aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 04 lipiec 2014 Odsłony: 3332

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 16 maja 2014 r. do 25 czerwca 2014 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 7 posiedzeń zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2014 rok. (3 uchwały)

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2014 rok. (3 uchwały)

 • w sprawie powołania komisji do szacowania szkód powstałych na drogach powiatowych powiatu suskiego.

 • w sprawie powołania komisji do szacowania szkód w obiektach kubaturowych powiatu suskiego.

 • w sprawie zwolnienia z całości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie (dotyczy pobytu jednego ucznia na zielonej szkole w dniach 2-7.06.2014 r.)

 • w sprawie użyczenia gminie Zawoja części wyposażenia i środków trwałych byłego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy.

 • w sprawie powołania komisji do likwidacji części majątku byłego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy.

 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2014.

 • w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 30 czerwca 2014 roku.

 • w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.

 • w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.

 • w sprawie powołania komisji oceniającej zgłoszone kandydatury do Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w BIP starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na przygotowanie przez prawnika i złożenie w odpowiednim terminie (do połowy czerwca br.) skargi o wznowienie postępowania w sprawie o zapłatę za budowę chodnika w miejscowości Krzeszów wraz z wnioskiem o zwolnienie powiatu z opłaty sądowej.

 • Zdecydował o skierowaniu skargi do firmy Solver Sp. z o.o. – wykonawcy inwestycji pn. „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, powiatu suskiego”.

 • Rozpatrzył wnioski dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu w zakresie arkuszy organizacyjnych szkół w roku szkolnym 2014/2015.

 • Zaakceptował zamiar zawarcia umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Wadowicach.

 • Przyjął do wiadomości informację dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej o zawarciu pierwszej umowy użyczenia hali sportowej z gminą Sucha Beskidzka.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniu 07.06.2014 roku Jednostce Strzeleckiej 3031 Sucha Beskidzka Związek Strzelecki „Strzelec” na zorganizowanie I Manewrów Strzelecko – Maltańskich.

 • Wyraził zgodę na przekazanie z rezerwy oświatowej kwoty 100 tys. zł. na program nauki pływania dla szkół ponadgimnazjalnych na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie basenu Małopolskiemu Związkowi Pływackiemu w dniu 15.06.2014 roku.

 • Wyraził zgodę na współorganizację oraz objęcie patronatem Starosty Suskiego dwóch imprez organizowanych przez Klub Orlika Wilki: 1) turnieju piłkarskiego drużyn mieszanych 02.06.2014 r., 2) turnieju piłkarskiego o PUCHAR WILKÓW 14.06.2014 roku. Postanowiono dofinansować nagrody dla najlepszych drużyn obu turniejów kwotą w wysokości 1500 zł.

 • Postanowił zawrzeć umowę z Panem Marcinem Karasiem na kwotę 1000 zł. netto na promowanie powiatu suskiego na mistrzostwach świata w biegach we Francji.

 • Przyjął do wiadomości informację dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej o zawarciu pierwszej umowy najmu ze Szkołą Tańca i Jogi.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grzechynia w gminie Maków Podhalański.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Toporzysko, gmina Jordanów w zakresie zmiany parametrów drogi powiatowej.

 • Pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej o zwiększenie budżetu placówki o kwotę 20 523,00 zł.

 • Zadecydował o zleceniu uprawnionej osobie wyceny wyposażenia byłego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy niepodlegającego likwidacji.

 • Wyraził zgodę na zmianę zapisów umowy użyczenia części budynku po byłym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej w zakresie rozliczania kosztów przeglądów technicznych poprzez zawarcie stosownego porozumienia.

 • Wyraził zgodę na zakup 5 kompletów znaków drogowych do oznakowywania miejsc niebezpiecznych za kwotę ok. 5 tys. zł..

 • Wyraził zgodę na uruchomienie przetargu na budowę mostu w miejscowości Jachówka na potoku celakowskim wzdłuż drogi powiatowej nr K1689 Budzów – Trzebunia – Stróża.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie przetargu na wykonanie nawierzchni z gminie Budzów i gminie Maków Podhalański zgodnie z zawartymi porozumieniami.

 • Wyraził zgodę na zawarcie umowy o dzieło w przedmiocie promowania powiatu suskiego przez Dawida Bartoszek na Mistrzostwach Świata w wędkarstwie muchowym. Umowa zostanie zawarta na kwotę 1200 zł. brutto.

 • Wyraził zgodę na sfinansowanie kosztów transportu poprzez zakup paliwa na wyjazd zespołu folklorystycznego Mała Ziemia Suska (jako zespół reprezentujący powiat suski) do miejscowości Linz na VI Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniach 14 i 15 czerwca 2014 roku Stowarzyszeniu „Malta – Służba Medyczna” Oddział Sucha Beskidzka, celem przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy dla mieszkańców powiatu suskiego.

 • Wytypował dwa obiekty mostowe wzdłuż drogi powiatowej nr K1699 do przebudowy w 2015 roku oraz wyraził zgodę na zlecenie opracowania dokumentacji technicznej wybranych obiektów.

 • Wyraził zgodę na udzielenie gminie Jordanów dofinansowania do budowy chodnika o wartości przetargowej 885 351,58 zł. w wysokości 30%.

 • Zadecydowano o zleceniu innemu wykonawcy wykonania dokumentacji projektowej:

  a) stabilizacji muru oporowego w miejscowości Sidzina;

  b) budowy ronda w m. Bystra – Sidzina;

  c) programu funkcjonalno – użytkowego Zawoja – Podpolice.

  Łączny koszt powyższych zadań wyniesie ok. 66 tys. zł.

 • Wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej związanej z wykonywaniem modernizacji ewidencji gruntów miejscowości Białka, Koszówka, Wieprzec w gminie Maków Podhalański oraz zawarcie umowy zlecenia na wykonanie warunków technicznych do modernizacji.

 • Wyraził zgodę na przedłużenie płatności faktury nr 87/WO/06/2014 z dn. 03.06.2014 r. za koszty eksploatacyjne za miesiąc czerwiec 2014 r. Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej o zawarciu pierwszej umowy najmu stołówki szkolnej z nowym podmiotem.

 • Postanowił zlecić ekspertyzę osuwisk w miejscowości Osielec.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu - (posiedzenia od 152 do 158)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008