aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 18 sierpień 2014 Odsłony: 3224

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 26 czerwca 2014 r. do 28 lipca 2014 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 6 posiedzeń zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2014 rok. (2 uchwały)

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2014 rok. (3 uchwały)

 • w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej Nr K1685 Pcim – Łętownia – Jordanów w miejscowości Łętownia od km 9+900 do km 10+900.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy użyczenia budynku internatu z Miejską Biblioteką Publiczną w Makowie Podhalańskim.

 • w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 44,30 m² powierzchni użytkowej.

 • w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 30 lipca 2014 roku

 • w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

 • w sprawie przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia małej sali fitness przynależącej do hali sportowej z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pracowni gastronomicznej nr 3 z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w BIP starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Pozytywnie zaopiniował zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej przy wale i na wale przeciwpowodziowym rzeki Skawy” w Zembrzycach.

 • Zadeklarował dofinansowanie 30% udziału finansowego gminy Stryszawa w realizacji budowy chodnika o długości 722 mb przy drodze powiatowej Nr K1700 w miejscowości Hucisko na odcinku drogi od km 7+620 do km 8+342.

 • Zdecydował, że w ramach naliczonych kar umownych wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji przetargowej obiektu mostowego w miejscowości Jachówka zostanie obniżone o 20%.

 • Zdecydował o wystosowaniu do firmy Dromil pisma wzywającego do napraw stwierdzonych usterek na drodze powiatowej nr K1677 Zubrzyca – Łętownia.

 • Zaakceptował proponowany przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i SOSW w Makowie Podhalańskim podział stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr roku szkolnego 2013/2014.

 • Zadecydował o zwiększeniu środków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej na remont sali przeznaczonej na laboratorium chemiczne o kwotę 26 tys. zł.

 • Pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Powiatowego Koła Polskiego Związku Niewidomych Okręg Małopolski w Suchej Beskidzkiej o nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniu 22.07.2014 roku na zorganizowanie spotkania roboczego z członkami koła.

 • Zatwierdził następującą liczbę oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej – 7 oddziałów w tym 1 oddział warunkowo, Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej – 8 oddziałów, w tym 2 oddziały warunkowo, Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej – 8 oddziałów, Zespół Szkół im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim – 1 oddział (warunkowo łączony: technik geodeta oraz technik usług fryzjerskich), Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie – 6 oddziałów, Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie - 4 oddziały w tym 2 oddziały warunkowo.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Zawoja w obrębie działki nr ewid. 20844/5.

 • Nie wyrażono zgody na rozłożenie na raty zobowiązania finansowego (kary umownej) wykonawcy zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych z języka niemieckiego zawodowego i matematyki dla uczniów Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Rozpatrzył wnioski dotyczące dotyczące montażu instalacji solarnych w ramach kontynuacji projektu zabudowy solarów na budynkach mieszkańców powiatu.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt umowy gminy Bystra - Sidzina w sprawie pomocy rzeczowej w formie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Budowa chodnika i zjazdów indywidualnych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr K1684 Jordanów – Mąkacz – Bystra w miejscowości Bystra” do wartości 50 tys. zł. oraz projekt umowy gminy Zembrzyce w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi suskiemu w formie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej chodnika przy drodze powiatowej Nr K1705 w m. Zembrzyce i Marcówka o wartości 30 tys. zł. w roku 2014 i 40 tys. zł. w roku 2015.

 • Wyraził zgodę na montaż progów zwalniających na drodze powiatowej Nr K1683 w miejscowości Toporzysko.

 • Zdecydował o zleceniu wykonania dokumentacji projektowych dwóch obiektów mostowych wzdłuż drogi powiatowej Nr K1699 Moszczanica – Ślemień – Lachowice Firmie „Budromost. Zakład Remontowo – Budowlany Jan Sobaniak” za kwotę 63 900,00 zł..

 • Postanowił wystąpić do rzeczoznawcy majątkowego o urealnienie kwoty wyceny lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku Nr 8A, przy ulicy Szpitalnej w Suchej Beskidzkiej oraz wyjaśnienie, dlaczego wyceny dokonano w oparciu o minimalne ceny aktów notarialnych.

 • Wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielcu w kwocie 15 tys. zł..

 • Wyraził zgodę na przedłużenie terminu płatności faktury VAT za koszty eksploatacyjne za m-c lipiec 2014 r. dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na przekazanie kwoty 1000,00 zł., ze środków przeznaczonych na pozostałą działalność na nagrody dla wyróżniających się rolników ze wszystkich gmin powiatu suskiego i wręczenie ich podczas XI Dożynek Powiatowych – Maków Podhalański 2014.

 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania przetargowego dla zadania pn.: „Budowa przyłącza ciepłowniczego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, łączącego kotłownię gazową Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b z budynkami Zespołu Szkół im. W. Goetla”.

 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania przetargowego dla zadania pn.: „Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej przy Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Juszczynie”.

 • Wyraził zgodę na wykonanie remontu pokrycia dachowego w budynku Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.

 • Postanowił przeznaczyć kwotę 1500 zł. na współfinansowanie filmu dokumentalnego „Babiogórscy – filmowy portret Urszuli Janickiej – Krzywdy” realizowanego przez Fundację Nowych Ujęć z Krakowa.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Zawoja – obszar terenu wsi Zawoja.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszawa.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia od 159 do 164)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008