aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 26 wrzesień 2014 Odsłony: 3531

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym     tj. od 30 lipca 2014 r. do 24 września 2014 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 7 posiedzeń zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2014 rok. (4 uchwały)

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2014 rok. (4 uchwały)

 • w sprawie powołania komisji do szacowania szkód.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnych umów najmu sali gimnastycznej z dotychczasowymi najemcami.

 • w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu suskiego, wieloletniej prognozy finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2014 r.

 • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń przez Zespół Opieki Zdrowotnej w suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pracowni gastronomicznej nr 3 z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnych umów najmu sali gimnastycznej z dotychczasowymi najemcami.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół
  im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 36 m² z P.H.U. „Plus”.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu, z tym samym podmiotem.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z firmą GOBEST Sp. z o.o.

 • w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego Programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pracowni gastronomicznej nr 3 z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

 • w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej K1700 Jeleśnia – Pewelka – Hucisko w związku z budową chodnika w m. Hucisko. Wyrażono zgodę na zawarcie stosownych porozumień z Gminą Stryszawa.

 • w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród starosty suskiego w roku 2014.

 • w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Makowie Podhalańskim.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w BIP starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na remont pomieszczenia w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej oraz na wyciszenie pomieszczeń terapeutycznych w placówce, za ogólną kwotę 4 tys. 180 zł. Środki na powyższy cel pochodzić będą z budżetu jednostki.

 • Wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej na zadanie związane z remontem nawierzchni na drodze powiatowej Nr K 1686 Łętownia – Naprawa.

 • Wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej na zimowe utrzymanie dróg w powiecie suskim w sezonie zimowym 2014/ 2015.

 • Wyraził zgodę na wydłużenie do dnia 11.09.2014 r. okresu umownego na wykonanie prac projektowych dla nowych uczestników programu solarnego.

 • Upoważnił P. Jana Woźnego – wicestarostę suskiego oraz P. Pawła Dyrcza – Naczelnika Wydziału Środowiska tut. urzędu do prowadzenia negocjacji w ramach projektu „Plany gospodarki niskoemisyjnej dla 8 gmin w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego”, w tym ewentualnego rozszerzenia wniosku o dofinansowanie dla gminy Bystra – Sidzina.

 • Zapoznał się z treścią informacji dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej w zakresie zawartych przez jednostkę kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami jak również informacją o zmianie w umowie najmu ze Śląską Federacją Sportu w Katowicach.

 • Wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury zmierzającej do nieodpłatnego przekazania gminie Zawoja w formie darowizny części nieruchomości gruntowej położonej w Skawicy, oznaczonej jako dz. ewid. nr 7550 pod warunkiem, że koszty podziału, jak również opłaty notarialne i sądowe poniesie nabywca.

 • Odpowiednio do wniosku zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej postanowił wyasygnować kwotę 500 zł., ze środków budżetu powiatu  z przeznaczeniem na naprawę mechanizmu uruchamiającego stalową żaluzję antywłamaniową drzwi wejściowych do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy.

 • Dokonując ponownej analizy sytuacji na osuwisku Nr 1 i Nr 2 w Górnym Osielcu ustalono, że wykonana zostanie na osuwisku Nr 2 odkrywka w miejscu osunięcia drogi, celem stwierdzenia czy wykonane zostało gwoździowanie dołem drogi.

 • Rozpatrzył wnioski dyrektorów szkół dotyczące organizacji pracy szkół w bieżącym roku szkolnym.

 • Rozpatrzył wnioski mieszkańców w zakresie udziału w programie solarnym obejmującym montaż dodatkowych instalacji.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na remont nawierzchni dróg w gminie Stryszawa w miejscowości Krzeszów oraz w miejscowości Pewelka.

 • Wyraził zgodę na zawarcie umowy – zlecenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości: Białka, Wieprzec, Kojszówka w gminie Maków Podhalański, za kwotę 25 tys. zł.

 • Wyraził zgodę na przyznanie 25 godzin nocnych w Internacie Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.

 • Zaakceptował przedstawioną przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej propozycję wprowadzenia zmian w opłacie za zakwaterowanie w internacie szkoły:

  a) dla studentów w wysokości 250 zł. miesięcznie + 8% VAT – od 01 października 2014 r.,

  b) dla młodzieży szkolnej w wysokości 80 zł. miesięcznie - od 01 stycznia 2015 roku oraz opłaty gwarancyjnej, podlegającej zwrotowi na dotychczasowym poziomie (50 zł.).

