyn za kwotę ok. 30 tys. zł. oraz wykonanie odcinka 200 m asfaltu w miejscowości Stryszawa Górna  za kwotę 65 tys. zł.

 • Wyraził zgodę na wydatkowanie kwoty 54 tys. 354 zł. 90/100 ze środków rezerwy ogólnej na prace związane z termomodernizacją 10 obiektów powiatowych powiatu suskiego.

 • Przyjął do wiadomości informację o zawarciu przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej B. umowy najmu sektora hali sportowej z dotychczasowym podmiotem. Przedmiotem umowy jest sektor „B” hali sportowej, bez możliwości korzystania z natrysków, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych (gra w piłkę siatkową).

 • Wyraził zgodę na podpisanie z PUPH Otech Sp. z o. o. umowy na przeglądy, konserwację i ewentualne naprawy kotłowni gazowej w budynku powiatu na ul. Kościelnej 5b i ul. Mickiewicza 19.

 • Wyraził zgodę na wymianę rynien na budynku starostwa powiatowego na ul. Mickiewicza 19.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Suchej B.

 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie przez naczelnika wydziału organizacyjnego negocjacji dotyczących wymiany raz warunków nowych umów na korzystanie z telefonów komórkowych w sieci Play.

 • Przyjął do wiadomości treść sprawozdania z działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego „Kryta Pływalnia” w Suchej B. w okresie od stycznia do sierpnia 2013 roku, jak również prognozę przychodów i kosztów w okresie od września do grudnia 2013 roku.

 • Wyraził zgody na wydłużenie do 31 października 2013 r. realizacji umowy w ramach projektu „Program zwiększania wykorzystania źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie Natura 2000, Powiatu Suskiego".

 • Wyraził zgodę na montaż progów zwalniających na drodze powiatowej K1709 (Sidzina Górna) oraz K1714 (Makowska Góra) pod warunkiem wykonania w tym miejscu przez gminę Maków Podhalański oświetlenia.

 • Wyraził zgodę na wykorzystanie dróg powiatu suskiego w celu przeprowadzenia przez Automobilklub Krakowski „47 Rajdu Żubrów”.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego „Kryta Pływalnia” wyraził zgodę na zwiększenie w bieżącym roku budżetowym dotacji dla jednostki w kwocie 120 000 zł.

 • Rozpatrując wniosek Dyrektora ZS im. W. Witosa wyraził zgodę na podział na grupy zajęć z przedmiotów zawodowych w zawodzie kucharz oraz od II semestru na przedmiotach ogólnokształcących (biologia, chemia, fizyka) w klasie 1 szkoły zawodowej bez tworzenia dodatkowego oddziału.

 • Wyraził zgodę na wynajem sali sesyjnej w budynku starostwa dla: Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej w dniu 17.10.2013 r. oraz Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej w dniach 27- 28.11.2013 r.

 • Przychylił się do wniosku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, o przedłużenie umowy najmu pomieszczeń biurowych w budynku powiatu przy ul. Kościelnej 5b i zwrócił się do rady powiatu o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia od 120 do 123)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008