aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 02 luty 2015 Odsłony: 2762

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjny tj. od 30 grudnia 2014 r. do 26 stycznia 2015 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2014 rok.

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2014 rok (2 uchwały)

 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 604, 80 m2 parkingu.

 • w sprawie zmiany cennika usług w samorządowym zakładzie budżetowym powiatu suskiego - Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu, z tym samym podmiotem,

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pracowni gastronomicznej nr 3 z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej umowy najmu na czas nieokreślony z dotychczasowymi najemcami

 • w sprawie autopoprawki do projektu budżetu powiatu suskiego na rok 2015 (2 uchwały)

 • w sprawie zatwierdzenia planu oszczędnościowego dla starostwa powiatowego w Suchej Beskidzkiej oraz jednostek organizacyjnych, jednostek budżetowych powiatu suskiego oraz zakładu budżetowego.

 • w sprawie zatwierdzenia finansowego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz związanych z upowszechnianiem turystyki wśród młodzieży szkolnej na rok 2015.

 • w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

 • w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 • w sprawie rozłożenia na raty spłaty oraz odmowy umorzenia należności pieniężnych związanych z gospodarowaniem mieniem skarbu państwa

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej B. kolejnej umowy użyczenia małej sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie określenia wytycznych zarządu powiatu suskiego dotyczących dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, zawierających maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia na rok 2015.

 • w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2014.

 • w sprawie upoważnienia naczelnika wydziału organizacyjnego do zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu suskiego tj. budynkiem zlokalizowanym w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19, ul. Mickiewicza 31 oraz ul. Kościelna 5b wraz z infrastrukturą.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na opracowanie ośmiu Programów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8 gmin z terenu powiatu suskiego tj. Budzów, Maków Podhalański, Miasto Jordanów, Gmina Jordanów, Sucha Beskidzka, Stryszawa, Zembrzyce, Zawoja.

 • Wyraził zgodę na zawarcie z FHU „Granit – Centrum” Usługi Pogrzebowe – Kamieniarstwo Henryk Mirek umowy o przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w 2015 r.

 • Wyraził zgodę na ujęcie w autopoprawce do projektu budżetu powiatu na 2015 rok kwoty 150 tys. zł na wykonanie doraźnego zabezpieczenia przejezdności w pobliżu osuwiska w miejscowości Osielec oraz na zlecenie zewnętrznej firmie projektowej wykonania pełnej dokumentacji ww. zadania za kwotę do 5 tys. zł brutto.

 • Negatywnie rozpatrzył wniosek firmy Tauron w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości skarbu państwa, będącej w trwałym zarządzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na zawarcie z firma Aesco Grup Sp. z o. o. umowy o świadczenie usług doradztwa w zakresie konsolidacji zadłużenia i emisji obligacji. (Umowę zawarto w oparciu o zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień o szacunkowej wartości nie przekraczającej 30 000 euro.)

 • Udzielił dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej pełnomocnictwa do podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego oraz składania oświadczeń i wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu - „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej”.

 • Odpowiednio do wniosków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Narządu Ruchu w Suchej Beskidzkiej oraz proboszcza parafii w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniu 5 lutego 2015 r i 3 lutego 2015 r.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na budowę  i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie wsi Łętownia (Etap II scalania gruntów) – w ramach zagospodarowania poscaleniowego na terenie wsi Łętownia.

 • Udzielił dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej pełnomocnictwa do złożenia w imieniu powiatu suskiego pozwu do sądu właściwego miejscowo i rzeczowo oraz reprezentowania zarządu w sprawie dotyczącej wyegzekwowania należności od firmy Marbud ze Śremu.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 4 - 7)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008