 • Przyjął do wiadomości informację dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej w przedmiocie wynajęcia hali sportowej i sali fitness oraz oraz zawarcia pierwszej i kolejnych umowy najmu.

 • Wyraził zgodę na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali gimnastycznej z Komendą Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej celem doskonalenia zawodowego pracowników.

 • Wyraził zgodę na:

  a) na zawarcie z firmą Bram-Bud z Krakowa umowy na budowę sieci ciepłowniczej pomiędzy budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b, a Zespołem Szkół im. W. Goetla, za kwotę 352 tys. zł. brutto.

  b) zawarcie z umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na budowę sieci ciepłowniczej pomiędzy budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b, a Zespołem Szkół im. W. Goetla, za kwotę 1 ÷ 2% wartości zadania.

  c) zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizowanej inwestycji budowy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Juszczynie, za kwotę 1 ÷ 2% wartości zadania,

  d) wykonanie remontu nawierzchni 480 m odcinka drogi w miejscowości Zachełmna od skrzyżowania z drogą wojewódzka, za kwotę 152 tys. zł. przy deklarowanym udziale gminy Budzów w kosztach wykonania zadania na poziomie 82 tys. zł.

  e) generalny remont przepustu w m. Stryszawa, w pobliżu granicy z Krzeszowem.

f) zlecenie wykonania prac tj. bariera razem z przepustem, osuwisko, skarpa oraz remont chodnika nawierzchni przy OSP w Zembrzycach jako robót dodatkowych firmie Drogbud.

 • Postanowił zlecić rzeczoznawcy majątkowemu powtórne wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Szpitalnej 8A w Suchej Beskidzkiej.

 • Zadecydował o zleceniu wykonania audytu realizacji projektu solarnego uprawnionemu audytorowi.

 • Upoważnił Pana O. Kierskiego – dyrektora Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej do dokonywania wszelkich czynności prawnych dotyczących zgłoszenia oraz uzyskania pozwolenia na realizację zadań związanych z remontem pokrycia dachowego na budynku pływalni oraz do przygotowania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu dotyczącego remontów obiektów sportowych ogłaszanego przez ministerstwo sportu.

 • Pozytywnie zaopiniował wykorzystanie drogi K1706 Stronie – Zachełmna – Budzów w celu przeprowadzenia rajdu samochodowego (48 Rajd Żubrów) na odcinku Zachełmna – Gwiżdżówka, w dniu 25.10.2014 r.

 • Zaakceptował następujący zakres kształcenia dla dorosłych:

  a) w ZS im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim – 2 oddziały po 35 słuchaczy rocznej szkoły policealnej;
  b) w ZS im. W. Witosa 2 oddziały tj. 1 oddział - 39 osób - szkoła policealna, 1 oddział - 30 osób - liceum.

 • Wyraził zgodę na utworzenie dodatkowego oddziału klasy I zasadniczej szkoły zawodowej wielozawodowej w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.

 • Pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej o sfinansowanie oferty reklamowej schroniska w Przewodniku Turystycznym „Sucha Beskidzka” wydawanym przez Urząd Miasta w Suchej Beskidzkiej. Koszt reklamy na połowie strony formatu A5 wyniesie 500 zł netto.

 • Wyraził zgodę na podjęcie działań mających na celu udrożnienie przepustów kanalizacji deszczowej, które podczas ulewnych deszczy powoduje przenikanie wody do piwnicy zalewając posadzki i powodując wilgoć w pomieszczeniach archiwalnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na przekazanie ufundowanego sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej, jako nagrody za wygranie współzawodnictwa sportowego szkół w powiecie suskim, w ramach licealiady 2013/ 2014.

 • Wyraził zgodę na pokrycie kosztów zakupu benzyny związany z wizytą delegacji strażaków Komendy Powiatowej PSP wraz z przedstawicielami OSP w niemieckim powiecie Südwestpfalz, z którym powiat suski współpracuje.

 • Udzielił pełnomocnictwa członkom Zarządu Powiatu Suskiego P. Janowi Woźnemu i P. Zofii Wągiel oraz naczelnikowi wydziału środowiska Pawłowi Dyrczowi razem i każdemu z osobna do występowania w charakterze strony przed Sądem Okręgowym w Krakowie w sprawie z powództwa firmy Solver Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach o zapłatę przeciwko powiatowi suskiemu.

