aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 23 maj 2014 Odsłony: 3485

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 25 marca 2014 r. do 14 maja 2014 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 7 posiedzeń zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2014 r. (3 uchwały)

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2014 r. (4 uchwały)

 • w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.

 • w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.

 • w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu suskiego za 2013 rok.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej umowy najmu i dzierżawy na czas nieokreślony.

 • w sprawie zmiany uchwały nr 0063/II/529/06 z dnia 29.03.2006 r. w sprawie użyczenia nieruchomości.

 • w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczenia o powierzchni 20,93 m².

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia w budynku internatu Zespołu Szkół z Fundacją „Dla Ciebie Dla Mnie Dla Nas” z Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wznoszenia.

 • w sprawie przekazania sprawozdania finansowego powiatu suskiego za 2013 rok.

 • w sprawie weryfikacji kwoty dotacji przekazanej za 2013 rok dla szkół niepublicznych w typie szkoły technikum dla dorosłych i zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych.

 • w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2014 dla niepublicznych szkół działających na terenie Powiatu Suskiego, które zakończyły działalność w trakcie roku.

 • w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 38 m² przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z Panią Katarzyną Korczak – Kwiaciarnia „Magnolia” na prowadzenie działalności handlowej.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łętowni umów najmu z nowymi lub dotychczasowymi najemcami, gdy przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 • w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Pana Marka Habera, dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej K1695 Zawoja – Przysłop – Stryszawa.

 • w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej K1697 Kuków – Lachowice – Koszarawa.

 • w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej Nr K 1683 Jordanów – Toporzysko – Sidzina w m. Toporzysko na długości 322 mb.

 • w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej K1689 Budzów – Trzebunia – Stróża.

 • w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinków dróg powiatowych Nr K 1713 ul. Zamkowa – Rynek – Kościelna – Szpitalna – strona prawa na długości 120 mb i K 1711 ul. Hr. Tarnowskiego – Błądzonka – strona prawa na długości 510 mb.

 • w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej Nr K 1710
  ul. Turystyczna – Zasypnica od km 0+000 do km 0+420.

 • w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Suskiego.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa: wejście poprzez zakładkę BIP na stronie internetowej starostwa: www.powiatsuski.pl lub bezpośrednio: http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Dokonał podziału środków na doposażenie pracowni informatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu suskiego. (ZSO 30 tys. zł., ZS im. W. Goetla 40 tys. zł., ZS im. W. Witosa 40 tys. zł., ZS im. św. J. Kantego 30 tys. zł., ZS im. H. Kołłątaja 30 tys. zł..)

 • Wyraził zgodę na przygotowanie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę odwodnienia budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim.

 • Wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy uproszczonych planów urządzenia lasu.

 • Zaakceptował zamiar zawarcia pierwszej umowy użyczenia dyrekcji Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej z delegaturą kuratorium oświaty w Wadowicach.

 • Przyjął harmonogram działań w związku z roszczeniami gwarancyjnymi wobec firmy SKOBUD (wykonawcy budowy Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej).

 • Wyraził zgodę na udzielenie wykonawcom zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 zamówienia w przedmiocie czyszczenia jezdni na odcinkach dróg, przy których znajdują się chodniki.

 • Wyraził zgodę na zlecenie wykonania montażu krat zabezpieczających okna w budynku starostwa przy ul,. Kościelnej 5B.

 • Wyraził zgodę na objęcie patronatem przez Starostwo Powiatowe konferencji z okazji powstania Wojewódzkiego Oddziału Małopolskiego Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, nieodpłatne użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim oraz udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 1000 zł.

 • Udzielił P. Agacie Kopacz – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim pełnomocnictwa do złożenia zapotrzebowania na niezbędny sprzęt pielęgniarski oraz do podpisania umowy w sprawie przekazania sprzętu pielęgniarskiego, a także do dokonywania wszelkich innych czynności dotyczących wykonania przedmiotowej umowy, w ramach udziału w Komponencie III projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

 • Zaakceptował zamiar zawarcia przez dyrektor Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim pierwszej umowy użyczenia z Kołem Gminnym Związku Dużych Rodzin Trzy Plus.

