aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 01 kwiecień 2014 Odsłony: 4035

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 30 stycznia 2014 r. do 24 marca 2014 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 8 posiedzeń zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2014 r. (3)

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2014 r. (3)

 • w sprawie wykonania uchwały budżetowej powiatu suskiego na 2014 rok.

 • w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2013 dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie powiatu suskiego.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z Beskidzkim Klubem Karate z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym Podmiotem.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.

 • w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku.

 • w sprawie zmiany uchwały nr 538.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców.

 • w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń w budynku powiatu suskiego przy ul. Kościelnej 5b dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 • w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie.

 • w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zawodowej, niezawodowej rodziny zastępczej, do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz udział w procedurze kwalifikacyjnej.

 • w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 • w sprawie uchylenia uchwały Nr 509. 2013 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości dotacji na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

 • w sprawie:

  a) ustalenia stawki za okazjonalny najem sali konferencyjnej w budynku powiatu suskiego przy ul. Kościelnej 5b;

  b) ustalenia stawki czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku powiatu suskiego przy ul. Kościelnej 5b dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PODBABIOGÓRZE”;

  c) ustalenia wysokości stawki czynszu za najem pomieszczeń kuchennych w budynku powiatu suskiego przy ul. Kościelnej 5b w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie weryfikacji kwoty dotacji przekazanej za 2013 rok dla szkół niepublicznych kształcących w zawodach medycznych.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa: wejście poprzez zakładkę BIP na stronie internetowej starostwa: www.powiatsuski.pl lub bezpośrednio: http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Przyjął sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu suskiego za 2013 rok.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej związanej z zakupem samochodu na potrzeby projektu pn.: „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu suskiego”.

 • Wyraził zgodę na zlecenie niezależnej kancelarii prawnej zaopiniowania sposobu realizacji dodatkowego etapu programu solarnego pod względem zamówień publicznych.

 • Przyjął do wiadomości informację dyrektora ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej o zawarciu:

  a) kolejnej umowy najmu z Firmą „Granda Konsulting” Karol Dudziak, usługi prawne;

  b) kolejnej umowy najmu z Klubem sportowym LKS „Jałowiec”;

  c) pierwszej umowy najmu z osobą fizyczną.

  d) pierwszej umowy najmu z firmą Cheer Projekt Małgorzata Wrońska.

 • Zaakceptował zamiar zawarcia przez ZSO w Suchej Beskidzkiej pierwszych umów użyczenia z:

  a) Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, dużej sali gimnastycznej z przeznaczeniem na potrzeby przeprowadzenia X Turnieju Piłki Siatkowej drużyn jednostek OSP oraz PSP powiatu suskiego (jednorazowo w dniu 01.02.2014 r. w godz. 9.30 – 14.00);

  b) Stowarzyszeniem Zintegrowani – Niepokonani, małej sali gimnastycznej w celu promowania paraolimpijskiej dyscypliny sportowej – gry Boccia. Czas trwania umowy od 03.02.2014 r. do 31.12.2014 r.

 • Przyjął do wiadomości nowy cennik wynajmu sal i powierzchni w ZSO w Suchej Beskidzkiej, który został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 roku.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oraz modernizacji dróg wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych w ramach procesu zagospodarowania poscaleniowego na terenie wsi Łętownia (II etap scalenia gruntów).

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniu 22 lutego 2014 roku celem organizacji charytatywnego balu karnawałowego.

 • Wyraził zgodę na udostępnienie internetu Związkowi Niewidomych Okręg Małopolski w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na organizację warsztatów szkoleniowych pn. „Wiosenne Spotkania z Edukacją w Suchej Beskidzkiej” oraz nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej na powyższy cel.

 • Zaakceptował proponowany podział środków na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za I semestr roku szkolnego 2013/2014.

 • Postanowił o organizacji trzech spotkań informacyjnych z przyszłymi uczestnikami programu solarnego, w celu zapoznania ich z warunkami umowy.

 • Zatwierdził treść umowy jaka zostanie zawarta przez powiat suski z uczestnikiem programu oraz aneksu do umowy z dnia 11 sierpnia 2009 roku dla uczestników programu solarnego.