 • Udzielił radcom prawnym: P. Annie Łabuda oraz P. Tomaszowi Tlałka – wspólnie oraz każdemu z osobna pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu suskiego przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej w postępowaniach pojedynczych w sprawach o zapłatę przeciwko firmie Solver Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

 • Przyjął sprawozdanie z działalności Krytej Pływalni w za okres od I – VIII 2014 roku wraz  z prognozą przychodów i kosztów w okresie od września do grudnia 2014 roku.

 • Udzielił pełnomocnictwa P. Ewie Kawończyk dyrektorowi Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej do podpisania umowy oraz składania oświadczeń dotyczących wsparcia finansowego w związku z realizacją projektu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna.

 • Negatywnie rozpatrzył ofertę Fundacji Fabryka Aktywności Młodych z siedzibą w Gorzowie o dofinansowanie zadania publicznego pn. „Sucha Beskidzka Fabryką Dobra” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli z pominięciem konkursu ofert.

 • Wyraził zgodę na zawarcie z Firmą Usługowo – Budowlaną „Transco” z Łętowni umowy na rekultywację gruntów na terenie wsi Łętownia.

 • Wyraził zgodę na zawarcie umowy na dostosowanie baz danych EGiB do obowiązujących przepisów z firmą Geobit z Chorzowa.

 • Wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy z Krakowskim Biurem Geodezji Terenów Rolnych dotyczącego III etapu scalania gruntów.

 • Przyjął do wiadomości informację o zawarciu:

   • pierwszej umowy najmu sali gimnastycznej z nowym najemcą przez dyrektora Zespołu Szkół im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim

   • kolejnej umowy najmu hali fitness przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

 • Zadecydował o podpisaniu aneksu do umowy użyczenia zawartej z gminą Zawoja oraz podjęciu kroków związanych z obniżeniem ceny i powtórnym ogłoszeniem sprzedaży sprzętu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

 • Odpowiednio do wniosku Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na przeprowadzenie prac remontowych polegających na pomalowaniu ścian i schodów z barierką w pomieszczeniach objętych umową najmu oraz na współfinansowanie przez starostwo powiatowe tego remontu w kwocie do 1 tys. zł.

 • Przychylił się do wniosku o rozłożenie na raty należności wynikających  z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu skarbu państwa za lata 2011 – 2014.

 • Zdecydował o współfinansowaniu regulacji stanu prawnego dróg powiatowych oraz wszczęcia procedury przetargowej w tym zakresie.

 • Przyjął zawiadomienie dyrekcji Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie o zawarciu pierwszej umowy najmu pomieszczenia o pow. 10 m² z nowym podmiotem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej starostwa w dniu 11 października br. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Stryszawie na zorganizowanie spotkania dla rzeźbiarzy i twórców ludowych biorących udział w konkursie rzeźbiarskim Patroni Naszych Kościołów.

 

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z pracy zarządu w okresie międzysesyjnym.

1. Budowa chodnika w miejscowości Krzeszów.

W związku z realizacją w minionej kadencji ww. zadania bez wymaganego przetargu, brakiem ze strony powiatu pozwolenia na budowę, zatajeniem niewykonania studni odwadniających i separujących olej o wartości ok. 200 000 zł, brakiem nadzoru nad przebiegiem inwestycji i innymi nieprawidłowościami, Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej wszczęła śledztwo w przedmiotowej sprawie.

2. Budowa i użytkowanie Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej

Po upadłości wykonawcy pływalni firmy Skobud ogłoszonej w kwietniu br., w miesiącu wrześniu br. podczas tygodniowej przerwy technicznej starostwo powiatowe dokonało niezbędnych napraw pokrycia dachowego wydatkując na ten cel z budżetu powiatu kwotę 100 990 zł brutto. Pozostałe niewykonane naprawy gwarancyjne skosztorysowano na kwotę 254 tys. zł brutto. Zarząd powiatu wystąpił do syndyka masy upadłościowej firmy Skobud o zwrot poniesionych kosztów oraz zabezpieczenie kwoty na pozostałe remonty. W związku z bezpodstawnym zwrotem w roku 2008 złożonego w starostwie zabezpieczenia gwarancyjnego na okres 10 lat tj. do 31.12.2014 roku, zleceniem wykonania licznych robót dodatkowych, a także innymi uchybieniami w prowadzeniu tej inwestycji Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej wszczęła stosowne śledztwo.

