aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 04 listopad 2014 Odsłony: 3180

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 25 września 2014 r. do 29 października 2014 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2014 rok. (3 uchwały)

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2014 rok. (3 uchwały)

 • w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej Nr K1690 ul. Sportowa w Makowie Podhalańskim.

 • w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.

 • w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych, kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej, niezawodowej rodziny zastępczej, do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz udział w procedurze kwalifikacyjnej.

 • w sprawie ustalenia stawek za dysponowanie nieruchomościami będącymi
  w zasobie powiatu suskiego.

 • w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami będącymi w zasobie nieruchomości powiatu suskiego.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pracowni gastronomicznej nr 3 z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

 • w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym najemcą.

 • w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku Nr 8A przy ul. Szpitalnej w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie wyrażenia zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz gminy Zawoja składników mienia ruchomego powiatu suskiego będącego wyposażeniem Schroniska Młodzieżowego w Zawoi, obecnie zbędnym.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w BIP starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na podpisanie umowy o partnerstwie na mocy, której strony umowy (burmistrz Makowa Podhalańskiego oraz powiat suski reprezentowany przez starostę i wicestarostę suskiego) współfinansować będą zadanie „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na terenie Makowa Podhalańskiego poprzez remont nawierzchni wraz z ciągami pieszymi dróg gminnych: ul. Kolejowa, ul. Partyzantów, ul. Orkana i drogi powiatowej, ul. Sportowa stanowiących alternatywę dla drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka przebiegającej przez centrum miasta Makowa podhalańskiego ETAP III” oraz spisania stosownego porozumienia w tej sprawie.

 • Wyraził zgodę na podjęcie działań negocjacyjnych z dotychczasowym najemcą powierzchni 145 m² w bloku C Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

 • Wyraził zgodę wykonania prac związanych z zabezpieczeniem korpusu drogi i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr K 1677 w Sidzinie oraz prac polegających na tymczasowym zabezpieczeniu korpusu drogowego poprzez wyrównanie sfałdowanej nawierzchni w rejonie osuwiska w Sidzinie – za kwotę 80 tys. zł.

 • Wyraził zgodę na zlecenie prac związanych z zabezpieczeniem korpusu drogi powiatowej Nr K 1701 w Targoszowie – za kwotę ok. 25 tys. zł oraz remontu dwóch przepustów przy drodze powiatowej Nr K 1696 Stryszawa - Roztoki - za kwotę do ok. 40 tys. zł.

 • Rozpatrzył wnioski dwóch mieszkańców powiatu, związane z uczestnictwem w programie solarnym.

 • Wyraził zgodę na wydatkowanie kwoty 37 240,00 zł., ze środków rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów wykonania prac remontowo - budowlanych w części budynku
  B warsztatów szkolnych Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie basenu w dniu 12.10.2014 roku dla przeprowadzenia zawodów pływackich dla dzieci w wieku 11, 12 lat – w ramach cyklu „Zawody w Wszechstronności Stylowej o Puchar Prezesa MOZP”.

 • Wraził zgodę na wyasygnowanie, ze środków przeznaczonych na utrzymanie dróg kwoty 37 tys. 476 zł. tytułem opłaty sądowej od pozwu sygn. Akt I C 1128/ 14.

 • Wyraził pozytywną opinię odnośnie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi nr 1747K ul. Daszyńskiego w Andrychowie w celu zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

 • Pozytywnie zaopiniował trasę odcinka specjalnego „48 Rajdu Żubrów”, którego organizację przewidziano na dzień 25 października 2014 r.

 • Wyrażono zgodę na zlecenie wykonania inwentaryzacji instalacji solarnych.

 • Przyjął do wiadomości informację o zawarciu przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz o zawarciu, przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

 • Udzielił dyrektorowi Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej pełnomocnictwa do podpisania wniosku o dofinansowanie, podpisywania dokumentacji projektu o nazwie „Building today the careers of tomorow”, finansowanego w ramach programu ERASMUS+, oraz do zawarcia, wykonywania i rozliczania umowy finansowej, w tym do dysponowania środkami finansowymi przyznanymi na realizację projektu zgodnie z warunkami umowy do pełnej kwoty określonej w umowie.

 • Wytypował wicestarostę suskiego Jana Woźnego do komisji negocjacyjnej w sprawie najmu lokalu użytkowego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną.

 • Wyraził zgodę na zlecenie wykonania usługi tj. określenia wysokości wynagrodzenia za przechowywanie w latach 1999 – 2009 porzuconych samochodów na parkingu firmy Żegleń w Skomielnej Białej (cena usługi 1 000 zł. plus VAT)

 • Wyraził zgodę na zlecenie firmie Solarpol wykonania dokumentacji projektowej instalacji solarnych dla 65 rodzin z terenu powiatu suskiego w ramach robót uzupełniających wynikających z umowy Nr WI. 273. 6. 2014 z dnia 12.06.2014 r.

 • Wyrażono zgodę na wykonanie awaryjnego zabezpieczenia korpusu drogi powiatowej Nr K1683 Jordanów – Toporzysko – Sidzina w miejscowości Toporzysko za kwotę 50 tys. zł.

 • Wyraził zgodę na zlecenie wykonania awaryjnego przepustu okularowego w ciągu drogi powiatowej K1691 Skawica – Warty – Juszczyn w miejscowości Skawica za kwotę 30 - 40 tys. zł.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  a) dla wsi Baczyn w gminie Budzów pod usługi publiczne dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 721/3, 2965/1,

  b) dla wsi Bieńkówka w gminie Budzów pod usługi publiczne dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 8634, 255, 256/1, 257, 259, 8298/1, 8299, 8300,

  c) dla wsi Zachełmna w gminie Budzów pod usługi sportu i rekreacji dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 1406/6 – 9, 1406/12, 1579, 2156,

  d) dla wsi Osielec w gminie Jordanów.

 • Przyjął do wiadomości treść obwieszczenia marszałka województwa śląskiego dotyczącego przekazania wniosków i opinii do sporządzonej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego.

 • Wyraził zgodę na kasację samochodu osobowego przekazanego nieodpłatnie przez Powiatowy Urząd Pracy jako pomoc dydaktyczna do Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia od 172 do 176))
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008