aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 04 maj 2015 Odsłony: 3218

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 25 marca 2015 r. do 28 kwietnia 2015 r.

 

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2015 rok.

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2015 rok.

 • w sprawie przyjęcia sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2014 rok.

 • w sprawie umorzenia należności z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego (2 uchwały)

 • w sprawie wyrażenia zgody na kasację samochodu osobowego marki Skoda FELICIA będącą własnością Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Kapituły przyznającej Nagrody Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz honorowy tytuł „Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego”.

 • w sprawie rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych związanych z gospodarowaniem mieniem skarbu państwa.

 • w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 38 m² przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie zmiany uchwały Nr 23. 2015 z dnia 13.01.2015 r. w przedmiocie zatwierdzenia finansowego Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz związanych z upowszechnianiem turystyki wśród młodzieży szkolnej na rok 2015.

 • w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w szkole z dotychczasowym podmiotem.

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali o pow. 58 m² z dotychczasowym podmiotem.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Pozytywnie zaopiniował wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla zadania – Budowa łącznicy kolejowej wraz z przystankiem osobowym w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedur przetargowych: na pozimowe remonty dróg na terenie powiatu suskiego oraz na remont mostu w Kurowie, w ramach „Programu Mostowego”.

 • Wyraził zgodę na wykonanie drewnianego ogrodzenia zabezpieczającego na  ul. Zasypnica w Suchej Beskidzkiej, w miejscu osunięcia się pobocza.

 • Z uwagi na brak podstaw prawnych negatywnie rozpatrzył wniosek pełnomocnika Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o dofinansowanie konferencji szkoleniowej.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na unieszkodliwienie  i transport wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu powiatu suskiego z wyłączeniem gminy Zawoja.

 • Zobowiązał naczelnika Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju w/m do rozeznania kwestii umiejscowienia znaku ograniczającego tonaż pojazdów (do 12 ton) w ciągu drogi powiatowej we wsi Wysoka. Jednocześnie zwrócono uwagę na potrzebę wystąpienia do powiatu nowotarskiego z wnioskiem o posadowieniu analogicznego znaku w miejscowości Spytkowice.

 • Wyraził zgodę na złożenie do sądu, właściwego miejscowo i rzeczowo wniosku o zawezwanie do próby ugody w sprawie zapłaty kwot z tytułu nienależycie wykonanego nadzoru inwestorskiego realizowanego w ramach „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego”.

 • Negatywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej - Błądzonka o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego. Zgodnie z decyzją zarządu w projekcie budżetu powiatu na rok 2016 i lata następne nie będą ujmowane kwoty na dofinansowanie zakupów sprzętu dla OSP, zamiast tego zabezpieczone zostaną środki finansowe na działalność edukacyjną realizowaną przez OSP.

 • Wyraził zgodę na obniżenie o 50% odpłatności za pobyt, w dniach 24 ÷ 25 kwietnia 2015 r. w schronisku przy Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie grupy 48 żołnierzy kompanii reprezentacyjnej Batalionu Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na czasowe zwiększenie wymiaru zatrudnienia psychologa w jednostce o ½ etatu, w okresie od 04 maja do 31 sierpnia 2015 roku.

 • Pozytywnie rozpatrzył wniosek Związku Harcerstwa Polskiego w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie odpłatności grupy harcerzy za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie.

 • Zaakceptował propozycję dyrektora Zespołu Szkół im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim w sprawie podziału środków na stypendia za wyniki w nauce dla uczniów klas III za II semestr roku szkolnego 2014/2015.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia poszczególnych dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat o zawarciu pierwszych i kolejnych umów najmu.

 • Zajął stanowisko w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, którego celem jest przekazanie działki przy ul. Nieszczyńskiej w Suchej Beskidzkiej gminie Sucha B. w związku z ostateczną decyzją zezwalającą na wykonanie inwestycji drogowej.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 17 - 21)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008