 • Przyjął do wiadomości informację o zawarciu przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z Ludowym Klubem Sportowym „Lachy” Lachowice – Hucisko oraz zawiadomienie o zawarciu pierwszej umowy najmu z osobą fizyczną.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniu 14.02.2014 roku Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej w celu przeprowadzenia debaty przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „Widzę-Reaguję-Pomagam” oraz w dniu 28.02.2014 roku PZDR w Suchej Beskidzkiej w celu przeprowadzenia szkolenia dla rolników z terenu powiatu suskiego w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

 • Przychylił się do propozycji zmiany Zarządzenia Starosty w zakresie ciągłości dokonywania odbiorów instalacji solarnych.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury związanej ze sprzedażą lokalu mieszkalnego Nr 3 przy ul. Szpitalnej 8A w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na przedłużenie terminu płatności faktury nr 19/WO/02/2014 z dnia 03.02.2014 r. za koszty eksploatacyjne za m-c luty 2014 r. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej do dnia 28.02.2014 roku.

 • Przychylił się do koncepcji budowy nowej sieci ciepłowniczej łączącej kotłownię Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b z budynkami Zespołu Szkół im. W. Goetla.

 • Zobowiązał Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju do wystąpienia do gminy Stryszawa o wydanie korespondencji prowadzonej z Firmą DROMIL odnośnie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K 1702 Kuków – Krzeszów – Tarnawa m. Krzeszów w celu rozpoczęcia działań związanych z możliwością legalizacji lub przejęcia zadania.

 • Wyraził zgodę na zlecenie kancelarii prawnej opracowania audytu odnośnie realizacji drogi powiatowej nr K 1677 Zubrzyca – Łętownia.

 • Zobowiązał naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu do udzielenia wójtowi gminy Bystra – Sidzina odpowiedzi pisemnej wskazującej, iż powiat nie może zwolnić z opłat związanych tj. za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą nazwy miejscowości z Bystra na Bystra Podhalańska.

 • Wyraził zgodę na dofinansowanie udziału Chóru Bel Canto w Programie „Śpiewająca Polska” kwotą 1600,00 zł. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły będą ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 • Zadecydował o udzieleniu wsparcia finansowego w celu wykonania niezbędnych prac remontowych oraz zakupu wyposażenia pracowni technikum budownictwa w ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie w wysokości 30 tys. zł. Środki finansowe na realizację pochodziły będą z rezerwy na doposażenie szkół i placówek oświatowych.

 • Przyjął do wiadomości informację o zawarciu przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej:

  a) kolejnej umowy najmu hali sportowej z przeznaczeniem na prowadzenie rozgrywek piłki nożnej halowej;

  b) pierwszej umowy najmu z Klubem Sportowym „KUSY” na halę sportową z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych – gra w piłkę ręczną;

  c) pierwszej umowy najmu z Studium Informatycznym na salę lekcyjną z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie dyrekcji Zespołu Szkół im. J. Kantego w Makowie Podhalańskim o zawarciu pierwszej umowy najmu sali gimnastycznej z nowym najemcą tj. Wiejskim Klubem Sportowym „GROM” Grzechynia z przeznaczeniem na prowadzenie spotkań treningowych juniorów – treningi piłki nożnej.

 • Zaakceptował zamiar zawarcia umowy użyczenia sali gimnastycznej przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Babia Góra” z Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniu 3 marca 2014 roku na zorganizowanie spotkania z uczestnikami dialogu technicznego pn.: „Ekonomiczne i niskoemisyjne rozwiązania mające na celu zapewnienie komfortu cieplnego pacjentom oraz personelowi szpitala ZOZ w Suchej Beskidzkiej”.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniu 7 marca 2014 roku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu suskiego celem zorganizowania spotkania założycielskiego Ruchu Młodzieżowego.

 • Postanowił, że w celu rozpatrzenia wniosków osób niepełnosprawnych o montaż instalacji solarnych należy utworzyć komisję z przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wydziału Środowiska i członka Zarządu Powiatu, której celem będzie rozpoznanie sytuacji materialnej i prawnej ww. osób.

