aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 09 styczeń 2015 Odsłony: 3065

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. 16 grudnia 2014 roku do 30 grudnia 2014 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 2 posiedzenia zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2014 rok. (2 uchwały)

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2014 rok (3 uchwały)

 • w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

 • w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej, szatni oraz związane z tym nieodpłatne korzystanie z mediów z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie oddania w najem lokalu w budynku starostwa powiatowego przy ul. Kościelnej 5b.

 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kostki drewnianej.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę firmie „Beskidy Tourist" z Suchej Beskidzkiej na przejazdy autobusami kursowymi po moście na rzece Stryszawce w ciągu drogi powiatowej Nr K 1713 - ul. Zamkowa w Suchej Beskidzkiej, na którym obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 t. oraz firmie Drutex z miejscowości Las na przejazd drogą powiatową Nr K 1697 Kuków - Lachowice – Koszarawa pojazdem o masie 30 t.

 • Zobowiązał naczelnika wydziału inwestycji, drogownictwa i rozwoju starostwa powiatowego w/m do przygotowania projektu porozumienia wydłużającego okres gwarancji na roboty związane z przebudową drogi powiatowej Nr K 1677 Zubrzyca - Łętownia dodatkowo o jeden rok oraz do przygotowania i przedłożenia zarządowi wyceny robót na przedmiotowej drodze z wyliczeniem wielkości kar umownych za nieterminowe ich wykonanie.

 • Wyraził zgodę na złożenie w terminie do 19 grudnia 2014 r. do urzędu marszałkowskiego w Krakowie wniosku o dofinansowanie wykonania badań osuwiska w Osielcu oraz na wystąpienie do Głównego Instytutu Geologicznego w Krakowie o opinię wstępną w kwestii dalszej jego stabilizacji.

 • Wyraził zgodę na podjęcie działań (m. in. przygotowanie kosztorysu ofertowego) zmierzających do zlecenia podmiotowi zewnętrznemu wykonania prac związanych z naprawą i zabezpieczeniem drogi w rejonie osuwiska w Osielcu celem przywrócenia ruchu na całej jezdni.

 • Odnośnie rozbudowy drogi Zawoja – Koszarawa postanowił wystąpić do podmiotów zaangażowanych w realizację tego zadania z zapytaniem na jakim etapie jest realizacja projektu i czy w ogóle są zainteresowani dalszą jego realizacją.

 • Wyraził zgodę na złożenie w terminie do 19 grudnia 2014 r. do urzędu marszałkowskiego w Krakowie wniosku o dofinansowanie stabilizacji osuwiska Zawoja – Przysłop na poziomie 95%.

 • Wyraził zgodę na kontynuację współpracy z firmą - "Budromost" w zakresie wykonania projektu budowy mostów w Lachowicach i w Kurowie. Podjęto również decyzję, że do „programu mostowego” złożony zostanie projekt dotyczący przebudowy mostu w Kurowie. Szacunkowa wartość całego zadania wynosi 800 tys. zł, przy udziale własnym powiatu w kocie 400 tys. zł.

 • Udzielił mec. Tomaszowi Tlałka pełnomocnictwa do zastępowania powiatu suskiego we wszystkich postępowaniach toczących się przeciwko firmie Dromil sp. z o. o. w Żywcu z udziałem powiatu suskiego przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, przed organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej, w tym do postępowania toczącego się aktualnie przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

 • Wyraził zgodę na zawarcie z firmą Vulcan umowy w zakresie użytkowania aplikacji sigma wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników obsługujących program w szkołach i placówkach oraz w starostwie powiatowym.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej B. wyraził zgodę na podział na grupy w klasie pierwszej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz.

 • Zaakceptował wstępnie przedstawiony projekt standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat suski

 • Zaakceptował przedstawioną przez dyrektora Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej propozycję zmiany cennika usług świadczonych przez jednostkę.

 • Negatywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej w przedmiocie zwiększenia planowanej na 2015 rok dotacji przedmiotowej dla jednostki. Jednocześnie zarząd rozważy w terminie późniejszym kwestię przyznania szkołom średnim kwoty 100 tys. zł na programy nauki i doskonalenia pływania.

 • Wyraził zgodę na udzielenie 10% zniżki na rezerwację torów na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej dla klubu pływackiego Fala Niepołomice, który organizuje dla swoich członków w drugim tygodniu ferii zimowych obóz w Suchej Beskidzkiej.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej o zawarciu pierwszej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 600 m² z nowym najemcą.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie wójta gminy Zembrzyce o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zembrzyce oraz zawiadomienie wójta gminy Jordanów o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Osielec.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 2-3)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008