aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 03 marzec 2015 Odsłony: 2854

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 27 stycznia 2015 do 23 lutego 2015 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2014 dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie powiatu suskiego.

 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2015 Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów najmu z tymi samymi podmiotami.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów użyczenia z dotychczasowymi podmiotami.

 • w sprawie wydania opinii odnośnie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej ul. Pola Lisickich i związanej z tym zmianie dotychczasowego przebiegu drogi powiatowej Nr 1428 S Żywiec – Trzebinia – Juszczyna.

 • w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej K1697 Kuków - Lachowice – Koszarowa.

 • w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej K1703 Stryszawa – Krzeszów.

 • w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów o masie większej niż przewidziana dla danej drogi na drogach powiatowych powiatu suskiego.

 • w sprawie wyodrębnienia w budżecie powiatu środków i sposobu ich podziału z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez powiat suski w roku szkolnym 2014/ 2015.

 • w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2015 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania, i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony  i promocji zdrowia, realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy najmu hali sportowej z Klubem Sportowym „Dąb”
  z Sidziny.

 • w sprawie wykonania Uchwały Budżetowej Powiatu Suskiego na 2015 rok.

 • w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół
  im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim. (opiekunka środowiskowa w typie szkoły policealnej)

 • w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 r.

 • w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie.

 • w sprawie odmowy umorzenia należności pieniężnych związanych z gospodarowaniem mieniem skarbu państwa.

 • w sprawie realizacji przez Powiat Suski – Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na przystąpienie przez powiat do Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych zadania z rezerwy, która jest w budżecie.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na sfinansowanie zobowiązań powiatu poprzez przejęcie długu w kwocie 24 mln 086 tys. 866 zł.

 • Udzielił pełnomocnictw dyrektorom: Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej oraz Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie do składania oświadczeń woli i wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją programów edukacyjnych dofinansowanych z funduszy europejskich.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów: Zespołu Szkół  im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej o zawarciu umów najmu z dotychczasowym bądź nowymi podmiotami.

 • Wyraził zgodę na przekazanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad gruntów o łącznej pow. 0,9242 ha, położonych w obrębie wsi Naprawa, stanowiących własność powiatu suskiego.

 • Pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr ewid. 21217/ 10 ÷ 15, 21220/ 4, 21236/ 2, 21234/ 1, 21238, 21242, 21233/ 6, 16622/ 2 ÷ 3, 20844/ 5 położone w miejscowości Zawoja oraz projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zembrzyce – osiedle Bace z uwagami zawartymi  w postanowieniu Starosty Suskiego z dnia 19 stycznia 2015 r.

 • Wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie zastępcze serwisu, przeglądu instalacji solarnych oraz prowadzenia magazynu części zamiennych.

 • Udzielił Panu Igorowi Głucowi - naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Drogownictwa  i Rozwoju oraz Pani mgr inż. Ewie Kolber – zatrudnionej na stanowisku geologa powiatowego pełnomocnictwa do udziału w posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym ziemi oraz do składania wszelkich wyjaśnień w związku ze złożonym wnioskiem dot. zabezpieczenia osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr K 1677 Zubrzyca – Sidzina – Bystra – Łętownia w miejscowości Osielec (osuwisko nr 2).

 • Ustalił wielkość dofinansowania do budowy przez gminy chodników przy drogach powiatowych w roku 2015 na poziomie 10% wkładu własnego samorządu.

 • Podtrzymał zgodę wyrażoną w dniu 29.09.2014 r. na zastosowanie trybu negocjacji w celu przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 145m2 w budynku Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną.

 • Wyraził zgodę na wydatkowanie kwoty do 5 tys. zł ze środków przeznaczonych na pozostałą działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w powiecie suskim grupy z Niemiec (ok. 35 osób).

 • Negatywnie rozpatrzył wniosek Konsorcjum MBD PROJEKT w przedmiocie wyrażenia zgody na umorzenie kwoty 8 tys. 500 zł. tytułem kar umownych.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na realizację zadania związanego z przebudową dróg powiatowych w mieście Sucha Beskidzka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówki”.

 • Zatwierdził przedstawioną przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych ofertę kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/ 2016.

 • Wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej o kwotę do 700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów na olimpiadę wiedzy o bankach.

 • Zaakceptował przedstawioną przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego propozycję podziału środków na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

 • Udzielił dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej pełnomocnictwa do podpisania i złożenia wniosku o przystąpienie do projektu „SOLVING PROBLEMS BY THE ASKING QUESTIONS” – doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Tarnawa Górna i Tarnawa Dolna z warunkiem określonym w postanowieniu geologa powiatowego, sołectwa Śleszowice w gminie Zembrzyce (bez uwag), wsi Zawoja pod tereny usług komercyjnych wraz ze stacją paliw (bez uwag).

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b celem przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego w sprawie pakietu onkologicznego (w dniu 19.02.2015 r.)

 • Przyjął do wiadomości treść sprawozdania z działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego „Kryta Pływalnia” w Suchej Beskidzkiej w 2014 roku.

 • Zaakceptował propozycję dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego  w Makowie Podhalańskim w przedmiocie poszerzenia oferty kształcenia na rok szkolny 2015/2016 o liceum ogólnokształcące i przeprowadzenia naboru do klasy pierwszej.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie o zawarciu pierwszych oraz kolejnych umów najmu.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej w dniu 26.02.2015 r. celem zorganizowania spotkania z neurologiem i rehabilitantem dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi i ich rodzin.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 8 - 11)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008