 • Zaakceptował zawarcie umowy dotyczącej udzielenia przez gminę Bystra Sidzina pomocy rzeczowej powiatowi w formie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr K 1677 Zubrzyca – Bystra – Sidzina – Łętownia w m. Bystra i Sidzina – etap II.

 • Ustalił zasady dofinansowania w roku 2014 chodników przy drogach powiatowych budowanych przez gminy w wysokości 30% udziału samorządowego.

 • Zobowiązał naczelnika Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju do wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego w celu uzyskania w formie pisemnej informacji odnośnie dopuszczenia różnic w nazewnictwie projektu i pozwoleniu na budowę oraz rozeznania możliwości modyfikacji w zakresie jednostki prowadzącej przyszłe WTZ-y w Juszczynie.

 • Zaakceptował treść porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie w sprawie czasowego użyczenia odcinka drogi powiatowej Nr K1686 Łętownia – Naprawa w m. Naprawa.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na budowę drogi powiatowej w Tarnawie Dolnej, współfinansowanej w ramach tzw. „schetynówek”.

 • Przyjął do wiadomości informację o zawarciu przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym z Krakowa.

 • Zaakceptował zamiar zawarcia pierwszej umowy użyczenia przez dyrekcję Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Wadowicach.

 • Wyraził zgodę na objęcie patronatem i udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 3 tys. zł. na organizację i zakup nagród dla uczestników Maratonu Matematycznego i Konkursu Geograficznego. Wsparcie finansowe na powyższy cel zostanie udzielone ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli.

 • Udzielił dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej pełnomocnictwa do złożenia wniosku projektu „The art. as teaching tool” w ramach projektu ERASMUS+, Akcja 1. Mobilność kadry edukacyjnej szkoły.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej związanej z unieszkodliwianiem i transportem odpadów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu powiatu suskiego.

 • Udzielił P. Ewie Kawończyk – dyrektorowi Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej pełnomocnictwa do podpisania wniosku projektu ERASMUS PLUS.

 • Udzielił P. Janowi Zadora – dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej pełnomocnictwa do zawierania umów związanych z realizacją projektu: Program Innowacyjnego Nauczania Przyrody.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniu 21 marca 2014 roku Małopolskiemu Oddziałowi Regionalnemu – Suskie Biuro Powiatowe ARiMR w Suchej Beskidzkiej celem zorganizowania spotkania informacyjnego z rolnikami powiatu suskiego oraz Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej w dniu 26 marca 2014 roku celem zorganizowania szkolenia przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz współpracy interdyscyplinarnej na terenie powiatu suskiego.

 • Wyraził zgodę na przedłużenie terminu płatności faktury za koszty ogrzewania za m-c styczeń 2014 roku Zespołowi Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej do dnia 20.03.2014 roku.

 • Udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy w Suchej Beskidzkiej Krzysztofowi Cieżakowi do zawarcia umowy z Rejestrem Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie o udostępnienie informacji gospodarczych oraz do podejmowania wszelkich czynności związanych z wykonywaniem umowy,w szczególności do przekazywania i aktualizacji informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika z tytułu pieczy zastępczej przekazanych do ERIF BIG S.A.

 • Ustalił kwoty dofinansowań do budowy chodników w gm. Budzów, Zembrzyce, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Jordanów.

 • Ustalił zasadę współfinansowanie odnowy nawierzchni na drogach powiatowych w 2014 roku w proporcji 2:1 (powiat : gmina).

 • Postanowił przeznaczyć kwotę do 20 tys. zł. na regulację wylotu przepustu w okolicach posesji w Osielcu.

 • Wyraził zgodę dla Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej na przedłużenie terminu płatności faktur za koszty ogrzewania za m-c styczeń i luty 2014 r.

 • Przyjął do wiadomości:

  a) informację dyrekcji Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej o zawarciu kolejnych umów najmu z dotychczasowymi podmiotami, o zmianie stawek czynszu w umowach najmu hali sportowej oraz o zmianie umowy najmu;

  b) zawiadomienie dyrekcji Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim o zawarciu pierwszej umowy najmu pracowni informatycznej D-7 z nowym podmiotem.

 • Przyjął do wiadomości sprawozdanie roczne z działalności Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej w 2013 roku.

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia od 137 do 144)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008