aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 01 kwiecień 2015 Odsłony: 3143

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 24 lutego 2015 do 24 marca 2015 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2015 rok.

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2015 rok.

 • w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej  w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o łącznej powierzchni 128 m² oraz pomieszczenia o powierzchni 12 m².

 • w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014.

 • w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się.

 • w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych.

 • w sprawie weryfikacji kwoty dotacji przyznanej w roku 2014 dla szkół niepublicznych kształcących w zawodach medycznych.

 • w sprawie przyjęcia i przekazania korekty do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2014.

 • w sprawie określenia trybu postępowania w przypadkach rozbudowy, istotnych zmian instalacji solarnych realizowanych w ramach „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego”.

 • w sprawie powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2015 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.

 • w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w szkole z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej  Nr K 1669 Jordanów – Wysoka – Spytkowice w miejscowości Jordanów.

 • w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie powierzchni pod automat spożywczy w holu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b.

 • w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie powierzchni ściany w holu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b z przeznaczeniem na skrzynkę pocztową służącą do składania przez rolników zamówień na kolczyki dla zwierząt.

 • w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu powiatu suskiego na sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2015 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Negatywnie rozpatrzył wniosek wójta gminy Zawoja oraz dyrektora Zespołu Szkół w Zawoi - Wilcznej o umieszczenie w „Ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego” na rok szkolny 2015/ 2016, wydawanej przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej oferty Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Zawoi – Wilcznej.

 • Wyraził zgodę na zastosowanie 20% zniżki na karnety wstępu na Krytą Pływalnie w Suchej Beskidzkiej dla firmy Fideltronik, przy zakupie karnetów za kwotę 15 tys. zł.

 • Przyjął sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu suskiego w roku 2014.

 • Wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 600 zł organizacji warsztatów szkoleniowych pod nazwą „II Wiosenne Spotkania z Edukacją w Suchej Beskidzkiej”,

 • Wyraził zgodę na czasowe zwiększenie o ¼ etatu wymiaru zatrudnienia na stanowisku psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suchej B. na czas określony tj. od 13 marca do końca sierpnia br.

 • Postanowił wyasygnować kwotę 1 920 zł z funduszy przeznaczonych na oświatę na dofinansowanie udziału chóru Bel Canto, działającego przy Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie w IX edycji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Akademia Chóralna”.

 • Odpowiednio do wniosku NZOZ Mammo – Med, Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych wyraził zgodę na postawienie mammobusu przy budynku Starostwa Powiatowego w Suchej B. ul. Kościelna 5b i podłączenie do prądu w dniu 13 marca br. w godz. od 0900 : 1500,, w celu wykonania bezpłatnych badań mammograficznych w ramach programu: Profilaktyka Raka Piersi – Etap Podstawowy.

 • Upoważnił inspektora w Wydziale Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego oraz podinspektora ds. kontroli jednostek organizacyjnych powiatu do przeprowadzenia kontroli w zakresie podstawy naliczenia oraz prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu powiatu dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Juszczynie za 2014 rok.

 • Postanowił wystąpić o informację do Polskiej Spółki Gazownictwa w przedmiocie dotyczącym określenia powierzchni działki nr 5716/ 1, której prawo własności w części zostanie ograniczone. W zależności od decyzji naliczona zostanie jednorazowa opłata za wejście w teren, ewentualnie ustanowiona zostanie służebności przesyłu również za jednorazowym wynagrodzeniem.

 • Postanowił ponownie zlecić wycenę 10 nieruchomości powiatowych położonych  w Jordanowie, wydzielonych z działki ew. Nr 985/11 (z dawnego zespołu dworskiego „Chrobocze”) z docelową ich sprzedażą.

 • Postanowił przeznaczyć ze środków budżetu powiatu następujące kwoty: 3 500 zł dla OSP w Bystrej na dofinansowanie zakupu torby PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i zestawem szyn Kramera, 4 000 zł dla OSP w Lachowicach na doposażenie zakupionego samochodu, 1 500 zł dla OSP w Osielcu Górnym na dofinansowanie agregatu wentylatora oddymiającego, 3 500 zł dla OSP w Sidzinie na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego R1.

 • Negatywnie rozpatrzył wniosek prezesa OSP w Osielcu w przedmiocie przyznania ze środków budżetu powiatu kwoty 6 tys. zł na dofinansowanie zakupu defibrylatora.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia poszczególnych dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat o zawarciu pierwszych i kolejnych umów najmu.

 • Wyraził zgodę na objęcie patronatu nad organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej B. Maratonem Matematycznym oraz Konkursem Geograficznym i przeznaczyć kwotę 2 000 zł ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na ufundowanie nagród dla uczestników.

 • Pozytywnie zaopiniował projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Zachełmnej, Bieńkówki, Baczyna w gminie Budzów.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zembrzyce dla obszaru oznaczonego  w obowiązującym studium „ZS” i obejmującego część gruntów przeznaczonych dla zieleni nieurządzonej stabilizującej powierzchnie przekształcone w związku z budową zbiornika wodnego w tym „zalądowania” oraz tereny zagrożone podtopieniem w wyniku spiętrzenia wód zbiornika – z warunkiem nakładającym obowiązek sporządzenia opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy uproszczonych planów urządzenia lasu.

 • Wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą New Power Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej na okres 2 lat.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora oraz gł. księgowego Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na wydłużenie terminu płatności faktury VAT  z dnia 19 lutego 2015 r. z tytułu kosztów centralnego ogrzewania do dnia otrzymania dotacji na ten cel.

 • Zapoznał się z informacją dyrektora Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej na temat wdrożenia planu zwiększenia przychodów i obniżenia kosztów funkcjonowania basenu oraz analizą przychodów i kosztów funkcjonowania pływalni za okres styczeń - luty 2015 r.

 • Wyraził zgodę na zastosowanie obniżek ceny biletów wstępu na Krytą Pływalnię w Suchej Beskidzkiej w związku z realizacją programu nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych „Już pływam”, dofinansowywanego z budżetu województwa małopolskiego.

 • Wyraził zgodę na wyłonienie wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na wykonanie prac odwodnieniowych kotłowni internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Makowie Podhalańskim.

 • Zapoznał się z bieżącym stanem budowy warsztatów terapii zajęciowej w Juszczynie oraz stanem technicznym i problemami budynku internatu przy ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 12-16)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008