 • Zdecydował o przystąpieniu do realizacji budowy warsztatów terapii zajęciowej w Juszczynie.

 • Postanowił przekazać kwotę 400 zł. tytułem wsparcia finansowego konkursu recytatorskiego i plastycznego „Jan Paweł jest wśród nas”. Środki pochodziły będą ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniu 16 maja 2014 roku Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej celem zorganizowania konferencji naukowej dla pielęgniarek i położnych.

 • Wyraził zgodę na czasowe zwiększenie zatrudnienia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej (1 etat psychologa w okresie od 8 maja do 31 sierpnia 2014 roku oraz 1 etat sekretarki w okresie od 23 lipca do 31 sierpnia 2014 roku).

 • Wyrażono zgodę na uruchomienie przetargu na pozimowe remonty dróg.

 • Przyjął do wiadomości informacje dyrekcji Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej o zawarciu kolejnej umowy najmu hali sportowej z Firmą Granda Konsulting, Karol Dudziak oraz o rozwiązaniu umów najmu z dwoma osobami prywatnymi.

 • Wyraził zgodę na dofinansowanie konferencji szkoleniowej pielęgniarek i położnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej kwotą 1500 zł.

 • Wyraził zgodę na dofinansowanie uroczystości Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej w dniu 24.05.2014 roku kwotą 2000 zł..

 • Wyraził zgodę na ufundowanie szabli będącej nagrodą w konkursie jeździeckim organizowanym przez Klub Sportowy „Bór” w Toporzysku.

 • Przyjął do wiadomości informację dyrekcji Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej o zmianie godzin najmu hali sportowej Małopolskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu.

 • Przyjął do wiadomości informację o braku podstaw do zmiany okresu obowiązywania umowy najmu zawartej przez dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie z osobą fizyczną, będącą pracownikiem tut. starostwa.

 • Postanowił dokonać przesunięcia środków w wysokości 10 tys. zł. z rezerwy na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie projektów obejmujących dostawę i montaż kompletnych instalacji solarnych dla 450 instalacji (docelowo 564) wraz z systemem monitoringu dla 100 instalacji z wymienionych powyżej.

 • Zaakceptował propozycję dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim w sprawie podziału środków na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów klas III.

 • Wyraził zgodę na przedłużenie terminu płatności faktury za koszty ogrzewania za m-c marzec 2014 roku Zespołowi Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na zwiększenie maksymalnej kwoty 5 tys. zł na prace związane z budową sieci internetowej i modernizacją instalacji elektrycznej w pomieszczeniach po byłym laboratorium WIORiN w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b o kwotę 2 380,00 zł brutto.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej o zawarciu pierwszej umowy najmu sali lekcyjnej oraz innych umów zawartych na dzień 31.03.2014 roku.

 • Wyraził zgodę na dofinansowanie jednostki OSP Sucha Beskidzka kwotą 10 tys. zł. z przeznaczeniem na wyposażenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej o zawarciu pierwszej umowy najmu sali lekcyjnej z Centrum Szkoleniowo – Doradczym „Kariera” oraz zawiadomienie dyrekcji Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim o zawarciu pierwszej umowy najmu sali lekcyjnej z firmą „ZDROWITA”.

 • Pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Ewy Kawończyk – dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie i zagospodarowanie środków z tytułu wynajmu pomieszczeń firmy Fitech Sp. z o.o. i Fideltronik Poland Sp. z o.o. na wykonanie niezbędnych prac remontowo – budowlanych w budynku warsztatów szkolnych.

 • Pozytywnie rozpatrzył wniosek Związku Harcerstwa Polskiego w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie odpłatności za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie wójta gminy Budzów o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Palcza w gminie Budzów.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia od 145 do 151)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008