aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 11 luty 2014 Odsłony: 3910

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 30 grudnia 2013 r. do 29 stycznia 2014 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2013 r.

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2013 r. (2 uchwały)

 • w sprawie zatwierdzenia finansowego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz związanych z upowszechnieniem turystyki wśród młodzieży szkolnej, współorganizowanych i współfinansowanych przez powiat suski w 2014 roku.

 • w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za IV kwartał 2013 roku.

 • w sprawie określenia wytycznych zarządu powiatu suskiego dotyczących dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zawierających maksymalną kwotę dofinansowania oraz specjalności i formy kształcenia.

 • w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2013.

 • w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu budżetu powiatu suskiego na 2014 rok.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów najmu z dotychczasowymi podmiotami.

 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2014 Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie.

 • w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 13,90 m², 33,34 m² oraz 26,04 m² wraz z sprzętem medycznym.

 • w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.

 • w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2014 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu hali sportowej z Klubem Sportowym „Dąb” z Sidziny.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa: wejście poprzez zakładkę BIP na stronie internetowej starostwa: www.powiatsuski.pl lub bezpośrednio: http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem przejścia pomiędzy klatką schodową do pomieszczeń najmowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a korytarzem holu głównego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5B.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej na spotkanie z europosłem Czesławem Siekierskim w dniu 04 stycznia 2014 roku.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie wójta gminy Budzów o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  a) wsi Jachówka w gminie Budzów pod zabudowę mieszkaniową dla obszaru obejmującego działki 3381/27, 3389/5, 3389/6, 3410.

  b) wsi Palcza w gminie Budzów pod zabudowę mieszkaniowo – usługową dla obszaru obejmującego działki nr 840/2, 840/3, 842, 843, 845/7, 845/8, 1000/1, 1001/1.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie wójta gminy Zawoja o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja, którego celem jest wyznaczenie dla działek nr ewid. 21217/10, 21217/11, 21217/12, 21217/13, 21217/14, 21217/15, 21220/4, 21236/2, 21234/1, 21238, 21242, 21233/6, 16622/2, 16622/3, położonych w Zawoi terenów dla zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędnymi urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej.

 • Zatwierdził ofertę kształcenia w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej, Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej oraz Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

 • Wyraził zgodę na zawarcie na okres dwóch lat umowy z Zakładem Kominiarskim Roman Ormaniec na wykonanie usług kominiarskich w budynkach powiatu na ul. Kościelnej 5B, Mickiewicza 19 i Mickiewicza 31 (PUP).

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniach 09-10.01.2014 roku Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na użyczenie lokalu w budynku starostwa powiatowego przy ul. Kościelnej 5B Zarządowi Powiatowego Koła Polskiego Związku Niewidomych Okręg Małopolski w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na zawarcie umowy o przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych z F.H.U. „GRANIT-CENTRUM” Usługi Pogrzebowe – Kamieniarstwo Henryk Mirek.

 • Zatwierdził ofertę kształcenia Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie zawierającą 5 oddziałów.

 • Wyraził zgodę Zarządowi Koła Pszczelarzy Powiatu Suskiego Mioduszyna w Suchej Beskidzkiej na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniu 16.02.2014 roku na zorganizowanie spotkania pszczelarzy.

 • Pozytywnie zaopiniował wstąpienie do wspólnego karpackiego rejonu operacyjnego karetek zgodnie z ustaleniami przyjętymi na spotkaniu u wojewody małopolskiego w dniu 15.01.2014 roku.

 • Zatwierdził ofertę kształcenia na rok 2014/2015 w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim na poziomie 4 oddziałów (1 oddział LO, 2 oddziały technikum oraz 1 oddział szkoły policealnej dla dorosłych).

 • Wyraził zgodę na wydłużenie terminu płatności faktury za koszty eksploatacyjne w miesiącu styczniu 2014 roku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na zlecenie wykonania projektów technicznych remontu obiektów mostowych na drodze Nr K1702 Kuków – Krzeszów - Tarnawa w Tarnawie Dolnej, które będą remontowane w ramach środków z tzw. „schetynówek.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia od 133 do 136)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008