Jednocześnie trwa kontrola budowy i użytkowania krytej pływalni przez inspektora Najwyższej Izby Kontroli, który bada całość tych zagadnień i za kilka tygodni przedstawi swój raport. Ponadto inspektor NIK zawnioskował o sprawdzenie jakości wykonania inwestycji przez PINB w Suchej Beskidzkiej, w wyniku czego inspektorat nakazał wykonanie określonego zakresu robót do końca 2015 r.

3. Budowa drogi powiatowej Zubrzyca – Łętownia.

W wyniku przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego oraz opinii biegłego inżyniera Tadeusza Surówki, powstał przyjęty przez zarząd powiatu program naprawczy, który obecnie realizuje firma Drogbud. Program obejmuje m.in. frezowanie i ponowne położenie fragmentu nowej nawierzchni. Jednocześnie zamknięto rozliczenie końcowe zadania z urzędem marszałkowskim. Zespół rozliczający UM ze względu na błędy przetargowe i zmiany zakresu robót w początkowej fazie realizacji inwestycji zastosował tzw. korektę finansową zmniejszając dotację unijną o ponad 600 tys. zł.

4. Stabilizacja osuwiska nr 1 i nr 2 w Osielcu.

Zarząd powiatu w uzgodnieniu z komisją drogownictwa zlecił biegłemu T. Surówce zbadanie przebiegu realizacji w minionych kadencjach obydwu zadań. Biegły przedstawił wyniki badań na posiedzeniu zarządu oraz podczas wizji w terenie z udziałem przedstawicieli gminy Jordanów. W przypadku osuwiska nr 1, gdzie uwidoczniły się pęknięcia środka jezdni biegły stwierdził brak w starostwie powiatowym dokumentacji z przebiegu robót, chociaż wywiad środowiskowy w terenie wskazuje na właściwe ich realizowanie. Zdaniem biegłego zasadniczy wpływ na zachowanie się tego fragmentu drogi może mieć wykonany oddolnie przez jednego z mieszkańców nasyp wraz z parkingiem, bez wymaganych uzgodnień ze starostwem. Biorąc pod uwagę skandaliczną sytuację braku dokumentacji przebiegu robót w zasobach starostwa, starosta suski polecił naczelnikowi wydziału inwestycji wystąpić do wojewody małopolskiego z zapytaniem, czy jest w posiadaniu przedmiotowej dokumentacji, z uwagi na to, że urząd wojewódzki pośredniczył w sfinansowaniu robót w 80%.

W przypadku osuwiska nr 2, którego ponowne uruchomienie nastąpiło w maju br., biegły stwierdził, że brak właściwego nadzoru nad realizacją zadania, dokonanie odbioru robót jedynie przez wykonawcę bez udziału starostwa powiatowego, jak również brak reakcji ówczesnego starosty i wydziału inwestycji na pismo sugerujące niewystarczający zakres prac odwodnieniowych przedmiotowego zadania. W minionym tygodniu dokonano także zasygnalizowanej przez geologa wojewódzkiego i biegłego sądowego odkrywki, która potwierdziła wykonanie elementów umocnienia zwanych gwoździowaniem. Nadal jest prowadzone ustalanie zakresu wykonanych robót.

5. Finansowanie inwestycji zrealizowanych w minionych kadencjach.

W trakcie analiz realizacji wymienionych wyżej zadań oraz innych inwestycji regularnie pojawia się element braku dbałości o właściwy montaż finansowy wykonywanych zadań. Przykładowo zlecając budowę chodnika w Krzeszowie za 1 052 tys. zł nie spisano porozumień z gminą Stryszawa w sprawie jakiejkolwiek partycypacji w zadaniu, chociaż obowiązywała uchwała zarządu z 2010 r. określająca maksymalny udział powiatu na 10%. Należy podkreślić, że gmina zabezpieczyła co najmniej 400 tys. udział własny w zadaniu, jednak powiat zrezygnował z przyjęcia tych środków.

Kolejnym przykładem jest organizowanie źródeł finansowania dla dużych projektów modernizacji dróg powiatowych z wykorzystaniem środków unijnych. Dziś wiemy, że w innych powiatach Małopolski podpisywano stosowne dokumenty przed uruchomieniem robót i udział własny samorządów wynosił najczęściej 50% powiat i 50% gmina. Brak zastosowania tego rodzaju reguł gospodarki finansowej w minionych kadencjach, spowodował zwiększenie zadłużenia powiatu w granicach od kilku do kilkunastu milionów zł.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia od 165 do 171)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008